Privacyverklaring

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil uw privacy in alle opzichten zo goed mogelijk waarborgen. Of het nu gaat om het vastleggen van uw patiëntgegevens, uw surfgedrag of de website of het gebruik van de apps. Hieronder vindt u overzichtelijk alle privacyverklaringen die er vanuit het JBZ zijn. Maak hieronder een keuze welke privacyverklaring u wilt lezen en/of voor u van toepassing is.

Privacyverklaring voor gegevens van patiënten

Van alle patiënten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) worden persoonsgegevens, zoals naam, contactgegevens, BSN en gegevens over gezondheid, vastgelegd om de zorg goed te kunnen verlenen.

Wij vinden de privacy van onze patiënten belangrijk. In deze privacyverklaring vertellen wij u dan ook meer over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Verantwoordelijke

De Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis is ervoor verantwoordelijk dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Heeft u vragen hierover? Stel deze gerust via e-mail: privacy@jbz.nl.

Verzamelen van persoonsgegevens

Het JBZ moet gegevens over uw gezondheid vastleggen. Zorgverleners zijn namelijk wettelijk verplicht om een dossier over uw gezondheid en uw behandeling bij te houden. Daarnaast sluiten wij een behandelingsovereenkomst met u op basis waarvan wij gegevens vastleggen.

Soms verzamelen wij of leggen wij gegevens vast op een andere grond, bijvoorbeeld:

 • omdat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven (u kunt uw toestemming altijd intrekken)
 • als er een medische noodzaak is en de patiënt niet in staat is toestemming te geven
 • wanneer dit noodzakelijk is voor medische diagnosen of het verstrekken van gezondheidszorg
 • als er andere belangen (zwaarwegend algemeen belang of het belang van de volksgezondheid) zijn om de gegevens vast te leggen

Ook kunnen wij gegevens van patiënten en bezoekers vastleggen op grond van het gerechtvaardigd belang van JBZ. Zo wordt er in de gebouwen en op de terreinen van JBZ gebruik gemaakt van cameratoezicht. Het verlenen van zorg kan namelijk alleen in een veilige omgeving. Middels cameratoezicht verbeteren wij de veiligheid van en beschermen wij de eigendommen van JBZ, medewerkers, patiënten en bezoekers. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om afwijkende situaties tijdig te signaleren en hierop te anticiperen. Cameratoezicht dient ieders belang van veiligheid.

Waarvoor gebruikt JBZ uw persoonsgegevens?

Uw gegevens (kunnen) worden gebruikt voor verschillende doelen. Ook kan het nodig zijn dat gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties. Dit gebeurt volgens de regels die de wet hier aan stelt. In gevallen waarin wij dat verplicht zijn, zullen wij uw toestemming vragen voor het gebruik van uw gegevens.

Het JBZ gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Goede zorg

  Voor een goede zorgverlening moet het ziekenhuis aan veel verplichtingen voldoen. Het ziekenhuis is bijvoorbeeld verplicht om een dossier aan te leggen over uw behandeling. Het JBZ houdt al uw medische gegevens bij in één digitaal dossier.

  Degenen die direct betrokken zijn of worden bij uw behandeling en een eventuele vervanger van uw zorgverlener hebben toegang tot uw gegevens indien dit nodig is voor de behandeling. Dit kunnen bijvoorbeeld medisch specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen, doktersassistenten en (medisch) secretaresses zijn.

  Ook is het mogelijk dat uw behandelend arts een zorgverlener (uit JBZ of een andere organisatie) in consult vraagt om te overleggen over uw behandeling of dat er een Multidisciplinair overleg (MDO) met andere zorgverleners plaatsvindt. Hierbij kunnen gegevens van u worden gedeeld indien dit noodzakelijk is.

  Daarnaast kunnen andere zorgverleners over uw gezondheidstoestand geïnformeerd worden. Dit is het geval wanneer u verwezen wordt door een zorgverlener naar JBZ en deze zorgverlener hier vervolgens een terugkoppeling van ontvangt. Het gaat dan alleen om het verstrekken van noodzakelijke gegevens/informatie. Wij mogen uw toestemming daarvoor veronderstellen, tenzij u nadrukkelijk aangeeft dat u dit niet wilt.

  Het JBZ kan wettelijk verplicht zijn om gegevens met een andere organisatie te delen. Het JBZ is bijvoorbeeld verplicht om bepaalde besmettelijke ziekten door te geven aan de GGD.

 2. Kwaliteit van zorg

  Het JBZ is verplicht om de kwaliteit van zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. In het kader hiervan wordt er deelgenomen aan (landelijke) kwaliteitsregistraties, waarbij patiëntgegevens gebruikt kunnen worden. Hierdoor kan de zorg gemeten en verbeterd worden. Uw persoonsgegevens kunnen ook binnen JBZ worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te bewaken, te bevorderen en te verbeteren (kwaliteitsdoeleinden).

  Daarnaast meet het JBZ patiëntervaringen middels een enquête. De informatie die voortvloeit uit / antwoorden gegeven in deze enquête worden enkel vastgelegd ter verbetering van de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening indien u daar uw toestemming voor geeft.

 3. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

  Het JBZ is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat binnen het JBZ wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd om de kennis over ziekte en gezondheid te vergroten en behandelingen te kunnen verbeteren. Wilt u niet dat uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Voor meer informatie bekijk de folder 'Gebruik van uw medische gegevens en resterend lichaamsmateriaal'.

