Privacyverklaring

Privacyverklaring gebruikers website

Om u via deze website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (hierna te noemen JBZ) van dienst te kunnen zijn, is het soms nodig dat het JBZ persoonsgegevens van u verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon, bijvoorbeeld uw e-mailadres. Met ‘verwerken’ van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die met gegevens mogelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het registreren, inzien, opslaan, aanvullen en aan derden verstrekken van deze  persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring vertellen wij u meer over de persoonsgegevens die wij vastleggen van bezoekers van deze website en hoe we deze gegevens gebruiken. Privacygegevens die wij van de patiënten verwerken kunt u bekijken via de volgende link: Privacyverklaring voor gegevens van patiënten.

Verantwoordelijke

De Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is verwerkingsverantwoordelijk zoals staat beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt de verwerkingsverantwoordelijke bereiken via mail privacy@jbz.nl.

Verzamelen van persoonsgegevens

JBZ mag uw persoonsgegevens via deze website gebruiken indien u daarvoor toestemming geeft.

Doel verwerking persoonsgegevens bezoekers website

Persoonlijke gegevens die u via onze website invult, zoals uw naam of adres, gebruikt JBZ alleen voor het doel waarvoor u ze invult. Dat is bijvoorbeeld een inschrijving voor een bijeenkomst of aanmelding voor een nieuwsbrief. Uw gegevens gebruikt JBZ nooit voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten JBZ ter beschikking gesteld, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Cookies

De website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de websites beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de websites te verkrijgen. Bekijk de cookieverklaring.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegeven die het JBZ van u verwerkt via deze website.

Let op: dit gaat dus alleen over gegevens die u zelf via de website heeft ingevuld.

Inzage

U kunt het JBZ vragen om uw gegevens die bij het bezoek aan deze website zijn vastgelegd, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen.

Correctie

Indien persoonsgegevens die JBZ van u verwerkt niet correct zijn, kunt u JBZ vragen om deze te corrigeren.

Vernietigen

U mag vragen om het vernietigen van uw gegevens. Het JBZ zal dit verzoek zorgvuldig beoordelen conform de wettelijke eisen.

Gegevensoverdracht

Indien u de persoonsgegevens die u op basis van uw toestemming of een overeenkomst aan JBZ heeft verstrekt en JBZ deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u JBZ verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen.

Bezwaar

In bepaalde gevallen heeft u het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken. Indien uw (privacy)recht zwaarder weegt dan andere relevante belangen, zal JBZ aan uw verzoek voldoen.

Beperking

Indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u het JBZ verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan.

Wilt u meer weten over uw rechten en hoe u hiervan gebruik kunt maken, stuur dan een e-mail naar privacy@jbz.nl.

Bewaartermijn

Uw gegevens bewaren we niet langer dan nodig is. JBZ houdt zich daarbij aan de eisen die de wetgeving stelt. Bij het bezoek aan deze website kunnen verschillende bewaartermijnen gelden, afhankelijk van het desbetreffende digitale formulier.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Het JBZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot uw persoonsgegevens worden strikt beperkt tot degenen die namens JBZ betrokken zijn bij de dienstverlening of zorgverlening. Of aan degenen die binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving, daartoe zijn gerechtigd. Personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn op grond van een contract of een geheimhoudingsverklaring verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden.

Contact

De medewerkers van JBZ zetten zich in om u als patiënt zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming. Op de pagina ‘Als de zorg anders loopt dan verwacht’ van de JBZ website vindt u informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Het is ook mogelijk om uw privacyklacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG). Dit is de contactpersoon van JBZ voor de bescherming van uw privacy die bereikbaar is via fg@jbz.nl.

Laatst bijgewerkt: 5 november 2018

Laatste revisie: 21 augustus 2019 - 15:47