Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene zaken binnen de stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen na een hernieuwde afweging voor nog een termijn van vier jaar worden herbenoemd.

Bij de uitoefening van zijn taak houdt de Raad van Toezicht zich aan de Governancecode Zorg 2017. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van het JBZ en in het reglement van de Raad van Toezicht. In de visie op toezicht wordt beschreven hoe de raad van toezicht werkt. De visie op toezicht is aanvullend op de statuten en het reglement en dient als leidraad voor het handelen van de raad van toezicht. 

De Raad van Toezicht is onafhankelijk. De leden zijn - buiten hun toezichthoudende rol - op geen enkele manier verbonden met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het profiel voor de leden van de Raad van Toezicht is in dit document uitgewerkt.

De Raad van Toezicht laat zich informeren door de Raad van Bestuur (afspraken hierover zijn vastgelegd in het document Informatieuitwisseling Raad van Bestuur - Raad van Toezicht), maar ook door de medezeggenschapsorganen van het JBZ: de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Staf. Als strategische partner van de Raad van Bestuur heeft het Bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie een bijzondere relatie met de Raad van Toezicht. Onder meer vindt eenmaal per jaar een conferentie plaats waarbij Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Bestuur BSC de strategische koers van het JBZ bespreken.

De Raad van Toezicht legt werkbezoeken af in huis en nodigt medewerkers, managers en medisch specialisten uit om in de reguliere RvT-vergadering specifieke projecten of onderwerpen toe te komen lichten. Daarnaast sluit de Raad van Toezicht aan bij relevante activiteiten die zowel binnen als buiten het ziekenhuis georganiseerd worden.  

Groepsfoto van de Raad van Toezicht

Raad van Toezicht, v.l.n.r. Annette Mosman, Johan Dorresteijn, Herman Bol, Sandra Mulder, Anne Stiggelbout, Lucas Vos en Peter Beckers.

Samenstelling Raad van Toezicht 2020

Naam Functie Aandachtsgebied

Dhr. drs. P.M.J. Beckers

Voorzitter  
Dhr. drs. H.H.J. Bol Vice voorzitter Auditcommissie Financiën
Mw. drs. A. Mosman RA lid; Selectie- en benoemingscommissie Auditcommissie Financiën
Dhr. drs. L.B. Vos lid Auditcommissie Financiën
Mw. prof. dr. A.M. Stiggelbout lid Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid
Mw. drs. S.M. Mulder lid; Selectie- en benoemingscommissie Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid
Dhr. drs. J.J.. Dorresteijn lid; Selectie- en benoemingscommissie Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid

Bekijk hier het rooster van aftreden.

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Het JBZ volgt de principes uit de Governancecode Zorg om goede zorg te borgen en daarmee de maatschappelijke doelstelling van het ziekenhuis te realiseren. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Governance.

Code ORG-015
Laatste revisie: 23 april 2021 - 09:52