  Ook worden in het JBZ artsen en verpleegkundigen opgeleid en wordt er onderwijs gegeven waarbij (geanonimiseerde) patiëntengegevens kunnen worden gebruikt. Ook kunnen gegevens gebruikt worden in het kader van intervisie en supervisie.

 4. Vragen, klachten, claims, incidenten en calamiteiten

  Bij de behandeling en afhandeling van vragen, klachten, claims, incidenten en calamiteiten kunnen er, indien noodzakelijk, gegevens uit uw dossier gebruikt worden.

 5. Bedrijfsvoering & managementinformatie

  Het JBZ moet de aan u verleende zorg declareren bij u of uw zorgverzekeraar. Het JBZ verstrekt de hiervoor noodzakelijke gegevens aan uw zorgverzekeraar.

  In het geval er grensoverschrijdend gedrag wordt vertoond, kunnen persoonsgegevens verwerkt worden voor het opleggen van een waarschuwing/ontzegging.

  Het JBZ kan uw gegevens ook gebruiken om de bedrijfsvoering te verbeteren (bijvoorbeeld kijken hoeveel patiënten er bellen voor een afspraak, zodat de planning kan worden verbeterd).

Derden

Het is mogelijk dat JBZ een andere organisatie een opdracht geeft of werkzaamheden uitbesteedt. Hierdoor komt de andere organisatie soms ook in aanraking met persoonsgegevens van patiënten van het JBZ. In dat geval maakt het JBZ altijd afspraken met deze organisatie over hoe de organisatie om moet gaan met de persoonsgegevens van patiënten. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over geheimhouding en beveiliging van de persoonsgegevens.

Het JBZ maakt gebruik van meerdere goed beveiligde systemen om gegevens te kunnen delen met zorgverleners buiten het JBZ, zoals het Landelijk SchakelPunt (LSP), het Zorgverlenersportaal en uitwisselplatform XDS. De uitwisseling via deze systemen is alleen mogelijk als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Een externe zorgverlener mag uw medische gegevens vervolgens alleen via een dergelijk systeem inzien, als hij/zij met u een behandelrelatie heeft én als het nodig is voor uw behandeling. Meer informatie hierover vindt u op de pagina “Gegevens delen”.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten over uw persoonsgegevens.

 • Inzage

  U kunt het JBZ vragen om uw gegevens in uw dossier in te zien en/of om een kopie van uw gegevens te krijgen.

  U kunt uw gegevens direct inzien via MijnJBZ.

 • Correctie

  Als persoonsgegevens die het JBZ van u als patiënt verwerkt niet correct zijn, kunt u het JBZ vragen om deze te corrigeren. Het gaat om het wijzigen van feitelijke onjuistheden. Bijvoorbeeld een onjuist adres of als uw geboortedatum niet klopt. Het recht op correctie strekt bijvoorbeeld niet zo ver dat u uw diagnose kunt laten wijzigen. Wel mag u altijd uw eigen zienswijze in de vorm van een verklaring laten toevoegen aan het dossier.

 • Vernietigen

  U mag vragen om het vernietigen van uw dossier. Het JBZ zal dit verzoek zorgvuldig toetsen aan de wettelijke regels.

 • Gegevensoverdracht

  Als de persoonsgegevens die u op basis van uw toestemming of een overeenkomst aan het JBZ heeft verstrekt door het JBZ digitaal worden verwerkt, kunt u het JBZ verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen.

 • Bezwaar

  In bepaalde gevallen heeft u het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken. Als uw (privacy)recht zwaarder weegt dan andere relevante belangen, zal het JBZ aan uw verzoek voldoen.

 • Beperking

  U kunt het JBZ in een aantal gevallen verzoeken om niets met uw gegevens te doen dan deze alleen op te slaan en als het ware tijdelijk te bevriezen. Deze gegevens mogen dan niet meer gebruikt worden.

  Wilt u meer weten over uw rechten en hoe u hiervan gebruik kunt maken? Bekijk hiervoor de pagina 'rechten en regels’ of mail naar privacy@jbz.nl.

Bewaartermijn

Medische dossiers moeten minstens 20 jaar bewaard worden. Er bestaan hierop enkele uitzonderingen namelijk indien er een wettelijke plicht is om gegevens langer te bewaren, als het noodzakelijk is voor goede hulpverlening of als het gaat om gegevens die voor derden van belang zijn.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Het JBZ beschermt uw gegevens zo goed mogelijk. Ook neemt het JBZ maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking. Het JBZ beperkt de toegang tot uw persoonsgegevens tot degenen die namens het JBZ betrokken zijn bij uw zorgverlening en personen die om andere redenen tot toegang zijn gerechtigd.

Alle medewerkers van het JBZ hebben een geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat medewerkers alleen met collega's praten over uw behandeling als die collega’s ook betrokken zijn bij uw behandeling. Andere personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens (bijvoorbeeld inhuurkrachten of externe ICT-ondersteuning) zijn op grond van een contract of een geheimhoudingsverklaring verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden.

