Rechten en plichten

Als u de hulp inroept van (een zorgverlener van) het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ontstaat er een geneeskundige behandelingovereenkomst.

Het is wettelijk geregeld wat dan uw rechten en plichten zijn. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft Algemene Voorwaarden opgesteld, waarin we aangeven hoe deze wettelijke regels in het Jeroen Bosch Ziekenhuis worden toegepast.

U vindt hier een kort overzicht van uw wettelijke rechten en plichten. Dit zijn de rechten en plichten voor patiënten van 16 jaar en ouder. Bekijk ook onze pagina 'Rechten en plichten voor kinderen' voor meer informatie over de specifieke rechten van kinderen.

Identificatieplicht

Voor alle patiënten die naar het ziekenhuis komen geldt een wettelijke identificatieplicht. Deze plicht geldt ook voor kinderen, al vanaf de geboorte. De identificatieplicht houdt in dat u bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig identiteitsbewijs moet kunnen laten zien. Dit kan zijn een:

  • paspoort (Nederlands en buitenlands)
  • identiteitskaart (Nederlands of Europees/landen binnen EU)
  • Nederlands rijbewijs of bromfietsrijbewijs (Cat. AM)
  • Nederlands vreemdelingendocument

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen onder de 14 jaar (al vanaf de geboorte!). Breng bij uw bezoek dus altijd een geldig identiteitsbewijs van het kind mee.

Op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staat uw Burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven heeft een BSN. Nederlandse ziekenhuizen zijn sinds 1 juni 2009 wettelijk verplicht van alle patiënten het BSN te registreren en te controleren. Het gebruik van het BSN zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van (medische) gegevens en voorkomt fraude. En zorgverzekeraars vergoeden een behandeling soms niet als een patiënt zich niet heeft geïdentificeerd.

Plicht tot betalen

U moet er voor zorgen dat er betaald wordt voor de verzorging en behandeling die u in ons ziekenhuis ontvangt.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van tevoren na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Bekijk de pagina 'Gecontracteerde zorgverzekeraars 2021' voor een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee het Jeroen Bosch Ziekenhuis een contract heeft. Het ziekenhuis is echter niet op de hoogte van de specifieke voorwaarden van alle verschillende polissen van de genoemde zorgverzekeraars. Bekijkt u daarom zelf uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar om onaangename verrassingen te voorkomen.

Heeft u geen ziektekostenverzekering, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft Algemene Betalingsvoorwaarden opgesteld. Hierin wordt beschreven welke regels er gelden voor bijvoorbeeld de betalingstermijn.   

Recht op informatie

Een zorgverlener (iedereen die beroepshalve bij uw behandeling betrokken is, zoals arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, enz.) moet u in begrijpelijke taal informatie geven over:

  • uw ziekte of aandoening;
  • de voorgestelde onderzoeken of behandeling;
  • andere behandelingsmogelijkheden;
  • de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek;
  • medicijnen en eventuele bijwerkingen.

U heeft deze informatie nodig om een weloverwogen besluit te kunnen nemen of u de voorgestelde behandeling wel of niet wilt ondergaan.

Recht op zelfbeschikking (toestemmingsvereiste)

Een zorgverlener mag u in principe alleen behandelen met uw toestemming. Bij ingrijpende behandelingen zal de zorgverlener uitdrukkelijk om uw toestemming vragen. In de overige gevallen kan de zorgverlener er vanuit gaan dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Als u bijvoorbeeld uw mouw opstroopt omdat de zorgverlener bloed wil gaan prikken, blijkt hieruit dat u uw toestemming geeft voor de bloedafname. In acute situaties mag de zorgverlener handelen zonder uw toestemming. 

U kunt dus een behandeling, zorg of medicijnen weigeren. Dat kan zelfs als u eerst wel toestemming hebt gegeven. Bespreek uw twijfel altijd met uw zorgverlener. De zorgverlener vertelt u wat de gevolgen zijn van uw besluit. Het kan zijn dat u geen behandeling (meer) wilt, terwijl dit gevaarlijk voor u is. Dan moet de zorgverlener dat heel duidelijk zeggen. Bespreek het op tijd als u wilt stoppen met een behandeling. Anders kan de zorgverlener u hiervoor laten betalen. De zorgverlener zal uw beslissing respecteren.

