Organisatie Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een stichting die wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die eindverantwoordelijk is voor het strategisch beleid, de kwaliteit van de zorg en de behaalde resultaten. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Medisch specialistische zorg

De medisch specialistische zorg van het JBZ wordt sinds 1 januari 2015 uitgevoerd door de Bossche Specialisten Coöperatie. De Collectieve Toelatings- en Samenwerkingsovereenkomst (CTSO) tussen de Raad van Bestuur en de Bossche Specialisten Coöperatie beschrijft de rechtsverhouding tussen beide.

De Bossche Specialisten Coöperatie is de rechtsopvolger van de Vereniging Medische Staf en de Stafmaatschap en is een strategische partner voor de Raad van Bestuur op het gebied van strategie en kwaliteit van zorg. Het unieke van de JBZ-constructie is dat alle medisch specialisten, ook degenen die niet vrijgevestigd zijn, deel uitmaken van de Bossche Specialisten Coöperatie.

In de CTSO is opgenomen dat er sprake is van exclusiviteit. Het JBZ en de Bossche Specialisten Coöperatie werken alleen voor elkaar. Ook is vastgelegd dat de Bossche Specialisten Coöperatie verantwoordelijk is voor het wervings- en selectiebeleid van nieuwe medisch specialisten en dus voor de kwaliteit van zorg geleverd door medisch specialisten. Uiteraard is daarbij wel sprake van een goede afstemming met de Raad van Bestuur, die blijft immers eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg.

Management

Het JBZ is georganiseerd in een lijn-staforganisatie met Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) onder leiding van een duaal managementteam (medisch manager en manager bedrijfsvoering). Zij sturen poort- en ondersteunende eenheden aan rondom een medisch specialisme. Het JBZ kent 29 RVE’s. De negen managers bedrijfsvoering zijn verantwoordelijk voor meerdere RVE’s. Elke manager bedrijfsvoering is daarnaast verantwoordelijk voor één of meerdere ziekenhuisbrede projecten en/of horizontale onderwerpen.

Het duale RVE-management is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie binnen de daarvoor aangereikte kaders en legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Ook het management van de stafafdelingen legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Naast de verticale lijnorganisatie is er sprake van horizontale afstemming en coördinatie via commissies betreffende organisatiebrede processen en thema's. Elk horizontaal thema heeft een proceseigenaar en wordt ondersteund door een of meerdere experts en ondersteuners. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de advisering aan het RVE-management over de uitvoering van die thema’s. Die uitvoering geschiedt onder verantwoordelijkheid van het RVE-management.

Medezeggenschap

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door drie medezeggenschapsorganen: de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Staf en de Cliëntenraad. Het bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie fungeert als een strategische partner van de Raad van Bestuur en adviseert met name op het gebied van kwaliteit van zorg.

De medezeggenschapsorganen Ondernemingsraad en Cliëntenraad hebben een wettelijke verankering in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Wet medezeggenschap cliënten in de zorg (WMCZ). Beide adviseren de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over voorgenomen besluiten en beleidsaangelegenheden. De VPS heeft weliswaar geen wettelijke status maar fungeert op dezelfde voet als de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad over verpleegkundige zaken.

Eigen regie en patiëntenparticipatie

Eigen regie van patiënten en patiëntenparticipatie is een van de pijlers van de strategie van het JBZ. Zowel in de patientenzorg als op strategisch niveau.

Wij stellen patiënten en mantelzorgers ook graag in de gelegenheid aan te geven wat zij van de zorg van het JBZ vinden en op welke wijze wij deze zouden kunnen verbeteren. Op diverse afdelingen vindt structureel overleg plaats met vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen die relevant zijn voor die afdeling. Ook onderzoeken we voortdurend hoe patiënten onze zorg en dienstverlening ervaren en wat zij hierbij belangrijk vinden. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door patiënten te vragen om een online of schriftelijke vragenlijst in te vullen of deel te nemen aan een spiegelgesprek, focusgroep of co-creatiesessie. Daarnaast nodigen we iedereen die zich betrokken voelt bij het ziekenhuis uit om met ons mee te denken in het online panel.

Cliëntenraad

Over beleidsmatige aangelegenheden vindt overleg plaats met de Cliëntenraad. We vinden dit contact van groot belang omdat de Cliëntenraad bij uitstek het geluid vertegenwoordigt van de mensen uit Den Bosch en omgeving: de mensen waarvoor wij werken. De Cliëntenraad is niet alleen de gesprekspartner over wettelijke aangelegenheden, hij vervult ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van onze strategie: het verhogen van het gezondheidswelzijn in Den Bosch e.o.

Eén lid van de Raad van Toezicht is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad. Tweemaal per jaar vindt op initiatief van de Cliëntenraad een overleg plaats met vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen die actief zijn in het werkgebied van het JBZ. Dit gaat niet alleen over actuele zaken, maar vooral wordt de dialoog gevoerd waarmee de ontwikkeling van onze strategie gevoed wordt. De Raad van Bestuur is bij dit overleg aanwezig, net als het lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht van de Cliëntenraad is benoemd.

KinderRaad

Op de kinderafdeling is een KinderRaad ingesteld. Kinderen tussen 9 en 18 jaar kunnen via de KinderRaad vertellen wat zij belangrijk vinden als ze in het ziekenhuis zijn en wat ze eventueel anders zouden willen. Ook wordt aan hen gevraagd mee te denken over verbeteringen in de zorg. De KinderRaad bestaat uit kinderen die zelf patiënt zijn geweest en kinderen die vaak met hun ouders, broertje of zusje in het ziekenhuis komen. De KinderRaad is bereikbaar via kinderraad@jbz.nl.

Code ORG-013
Laatste revisie: 14 maart 2023 - 11:55