Contact

De medewerkers van het JBZ zetten zich in om u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft of dat uw behandeling of de organisatie niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van privacybescherming. U kunt hierover een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Op de pagina 'Als de zorg anders loopt dan verwacht' vindt u meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Dit is de contactpersoon van het JBZ voor de bescherming van uw privacy. Deze is bereikbaar via e-mail: fg@jbz.nl.

Het is ook mogelijk om uw privacy klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt: april 2022

Privacyverklaring gebruikers website

Om u via deze website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (hierna te noemen JBZ) van dienst te kunnen zijn, is het soms nodig dat het JBZ persoonsgegevens van u verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon, bijvoorbeeld uw e-mailadres. Met ‘verwerken’ van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die met gegevens mogelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het registreren, inzien, opslaan, aanvullen en aan derden verstrekken van deze  persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring vertellen wij u meer over de persoonsgegevens die wij vastleggen van bezoekers van deze website en hoe we deze gegevens gebruiken. Privacygegevens die wij van de patiënten verwerken kunt u bekijken via de volgende link: Privacyverklaring voor gegevens van patiënten.

Verantwoordelijke

De Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis is verwerkingsverantwoordelijk zoals staat beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt de verwerkingsverantwoordelijke bereiken via mail privacy@jbz.nl.

Verzamelen van persoonsgegevens

JBZ mag uw persoonsgegevens via deze website gebruiken indien u daarvoor toestemming geeft.

Doel verwerking persoonsgegevens bezoekers website

Persoonlijke gegevens die u via onze website invult, zoals uw naam of adres, gebruikt JBZ alleen voor het doel waarvoor u ze invult. Dat is bijvoorbeeld een inschrijving voor een bijeenkomst of aanmelding voor een nieuwsbrief. Uw gegevens gebruikt JBZ nooit voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten JBZ ter beschikking gesteld, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Cookies

De website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de websites beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de websites te verkrijgen. Bekijk de cookieverklaring.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegeven die het JBZ van u verwerkt via deze website.

Let op: dit gaat dus alleen over gegevens die u zelf via de website heeft ingevuld.

 • Inzage

  U kunt het JBZ vragen om uw gegevens die bij het bezoek aan deze website zijn vastgelegd, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen.

 • Correctie

  Indien persoonsgegevens die JBZ van u verwerkt niet correct zijn, kunt u JBZ vragen om deze te corrigeren.

 • Vernietigen

  U mag vragen om het vernietigen van uw gegevens. Het JBZ zal dit verzoek zorgvuldig beoordelen conform de wettelijke eisen.

 • Gegevensoverdracht

  Indien u de persoonsgegevens die u op basis van uw toestemming of een overeenkomst aan JBZ heeft verstrekt en JBZ deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u JBZ verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen.

 • Bezwaar

  In bepaalde gevallen heeft u het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken. Indien uw (privacy)recht zwaarder weegt dan andere relevante belangen, zal JBZ aan uw verzoek voldoen.

 • Beperking

  Indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u het JBZ verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan.

Wilt u meer weten over uw rechten en hoe u hiervan gebruik kunt maken, stuur dan een e-mail naar privacy@jbz.nl.

Bewaartermijn

Uw gegevens bewaren we niet langer dan nodig is. JBZ houdt zich daarbij aan de eisen die de wetgeving stelt. Bij het bezoek aan deze website kunnen verschillende bewaartermijnen gelden, afhankelijk van het desbetreffende digitale formulier.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Het JBZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot uw persoonsgegevens worden strikt beperkt tot degenen die namens JBZ betrokken zijn bij de dienstverlening of zorgverlening. Of aan degenen die binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving, daartoe zijn gerechtigd. Personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn op grond van een contract of een geheimhoudingsverklaring verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden.

Contact

De medewerkers van JBZ zetten zich in om u als patiënt zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming. Op de pagina ‘Als de zorg anders loopt dan verwacht’ van de JBZ website vindt u informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Het is ook mogelijk om uw privacyklacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG). Dit is de contactpersoon van JBZ voor de bescherming van uw privacy die bereikbaar is via fg@jbz.nl.

Laatst bijgewerkt: 19 mei 2020

Privacyverklaring gebruikers website apotheek chatfunctie

Om u via de chat van de apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (hierna te noemen JBZ) van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon. Met ‘verwerken’ van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die met uw gegevens mogelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het registreren, inzien, opslaan, aanvullen en aan derden verstrekken van deze persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring vertellen wij u meer over de persoonsgegevens die wij vastleggen van gebruikers van de chat en hoe we deze gegevens gebruiken.

Verantwoordelijke

De Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis is verwerkingsverantwoordelijk zoals staat beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt de verwerkingsverantwoordelijke bereiken via mail privacy@jbz.nl.

Verzamelen van persoonsgegevens

JBZ mag uw persoonsgegevens via de chat verwerken indien u daarvoor toestemming geeft. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevens deling met derden

Voor de chat wordt gebruik gemaakt van diensten bij derde partijen. Deze derde partij is de aanbieder van de chat.

Doel verwerking persoonsgegevens bezoekers website

Persoonlijke gegevens die u via de chat invult, zoals uw naam, geboortedatum, burgerservicenummer of patiëntnummer, gebruikt JBZ alleen voor het doel waarvoor u ze invult. Dat is ter verificatie van uw identiteit en voor het beantwoorden van een vraag  die u stelt via de chat. In de chat kunnen ook gezondheidsgegevens van u aan bod komen. Uw gegevens gebruikt JBZ nooit voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten JBZ ter beschikking gesteld, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Cookies

De chat van de apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt gebruik van een functionele cookie. Deze cookie wordt gebruikt om de chat beter te laten functioneren.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die worden verwerkt via de chat.