Zijn er behandelingen die u echt niet wilt? Dan is het goed om dit op te schrijven in een wilsbeschikking. Een voorbeeld daarvan is een ‘niet-reanimatieverklaring’ of een ‘behandelverbod’. Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over wilsverklaringen. 

Als u een wilsbeschikking of levenstestament heeft, is het belangrijk dat uw zorgverleners hiervan op de hoogte zijn. U kunt uw wilsbeschikking of levenstestament laten toevoegen aan uw Elektronisch Patiënten Dossier van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Lees hier hoe dit gaat. 

 

Recht op inzage in uw dossier

Uw zorgverlener is verplicht een dossier bij te houden over uw behandeling. Zorgverleners van het Jeroen Bosch Ziekenhuis houden uw gegevens sinds 24 juni 2016 digitaal bij in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). U kunt uw eigen gegevens inzien via de beveiligde website MijnJBZ.

Kunt u niet inloggen in MijnJBZ of wilt u gegevens opvragen die niet in MijnJBZ zijn opgenomen? Dan kunt u een verzoek hiertoe doen via het formulier: inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens.

Recht op privacy

U heeft het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld van anderen. U kunt ook vragen om een gesprek met uw behandelend arts in een aparte ruimte te voeren.

Ook moet het ziekenhuis zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. 

Ter bescherming van de privacy van patiënten en medewerkers heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis regels opgesteld over fotograferen, filmen en het maken van geluidsopnamen.

Lees meer hierover op de pagina ‘Privacy’.

Recht op een tweede mening (second opinion)

In de gezondheidszorg hebt u het recht om een tweede mening te vragen. In het Engels heet dat ‘second opinion’. Dat is het oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen zorgverlener. U mag altijd een second opinion vragen. U hebt daar geen toestemming voor nodig, ook niet van uw eigen zorgverlener. Het is wel goed om er met hem over te praten. Degene die een second opinion geeft, neemt de behandeling niet over.

U kunt op verschillende momenten om een second opinion vragen. Bijvoorbeeld als u een belangrijke beslissing moet nemen over de behandeling of als u twijfelt over een diagnose of behandeling. Bespreek een verzoek om een second opinion van tevoren met uw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar de kosten niet accepteert, moet u deze namelijk zelf betalen.

Recht op vertegenwoordiging

Als een patiënt zelf niet in staat is om te beslissen, bijvoorbeeld omdat hij/zij in coma ligt of dementerend is, zal de zorgverlener een vertegenwoordiger betrekken in de besluitvorming over deze patiënt. De rechter kan een curator of mentor benoemen die de belangen van de patiënt behartigt. U kunt ook zelf een verklaring opstellen waarin u iemand aanwijst als uw vertegenwoordiger. Staat er niets op schrift, dan komen achtereenvolgens in aanmerking: uw partner, een ouder, een kind, een broer of zus.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis vraagt iedere patiënt die opgenomen wordt een contactpersoon/vertegenwoordiger aan te wijzen. Lees hier meer over deze vertegenwoordiger tijdens de opname.

Recht op klachtenbehandeling

Als u niet tevreden bent over de verzorging en/of behandeling, dan kunt u via de klachtenfunctionaris een klacht indienen bij de zorgverlener. De klachtenfunctionaris informeert en adviseert u over de trajecten die in het Jeroen Bosch Ziekenhuis gevolgd kunnen worden om een klacht in te dienen. Lees voor meer informatie onze pagina 'Wanneer de zorg anders loopt dan verwacht'.

Plicht tot medeverantwoordelijkheid

U moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de adviezen die u van zorgverleners krijgt.

Rechten en plichten van de zorgverlener

De belangrijkste plicht van een zorgverlener is het verlenen van goede zorg. Een zorgverlener heeft hierbij het recht zijn eigen beslissingen te nemen. Op grond van zijn deskundigheid en overtuiging kan een zorgverlener weigeren een behandeling uit te voeren, als hij van mening is dat deze medisch niet noodzakelijk is. Met andere woorden: u kunt niet een bepaalde behandeling afdwingen. De zorgverlener kan ook onder bepaalde omstandigheden besluiten de behandelovereenkomst met u te beëindigen.

Verder heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis nog eigen huisregels.

Code NHZ-039
Laatste revisie: 22 december 2022 - 13:52