Behandeling

Nazorg na een CVA (beroerte)

Na de ziekenhuisopname gaan veel CVA-patiënten met ontslag naar huis. Anderen gaan naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum om daar verder te herstellen en te revalideren. Soms blijkt het niet meer mogelijk om terug te keren naar de thuissituatie.

Tijdens de ziekenhuisopname bespreekt uw behandelend arts met verschillende therapeuten welke vorm van revalidatie voor u nodig is na ontslag uit het ziekenhuis. Deze therapeuten werken met elkaar samen om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in het herstel na het CVA. Afhankelijk van uw herstel tijdens de ziekenhuisopname brengen zij een advies uit over de (eventuele) revalidatie die nodig is na ontslag. Het Transferbureau kan hierbij ondersteunen.

Code NEU-200
Laatste revisie: 1 mei 2023 - 16:04

Nazorg na een CVA (beroerte)

Thuis hulp nodig?

Na de ziekenhuisopname gaan veel CVA-patiënten met ontslag naar huis. Als u naar huis kunt, bekijkt het team van behandelaars in overleg met u en uw naasten of u thuis hulp nodig heeft. Het kan gaan om thuiszorg (bijvoorbeeld hulp bij wassen en aankleden), maar ook om therapie zoals fysiotherapie, ergotherapie of logopedie.

Contactmomenten en controles

In de periode na ontslag vinden er verschillende contact- en controlemomenten plaats:

Belcontact verpleegkundige afdeling Neurologie

Ongeveer 1 week na ontslag uit het ziekenhuis belt een verpleegkundige van de afdeling Neurologie u op. Uit ervaring weten we dat juist wanneer u weer thuis bent, u allerlei vragen kunt hebben. Deze kunt u dan met de verpleegkundige bespreken.

We proberen u 2 keer te bellen tussen 13.00 en 16.00 uur. Dit lukt niet altijd door onverwachte drukte op de afdeling.

We bellen u met een anoniem nummer. Als u uw telefoon de 1e keer niet beantwoordt, dan probeert de verpleegkundige het later nog een keer. Lukt het niet om contact met u te krijgen, dan wordt u daarna niet meer teruggebeld voor telefonische nazorg.

Huisbezoek nazorgverpleegkundige

Bij ontslag uit het ziekenhuis melden wij u aan bij de nazorgverpleegkundige van de thuiszorg, behalve als u daar bezwaar tegen heeft. Zij belt u binnen ongeveer 2 weken na ontslag op, om te horen hoe het met u gaat. Als u dat wilt, plant de nazorgverpleegkundige een afspraak met u in voor een huisbezoek.

Controleafspraak verpleegkundig specialist

Na 8 tot 12 weken heeft u een controle bij de verpleegkundig specialist in het ziekenhuis. Afhankelijk van uw situatie is dit een belafspraak, videoafspraak of een afspraak waarbij u naar het ziekenhuis komt.

Tijdens deze controleafspraak kijken we hoe het met u gaat op medisch gebied (risicofactoren, behandeling, medicatie en eventuele bijwerkingen). Eventueel onderzoekt de verpleegkundig specialist of er problemen zijn op het gebied van het denken (geheugen, concentratie, overzicht houden). Als het nodig is, zorgt ze voor verdere begeleiding of verwijst ze u door naar een andere zorgverlener. Om u voor te bereiden vragen we u een aantal vragenlijsten in te vullen, als het kan met uw naaste. Het is prettig als uw naaste bij de controleafspraak aanwezig is.

Controle door uw huisarts

Na ontslag is het belangrijk dat uw huisarts u opneemt in het CVRM (Cardio Vasculair Risico management) programma. Daarbij wordt u gecontroleerd op risicofactoren zoals cholesterol, bloedsuiker, bloeddruk en leefstijl en vindt eventuele behandeling hiervan plaats. Dit is belangrijk om de kans op herhaling van een CVA zo klein mogelijk te maken.

Als u (nog) niet naar huis kunt, regelen we op de afdeling Neurologie zo spoedig mogelijk een overplaatsing. U kunt dan naar een revalidatiecentrum of een revalidatieafdeling van het verpleeghuis. Het Jeroen Bosch ziekenhuis is aangesloten bij de CVA-keten ’s-Hertogenbosch. In deze keten werken verschillende instellingen en organisaties samen, en kunt u terecht op verschillende plaatsen voor de verdere revalidatie. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van u en uw familie.

Revalidatiecentrum

(Revalidatie) afdelingen in verpleeghuizen

Behandeling van klachten

De gevolgen van een CVA delen we vaak op in de zichtbare en onzichtbare gevolgen. Zichtbaar zijn bijvoorbeeld krachtsverlies, slikproblemen, moeite met taal en gevoelsstoornissen. De behandeling daarvan gebeurt vaak door een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut. Bij onzichtbare gevolgen kunt u denken aan vermoeidheid en veranderingen in gedrag. Meer hierover leest u op de pagina Behandeling van klachten na een CVA.

Ook op de website van de Hartstichting vindt u meer informatie.

Autorijden

Als u een TIA/CVA heeft gehad, heeft dit ook gevolgen voor het autorijden.

Werk

Wanneer u weer kunt gaan werken na een CVA of TIA, hangt af van uw klachten.

Belangrijk: bij nieuwe uitvalsklachten belt zo snel mogelijk 112. Bij twijfel neemt u zo snel mogelijk contact op met de huisarts of huisartsenpost voor overleg.

Op de website van de Hartstichting vindt u meer informatie over het herkennen van een CVA.

Heeft u na uw opname nog vragen die te maken hebben met het CVA? Dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist van de polikliniek Neurologie.

  • U kunt uw vragen online stellen via mijn MijnJBZ.
  • Ook kunt u bellen naar de polikliniek Neurologie, telefoonnummer (073) 553 23 25.