 • Inzage

  U kunt het JBZ vragen om uw gegevens die bij het gebruik van de chat zijn vastgelegd, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen.

 • Correctie

  Indien persoonsgegevens die het JBZ van u in de chat verwerkt niet correct zijn, kunt u JBZ vragen om deze te corrigeren.

 • Vernietigen

  U mag vragen om het vernietigen van uw gegevens die in de chat zijn verwerkt. Het JBZ zal dit verzoek zorgvuldig beoordelen conform de wettelijke eisen.

 • Gegevensoverdracht

  Indien u de persoonsgegevens die u op basis van uw toestemming of een overeenkomst aan JBZ heeft verstrekt en JBZ deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u JBZ verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen.

 • Bezwaar

  In bepaalde gevallen heeft u het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken. Indien uw (privacy)recht zwaarder weegt dan andere relevante belangen, zal JBZ aan uw verzoek voldoen.

 • Beperking

  Indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u het JBZ verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan.

Wilt u meer weten over uw rechten en hoe u hiervan gebruik kunt maken, stuur dan een e-mail naar privacy@jbz.nl.

Bewaartermijn

Uw gegevens bewaren we niet langer dan nodig is. JBZ houdt zich daarbij aan de eisen die de wetgeving stelt.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Het JBZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot uw persoonsgegevens worden strikt beperkt tot degenen die namens JBZ betrokken zijn bij de dienstverlening of zorgverlening. Of aan degenen die binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving, daartoe zijn gerechtigd. Personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn op grond van een contract of een geheimhoudingsverklaring verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden.

Contact

De medewerkers van JBZ zetten zich in om u als patiënt zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming. Op de pagina ‘Als de zorg anders loopt dan verwacht’ van de JBZ website vindt u informatie over hoe u een klacht kunt indienen. Tevens is het mogelijk om aan het einde van het chatgesprek anonieme feedback te geven.
Het is ook mogelijk om uw privacyklacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG). Dit is de contactpersoon van JBZ voor de bescherming van uw privacy die bereikbaar is via fg@jbz.nl.

Laatst bijgewerkt: 21 mei 2021

Privacyverklaring gebruikers MijnJBZ / MijnJBZ app

Bijgewerkt op: 15 oktober 2022. Deze privacyverklaring is opgesteld door JBZ en de ontwikkelaar van MijnJBZ.

MijnJBZ (de ‘Mijn-omgeving’) is het patiëntenportaal gebruikt door het Jeroen Bosch Ziekenhuis (het ‘Ziekenhuis’). Dit portaal is ontwikkeld om op een eenvoudige en veilige wijze informatie in te kunnen zien over uw persoonlijke zorgtraject en bijbehorende functionaliteiten. Hiervoor is het nodig dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon. Met ‘verwerken’ van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die met uw gegevens mogelijk zijn, bijvoorbeeld het registreren, inzien, opslaan, aanvullen en aan derden verstrekken van deze persoonsgegevens.

Het Ziekenhuis vindt uw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. In deze privacyverklaring wordt dit uitgelegd.

1/ Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is op u van toepassing als u gebruik maakt van de Mijn-omgeving.

2/ Wie is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de Mijn-omgeving?

Het Ziekenhuis is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals staat beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Ziekenhuis heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die toeziet op de naleving van de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.

3/ Welke persoonsgegevens worden in de Mijn-omgeving verwerkt?

Wanneer u gebruik maakt van de Mijn-omgeving worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

 • uw persoonlijke gegevens (zoals naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer patiëntnummer en in sommige gevallen uw BSN);
 • gegevens die betrekking hebben op uw zorgtraject (zoals uw aandoening, uw behandeling, uw afspraken, de samenstelling van uw behandelteam en andere medische gegevens);
 • toegang- en identificatiegegevens;
 • de informatie die u noteert in de Mijn-omgeving via de functionaliteit notities;
 • gegevens die verband houden met uw computer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat waarmee u de Mijn-omgeving gebruikt (zoals IP-adres, MAC-adres of ander uniek kenmerk, alsmede informatie over uw apparaat waaronder het type browser en besturingssysteem); en
 • gegevens die verband houden met uw sessie (zoals tijdstip inloggen, navigatie binnen de Mijn-omgeving en de duur van de sessie).

4/ Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens in de Mijn-omgeving verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden vastgelegd zodat u de Mijn-omgeving kunt gebruiken en zodat uw (medische) gegevens op uw verzoek digitaal aan u getoond kunnen worden. Bijvoorbeeld informatie over uw afspraken in het Ziekenhuis, uitslagen, de samenstelling van uw behandelteam, uitleg bij deze afspraken en informatiefolders. Ook is het mogelijk dat er notificaties naar u worden verstuurd.

