Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) is het toezichthoudende orgaan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).

De rvt houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur (rvb) en op de algemene zaken binnen de stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen na een hernieuwde afweging voor nog een termijn van vier jaar worden herbenoemd.

Bij de uitoefening van zijn taak houdt de rvt zich aan de Governancecode Zorg 2022. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van het JBZ en in het reglement van de rvt.

De rvt is onafhankelijk. De leden zijn - buiten hun toezichthoudende rol - op geen enkele manier verbonden met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het profiel voor de leden van de rvt is in dit document uitgewerkt.

De rvt laat zich informeren door de rvb. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het document Informatieuitwisseling raad van bestuur - raad van toezicht), maar ook door de medezeggenschapsorganen van het JBZ: de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de verpleegkundige staf. Als strategische partner van de rvb heeft het bestuur van de Bossche specialisten coöperatie (bsc) een bijzondere relatie met de rvt. Onder meer vindt eenmaal per jaar een conferentie plaats waarbij rvb, rvt, bestuur bsc en verpleegkundige staf de strategische koers van het JBZ bespreken.

De rvt legt werkbezoeken af in huis en nodigt medewerkers, managers en medisch specialisten uit om in de reguliere rvt-vergadering specifieke projecten of onderwerpen toe te komen lichten. Daarnaast sluit de rvt aan bij relevante activiteiten die zowel binnen als buiten het ziekenhuis georganiseerd worden. 

Groepsfoto raad van toezicht

Raad van toezicht, v.l.n.r. Ruben Wenselaar, Mirjam van Velthuizen-Lormans, Hans de Jong, Sandra Mulder, Marien van der Meer, Johan Dorresteijn en Anne Stiggelbout

Samenstelling raad van toezicht 2023

Naam Functie

De heer ir. J.J. de Jong

Voorzitter rvt

Voorzitter selectie- en benoemingscommissie

Mevrouw drs. S.M. Mulder

Vice voorzitter rvt

Lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

Mevrouw prof. dr. A.M. Stiggelbout Voorzitter auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
De heer drs. J.J. Dorresteijn

Lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

Lid selectie- en benoemingscommissie

Mevrouw drs. M.H. van Velthuizen-Lormans

Voorzitter auditcommissie Financiën

Lid selectie- en benoemingscommissie

Mevrouw drs. M.E. van der Meer

Lid auditcommissie Financiën

De heer drs. R. Wenselaar

Lid auditcommissie Financiën

Bekijk hier het rooster van aftreden.

Code ORG-015
Laatste revisie: 9 februari 2023 - 17:40