Governance

Het JBZ borgt dat we goede zorg leveren, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat het JBZ geaccrediteerd is door de Joint Commission International. Gezondheidswelzijn (positieve gezondheid) is uitgangspunt voor het handelen binnen het JBZ. We zijn daarmee gericht op het verbeteren van het dagelijks leven van patiënten.

Principes voor goed bestuur en toezicht

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Het JBZ volgt de zeven principes uit de Governancecode Zorg, om goede zorg te borgen en daarmee de maatschappelijke doelstelling van het ziekenhuis te realiseren. Dit als fundament voor het maatschappelijk vertrouwen in het JBZ. De elementen uit de zeven principes zijn binnen het JBZ vertaald in de statuten van de stichting JBZ en in het bestuursreglement.

Werken vanuit vertrouwen

Een belangrijk fundament in het JBZ is werken vanuit vertrouwen. In het Kader voor ethiek en integriteit is dit op veel onderdelen uitgewerkt. Twee elementen lichten we hier uit:

  • Vertrouwen dat het JBZ goed omgaat met het gemeenschapsgeld. Het JBZ heeft onder meer een beleid voor de vergoeding van onkosten en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur.
  • Waarborgen dat medewerkers bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen als het vertrouwen geschonden is. Het JBZ beschikt over een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en integriteit. Voor het melden van (vermoedens van) misstanden beschikt de organisatie over een klokkenluidersregeling

Waardengericht toezicht

Maatschappelijke ontwikkelingen als versterking van de eigen verantwoordelijkheid en eigen regie van patiënten en mantelzorgers, de-hiërarchisering in werkverhoudingen door vrije informatiestromen, versterking van de eigen regie van medewerkers en teams alsmede ontwikkeling en versterking van het werken in netwerken van maatschappelijke organisaties leiden tot waardengericht toezicht. Daarbij is er meer (informele) interactie tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, vindt toezicht meer plaats op basis van feelings dan van facts en oriënteert de Raad van Toezicht zich breed binnen de organisatie en daarbuiten.

De Raad van Toezicht van het JBZ werkt met inachtneming van de maatschappelijke doelstelling van het JBZ en fungeert als klankbord en critical friend voor de Raad van Bestuur en staat open voor inhoudelijke dialoog met Raad van Bestuur, professionals, management, medewerkers- en patiëntvertegenwoordiging over relevante onderwerpen.

De Raad van Toezicht neemt deel aan het NVTZ programma Goed Toezicht. Het programmaonderdeel Goed beslagen ten ijs geeft zicht op de gevolgde activiteiten op het gebied van kennis- en competentieontwikkeling. Er is een opleidingsbudget beschikbaar.

Code ORG-032
Laatste revisie: 8 december 2020 - 14:10