U kunt in de Mijn-omgeving persoonlijke notities maken die uitsluitend door u persoonlijk zijn in te zien. Deze notities worden opgeslagen, maar uw behandelaar kan deze notities niet lezen. In uitzonderingsgevallen kunnen deze notities voor technische onderhoudsdoeleinden worden benaderd door de verwerker. Door het aanmaken van deze persoonlijke notities stemt u in met het (laten) verwerken van de gegevens in deze persoonlijke notities door de verwerker. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze persoonlijke notities.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt voor identificatie, logging (support), het analyseren en verbeteren van de Mijn-omgeving. Gegevens over het apparaat waarmee u inlogt en over uw sessie worden gebruikt voor statistische doeleinden, ter verbetering van de Mijn-omgeving, voor het opsporen van fouten en ter beveiliging van de Mijn-omgeving.

5/ Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de Mijn-omgeving?

Het Ziekenhuis mag gegevens over uw gezondheid verwerken op grond van de wet (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Zorgverleners zijn namelijk verplicht een dossier over uw gezondheid en uw behandeling bij te houden. Soms verwerkt het Ziekenhuis gegevens op een andere grond, bijvoorbeeld omdat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven, als er een medische noodzaak is en de patiënt niet in staat is toestemming te geven of als er andere belangen (zwaarwegend algemeen belang of het belang van de volksgezondheid) zijn om de gegevens te verwerken.

6/ Hoe lang bewaart de verwerker uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die via de Mijn-omgeving verwerkt worden, worden tot 1 jaar na het laatste gebruik van de Mijn-omgeving bewaard door eventuele verwerkers, tenzij blijkt dat nader onderzoek noodzakelijk is (bijvoorbeeld in geval van onrechtmatige toegang). Deze termijn geldt niet voor uw persoonsgegevens die het Ziekenhuis van u vastlegt in uw patiëntendossier.

7/ Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Voor het aanbieden van de Mijn-omgeving wordt gebruik gemaakt van de diensten van één of meer verwerkers. Deze partijen zijn ontwikkelaars, licentiegevers en verwerkers van of binnen de Mijn-omgeving. Het Ziekenhuis heeft afspraken gemaakt met deze verwerkers over de zorgvuldige omvang met persoonsgegevens en beveiligingsmaatregelen. Zo hebben deze verwerkers passende beveiligingsmaatregelen genomen en/of laten nemen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zij beveiligen hun systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Ten behoeve van het aanbieden van de Mijn-omgeving maken de verwerkers wellicht gebruik van de dienstverlening van derden. De ontwikkeling van de Mijn-omgeving, de hosting en het beheer kunnen worden uitgevoerd door een externe dienstverlener. De verwerkers hebben afspraken gemaakt met deze dienstverleners over de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder afspraken over toegang en beveiliging.

Uitsluitend indien een verwerker hiertoe wettelijk is verplicht, verstrekt zij uw persoonsgegevens aan toezichthouders of andere bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor een onderzoek over beveiligingsincidenten.

Bij het verzamelen van uw gegevens maken de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkers mogelijk ook gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan het cookiebeleid dat beschikbaar is in de Mijn-omgeving. U kunt toestemming geven voor het gebruik van cookies wanneer u video’s in de Mijn-omgeving bekijkt. Als u de cookies niet accepteert, dan zal de multimedia niet beschikbaar zijn. U kunt de Mijn-omgeving wel blijven gebruiken.

8/ Wat zijn uw rechten?

U kunt op elk moment, met redelijke tussenpozen, vragen om inzage in de persoonsgegevens die het Ziekenhuis van u verwerkt of laat verwerken via de Mijn-omgeving. Op basis daarvan kunt u het Ziekenhuis verzoeken uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren of vernietigen. Het Ziekenhuis zal dit verzoek zorgvuldig beoordelen conform de wettelijke eisen. Als u persoonsgegevens op basis van uw toestemming of een overeenkomst via de Mijn-omgeving heeft verstrekt en deze persoonsgegevens digitaal worden verwerkt, kunt u het Ziekenhuis verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen. In bepaalde gevallen heeft u het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens in de Mijn-omgeving bezwaar te maken. Indien uw (privacy)recht zwaarder weegt dan andere relevante belangen, zal het Ziekenhuis aan uw verzoek voldoen. Verder kunt u het Ziekenhuis in een aantal gevallen verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Om uw rechten uit te kunnen oefenen kunt u met het Ziekenhuis contact opnemen. Uw verzoek zal binnen een redelijke termijn worden behandeld. U kunt naar aanleiding van uw verzoek gevraagd worden om zich te legitimeren.

Een ieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft tevens het recht om bij (mogelijke) schendingen van het toepasselijke recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens hierover een klacht in te dienen bij het Ziekenhuis of de bevoegde autoriteit, in dit geval de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9/ Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd, zonder opgaaf van redenen, worden gewijzigd. Wijzigingen zullen via de Mijn-omgeving beschikbaar worden gesteld. Bovenaan de privacyverklaring staat wanneer die voor het laatst is bijgewerkt. U dient zelf regelmatig te controleren of er eventuele wijzigingen of updates beschikbaar zijn.

10/ Contact

Heeft u een vraag of opmerking over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerken binnen de Mijn-omgeving of heeft u een (technische) vraag over het gebruik van de Mijn-omgeving, dan kunt u contact opnemen met het Ziekenhuis. U kunt uw vraag ook stellen aan uw arts of verpleegkundig specialist of aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het Ziekenhuis (fg@jbz.nl).

Privacyverklaring gebruikers website JBZ Prikafspraak

Om u via de website van de Jeroen Bosch Ziekenhuis (hierna te noemen JBZ) Prikafspraak van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat het JBZ persoonsgegevens van u verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon, bijvoorbeeld uw e-mailadres. Met ‘verwerken’ van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die met gegevens mogelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het registreren, inzien, opslaan, aanvullen en aan derden verstrekken van deze  persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring vertellen wij u meer over de persoonsgegevens die wij vastleggen van bezoekers van de JBZ Prikafspraak website en hoe we deze gegevens gebruiken. Privacygegevens die wij van de patiënten verwerken kunt u bekijken via de volgende link: Privacyverklaring voor gegevens van patiënten.

Verantwoordelijke

De Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis is verwerkingsverantwoordelijk zoals staat beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt de verwerkingsverantwoordelijke bereiken via mail privacy@jbz.nl.

Doel verwerking persoonsgegevens bezoekers website

Persoonlijke gegevens die u via de JBZ Prikafspraak website invult, zoals uw naam, geboortedatum of e-mailadres, gebruikt JBZ alleen voor het doel waarvoor u ze invult. Dat is bijvoorbeeld het maken van een afspraak voor bloedafname of het inleveren van materialen. Uw gegevens gebruikt JBZ nooit voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten JBZ ter beschikking gesteld, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Cookies

De website van de JBZ Prikafspraak maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de websites beter te laten functioneren. Bekijk de cookieverklaring.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die het JBZ van u verwerkt via de JBZ Prikafspraak website.

Let op: dit gaat dus alleen over gegevens die u zelf via de website heeft ingevuld.

 • Inzage

  U kunt het JBZ vragen om uw gegevens die bij het bezoek aan de website zijn vastgelegd, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen.

 • Correctie

  Indien persoonsgegevens die JBZ van u verwerkt niet correct zijn, kunt u JBZ vragen om deze te corrigeren.

 • Vernietigen

  U mag vragen om het vernietigen van uw gegevens. Het JBZ zal dit verzoek zorgvuldig beoordelen conform de wettelijke eisen.

 • Gegevensoverdracht

  Indien u de persoonsgegevens die u op basis van uw toestemming of een overeenkomst aan JBZ heeft verstrekt en JBZ deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u JBZ verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen.

 • Bezwaar

  In bepaalde gevallen heeft u het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken. Indien uw (privacy)recht zwaarder weegt dan andere relevante belangen, zal JBZ aan uw verzoek voldoen.

 • Beperking

  Indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u het JBZ verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan.

Wilt u meer weten over uw rechten en hoe u hiervan gebruik kunt maken, stuur dan een e-mail naar privacy@jbz.nl.

Bewaartermijn

Uw gegevens bewaren we niet langer dan nodig is. JBZ houdt zich daarbij aan de eisen die de wetgeving stelt.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Het JBZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot uw persoonsgegevens worden strikt beperkt tot degenen die namens JBZ betrokken zijn bij de dienstverlening of zorgverlening. Of aan degenen die binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving, daartoe zijn gerechtigd. Personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn op grond van een contract of een geheimhoudingsverklaring verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden.

Contact

De medewerkers van JBZ zetten zich in om u als patiënt zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming. Op de pagina ‘Als de zorg anders loopt dan verwacht’ van de JBZ website vindt u informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Het is ook mogelijk om uw privacyklacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG). Dit is de contactpersoon van JBZ voor de bescherming van uw privacy die bereikbaar is via fg@jbz.nl.

Laatst bijgewerkt: 8 juli 2020

Privacyverklaring gebruikers webshop (afdeling Diagnostiek)

Om gebruik te kunnen maken van de webshop van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (hierna te noemen JBZ), is het nodig dat het JBZ persoonsgegevens van u verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon, bijvoorbeeld uw e-mailadres. Met ‘verwerken’ van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die met gegevens mogelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het registreren, inzien, opslaan, aanvullen en aan derden verstrekken van deze persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring vertellen wij u meer over de persoonsgegevens die wij vastleggen van gebruikers van de webshop en hoe we deze gegevens gebruiken.

Verantwoordelijke

De Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis is verwerkingsverantwoordelijk zoals staat beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt de verwerkingsverantwoordelijke bereiken via mail privacy@jbz.nl.

Verzamelen van persoonsgegevens

JBZ mag uw persoonsgegevens via deze website gebruiken indien u daarvoor toestemming geeft. Doel verwerking persoonsgegevens bezoekers website Persoonlijke gegevens die u via onze website invult, zoals uw naam, e-mail of adres, gebruikt JBZ alleen voor het doel waarvoor u ze invult. Dat is bijvoorbeeld het bevestigen en verzenden van uw bestelling. Uw gegevens gebruikt JBZ nooit voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten JBZ ter beschikking gesteld, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Gegevens delen

De persoonsgegevens die voor het gebruik van de webshop worden verzameld worden gedeeld met:

 • Pondres, ten behoeve van webshopbeheer en fulfilment;
 • Koeriers-/bezorgdiensten.

Cookies

De website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de websites beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de websites te verkrijgen. Bekijk de cookieverklaring.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegeven die het JBZ van u verwerkt.

Let op: dit gaat dus alleen over gegevens die u zelf via het aanmeldformulier voor de webshop heeft ingevuld.

 • Inzage

  U kunt het JBZ vragen om uw gegevens die zijn vastgelegd, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen.

 • Correctie

  Indien persoonsgegevens die JBZ van u verwerkt niet correct zijn, kunt u JBZ vragen om deze te corrigeren.

 • Vernietigen

  U mag vragen om het vernietigen van uw gegevens. Het JBZ zal dit verzoek zorgvuldig beoordelen conform de wettelijke eisen.

 • Gegevensoverdracht

  Indien u de persoonsgegevens die u op basis van uw toestemming of een overeenkomst aan JBZ heeft verstrekt en JBZ deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u JBZ verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen.

 • Bezwaar

  In bepaalde gevallen heeft u het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken. Indien uw (privacy)recht zwaarder weegt dan andere relevante belangen, zal JBZ aan uw verzoek voldoen.

 • Beperking

  Indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u het JBZ verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan.

Wilt u meer weten over uw rechten en hoe u hiervan gebruik kunt maken, stuur dan een e-mail naar privacy@jbz.nl.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die ten behoeve van een bestelling worden geregistreerd worden 365 dagen bewaard.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Het JBZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot uw persoonsgegevens worden strikt beperkt tot degenen die namens JBZ betrokken zijn bij de dienstverlening of zorgverlening. Of aan degenen die binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving, daartoe zijn gerechtigd. Personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn op grond van een contract of een geheimhoudingsverklaring verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden.

Contact

Indien het JBZ niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG). Dit is de contactpersoon van JBZ voor de bescherming van uw privacy die bereikbaar is via fg@jbz.nl.

Laatst bijgewerkt: 26-10-2021

Privacyverklaring gebruikers JBZ Zorg app

Om u via deze ‘JBZ Zorg app’ (hierna te noemen de app) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (hierna te noemen JBZ) van dienst te kunnen zijn, is het soms nodig dat het JBZ gegevens van u verwerkt. De gegevens die deze app gebruikt zijn niet direct herleidbaar naar u als persoon, maar wel nodig de app te laten functioneren. Dit is bijvoorbeeld het registreren, inzien, opslaan, aanvullen en aan derden verstrekken van deze persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring vertellen wij u meer over gegevens die wij vastleggen van gebruikers van deze app en hoe we deze gegevens gebruiken.

Verantwoordelijke

De Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis is verwerkingsverantwoordelijk zoals staat beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt de verwerkingsverantwoordelijke bereiken via mail privacy@jbz.nl.

Verzamelen van gegevens

Uw gegevens in deze app worden vastgelegd om u zo goed en uitgebreid mogelijk te kunnen informeren over uw behandeling.

Wij slaan de volgende gegevens op om de app te kunnen laten functioneren:

 • Apparaat ID: uniek nummer van uw smartphone of tablet
 • De behandeling
 • De behandelingsdatum/-data

Daarnaast gebruikt het beheersysteem van de app de volgende gegevens, om de gebruiker de juiste informatie te kunnen tonen:

 • Appversie
 • Bericht token om de juiste notificaties die passen bij de voorkeur van de gebruiker te kunnen sturen
 • Keuze om pushberichten te ontvangen
 • Laatste keer aangemeld / app geopend
 • Smartphone- of tabletmodel
 • Softwareplatform en versie van smartphone of tablet
 • Unieke token om de communicatie tussen de app en het beheersysteem tot stand te laten komen en zo de juiste data op te halen
 • UUID van smartphone of tablet, om de gebruikersstatistieken te kunnen monitoren

Gegevens deling met derden

Om de app goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van diensten bij derde partijen. Dit houdt concreet in dat een derde partij zorgt voor het opslaan van de bovenstaande gegevens.

Doel verwerking persoonsgegevens gebruikers app

Gegevens die u via de app invult, zoals het type behandeling, datum en tijd van de behandeling, gebruikt JBZ alleen voor het tonen van de voor u relevante informatie, over uw behandeling. Uw gegevens gebruikt JBZ nooit voor andere doeleinden en worden niet aan personen buiten JBZ ter beschikking gesteld, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die het JBZ van u verwerkt via deze app. Let op: dit gaat dus alleen over gegevens die u zelf via de app heeft ingevuld. Daarnaast zijn niet al uw gegevens inzichtelijk te maken of overdraagbaar, omdat deze zijn geanonimiseerd en niet naar u als persoon herleidbaar zijn.

 • Inzage

  U kunt het JBZ vragen om uw gegevens die bij het gebruik van deze app zijn vastgelegd, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen.

 • Correctie

  Indien persoonsgegevens die JBZ van u in deze app verwerkt niet correct zijn, kunt u JBZ vragen om deze te corrigeren.

 • Vernietigen

  U mag vragen om het vernietigen van uw gegevens met betrekking tot deze app. Het JBZ zal dit verzoek zorgvuldig beoordelen conform de wettelijke eisen.

 • Gegevensoverdracht

  Indien u de persoonsgegevens die u op basis van uw toestemming of een overeenkomst aan JBZ heeft verstrekt en JBZ deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u JBZ verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen.

 • Bezwaar

  In bepaalde gevallen heeft u het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken. Indien uw (privacy)recht zwaarder weegt dan andere relevante belangen, zal JBZ aan uw verzoek voldoen.

 • Beperking

  Indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u het JBZ verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan.

Wilt u meer weten over uw rechten en hoe u hiervan gebruik kunt maken, stuur dan een e-mail naar privacy@jbz.nl.

Bewaartermijn

Uw gegevens bewaren we niet langer dan nodig is. JBZ houdt zich daarbij aan de eisen die de wetgeving stelt.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Het JBZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot uw persoonsgegevens worden strikt beperkt tot degenen die namens JBZ betrokken zijn bij de dienstverlening of zorgverlening. Of aan degenen die binnen de kaders van de wet- en regelgeving, daartoe zijn gerechtigd. Personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn op grond van een contract of een geheimhoudingsverklaring verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden.

Contact

De medewerkers van JBZ zetten zich in om u als patiënt zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming. Op de pagina 'Als de zorg anders loopt dan verwacht' vindt u informatie over hoe u een klacht kunt indienen. Het is ook mogelijk om uw privacyklacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG). Dit is de contactpersoon van JBZ voor de bescherming van uw privacy die bereikbaar is via fg@jbz.nl.

Laatst bijgewerkt: 19 mei 2020

Privacyverklaring gebruikers JBZ Lab website (E-labgids) en JBZ Lab app

Om u via de 'JBZ Lab website (E-labgids)' (hierna te noemen de website) en 'JBZ Lab app' (hierna te noemen de app) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (hierna te noemen JBZ) van dienst te kunnen zijn, is het soms nodig dat het JBZ gegevens van u verwerkt. Dit is bijvoorbeeld het registreren, inzien, opslaan, aanvullen en aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring vertellen wij u meer over gegevens die wij vastleggen van gebruikers van deze website en app en hoe we deze gegevens gebruiken.

Verantwoordelijke

De Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis is verwerkingsverantwoordelijk zoals staat beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt de verwerkingsverantwoordelijke bereiken via mail privacy@jbz.nl.

Verzamelen van gegevens

Via de website en app wordt u zo goed en uitgebreid mogelijk geïnformeerd over de dienstverlening van het klinisch chemisch laboratorium. De informatie bestaat uit referentiewaarden, informatie over afnamecondities indicaties en interpretaties van laboratoriumanalyses en andere relevante zaken.

U kunt bij het gebruik van de app en de website zelf een account aanmaken. Dit is niet verplicht. U kunt de app en de website ook gebruiken zonder een account (er worden dan geen persoonsgegevens van u vastgelegd). Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van een account slaan wij uw e-mailadres en type gebruiker op om de website en app te kunnen laten functioneren. U kunt in dat geval push notificaties ontvangen.

Gegevens deling met derden

Om de website en app goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van diensten bij derde partijen. Dit houdt concreet in dat een derde partij zorgt voor het opslaan van de bovenstaande gegevens.

Doel verwerking persoonsgegevens gebruikers app

Gegevens die u via de website en app invult gebruikt JBZ alleen om gebruikers toegang te geven tot specifieke informatie bestemd voor zorgverleners (en patiënten) binnen en buiten het ziekenhuis. Uw gegevens gebruikt JBZ nooit voor andere doeleinden en worden niet aan personen buiten JBZ ter beschikking gesteld, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die het JBZ van u verwerkt via de website en app.

 • Inzage

  U kunt het JBZ vragen om uw gegevens die bij het gebruik van de website en app zijn vastgelegd, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen.

 • Correctie

  Indien persoonsgegevens die JBZ van u in de website en app verwerkt niet correct zijn, kunt u JBZ vragen om deze te corrigeren.

 • Vernietigen

  U mag vragen om het vernietigen van uw gegevens met betrekking tot de website en app. Het JBZ zal dit verzoek zorgvuldig beoordelen conform de wettelijke eisen.

 • Gegevensoverdracht

  Indien u de persoonsgegevens die u op basis van uw toestemming of een overeenkomst aan JBZ heeft verstrekt en JBZ deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u JBZ verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen.

 • Bezwaar

  In bepaalde gevallen heeft u het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken. Indien uw (privacy)recht zwaarder weegt dan andere relevante belangen, zal JBZ aan uw verzoek voldoen.

 • Beperking

  Indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u het JBZ verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan.

Wilt u meer weten over uw rechten en hoe u hiervan gebruik kunt maken, stuur dan een e-mail naar privacy@jbz.nl.

Bewaartermijn

Uw gegevens bewaren we niet langer dan nodig is. JBZ houdt zich daarbij aan de eisen die de wetgeving stelt.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Het JBZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot uw persoonsgegevens worden strikt beperkt tot degenen die namens JBZ betrokken zijn bij de dienstverlening of zorgverlening. Of aan degenen die binnen de kaders van de wet- en regelgeving, daartoe zijn gerechtigd. Personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn op grond van een contract of een geheimhoudingsverklaring verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden.

Contact

De medewerkers van JBZ zetten zich in om u als gebruiker zo goed mogelijk te informeren. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft of dat de informatie of organisatie niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming. Op de pagina 'Als de zorg anders loopt dan verwacht' vindt u informatie over hoe u een klacht kunt indienen. Het is ook mogelijk om uw privacyklacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG). Dit is de contactpersoon van JBZ voor de bescherming van uw privacy die bereikbaar is via fg@jbz.nl.

Laatst bijgewerkt: 8 januari 2021

Laatste revisie: 19 december 2022 - 10:37