Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk: een intakegesprek en een testonderzoek, en vaak ook een nabespreking, waarin de resultaten worden uitgelegd. In sommige gevallen volgt daarna nog een behandeling.

Met het testonderzoek willen we een indruk krijgen van zaken die te maken hebben met het denken, zoals:

  • uw geheugen
  • uw concentratievermogen
  • de mate waarin u kunt plannen en organiseren

Soms worden ook de intellectuele vaardigheden onderzocht (intelligentieonderzoek) of krijgt u vragenlijsten om in te vullen. Deze helpen om een beeld te krijgen van bijvoorbeeld uw stemming en hoe u bent als persoon.

Het neuropsychologisch onderzoek vindt plaats binnen het Diagnostisch Centrum van de afdeling Medische Psychologie. Het Diagnostisch Centrum werkt nauw samen met de specialismen Geriatrie en Neurologie in het Geheugencentrum (expertisecentrum cognitie) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Ook binnen Tolbrug wordt neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd, dit vindt plaats in het revalidatiecentrum. 

 

Lees meer

Wat is het doel van een neuropsychologisch onderzoek?

Het onderzoek is bedoeld om na te gaan of bepaalde klachten of problemen worden veroorzaakt door stoornissen in de hersenen, of met andere zaken samenhangen, zoals stemming, persoonlijkheid of normale veroudering. Dit onderzoek kan belangrijk zijn voor het stellen van de juiste diagnose. Vaak helpt het ook om beter te begrijpen waar de klachten vandaan komen en wat sterke en minder sterke kanten van het denken zijn. Verder helpen de uitkomsten ook om te bepalen welke behandeling het beste past.

Wie voert een neuropsychologisch onderzoek uit?

Het intakegesprek en de eventuele nabespreking worden uitgevoerd door een (neuro)psycholoog. Het testonderzoek wordt uitgevoerd door een neuropsycholoog of een psychologisch assistent(e).

Wat is een neuropsycholoog?

Een neuropsycholoog is een psycholoog die zich gespecialiseerd heeft in de relatie tussen hersenen en gedrag. Hij of zij onderzoekt wat de aard en ernst van klachten als vergeetachtigheid of concentratieverlies zijn. Ook inventariseert hij of zij de gevolgen die een bepaalde aandoening kan hebben voor het dagelijks leven en geeft u adviezen hoe hiermee om te gaan.

Wat is neuropsychologie?

De neuropsychologie houdt zich bezig met de relatie tussen de werking van de hersenen en hoe iemand elke dag functioneert. Uw dagelijkse doen en laten kan worden verstoord door een hersenbeschadiging (door een ongeluk, ziekte of een aangeboren afwijking) of door het normale proces van ouder worden. Ook kan het een gevolg zijn van een moeilijke periode in uw leven of zich voordoen als u (tijdelijk) minder goed in uw vel zit. Problemen in het denken kunnen voor onzekerheid zorgen, waardoor u er meer op let.

Stoornissen in de werking van de hersenen kunt u merken door vergeetachtigheid of als u moeite heeft uw aandacht ergens bij te houden en u te concentreren. Een ander teken kan zijn dat het soms lastig voor u is de juiste woorden te vinden die u wil zeggen. Of mensen in uw omgeving zien bij u veranderingen in uw gedrag of persoonlijkheid.

Soms merkt u zelf iets op door mindere prestaties op het werk of op school. Maar u kunt ook bij uw gewone dagelijkse bezigheden last ondervinden als dingen niet meer zo vanzelfsprekend gaan als voorheen. Door middel van een neuropsychologisch onderzoek kan duidelijk worden wat de aard van de problemen is.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code PSY-002
Laatste revisie: 2 juli 2024 - 15:43
Hoe verloopt het onderzoek?

Neuropsychologisch onderzoek

Als u een (lees)bril of een gehoorapparaat draagt, is het belangrijk dat u die meeneemt naar het onderzoek.

Het is erg zinvol als u iemand meebrengt die u en uw situatie goed kent. Dit kan bijvoorbeeld uw partner, zoon/dochter of een goede kennis zijn. Deze persoon is bij het inleidend gesprek met de psycholoog aanwezig. Het testonderzoek vindt alleen met u plaats.

Het onderzoek begint altijd met een gesprek, ook wel intake genoemd. Meestal voeren we dit gesprek samen met u en uw naaste; soms wordt het gesprek (deels) apart gevoerd. Tijdens dit gesprek worden al uw klachten op een rij gezet, zodat de tests van het onderzoek hierop kunnen worden afgestemd. 

Om de testresultaten goed te begrijpen en uit te kunnen leggen, is het belangrijk te weten hoe het met u ging voordat u klachten kreeg. Denk hierbij aan uw opleiding of werkzaamheden in uw beroep of hobby. Het is ook belangrijk te weten in welke mate u in het verleden tegen stress kon en hoe u hiermee omging.

Het intakegesprek duurt 45 minuten tot 1 uur. 

Bij een neuropsychologisch onderzoek krijgt u allerlei soorten taken en opdrachten te doen. Uw resultaten vergelijken we met gezonde leeftijdsgenoten, waarbij we ook zoveel mogelijk rekening houden met uw opleiding en beroep.

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 2 tot 3 uur. Dit kan ook korter of langer zijn, afhankelijk van de onderzoeksvraag en van wat u aankunt.

Het testonderzoek volgt vaak meteen na het intakegesprek, maar soms is het op een andere dag. 

De uitslag van het neuropsychologisch onderzoek hoort u van de (neuro)psycholoog of van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Ook hier is het wenselijk dat een naaste met u mee komt. Meestal is dit gesprek 3 tot 4 weken na het testonderzoek. Er wordt uitleg gegeven over de betekenis van de resultaten. Ook kan advies worden gegeven over het omgaan met de klachten.

Soms wordt een specifieke behandeling bij de (neuro)psycholoog voorgesteld of kunnen u en/of uw naaste(n) korte tijd worden begeleid bij het proces van aanpassing aan een veranderde situatie. 

De psycholoog zal zich meestal beperken tot kortdurende behandeling. Als langdurige behandeling nodig is, overlegt de neuropsycholoog met u over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener in de regio.

De psycholoog maakt een verslag met informatie uit het intakegesprek, de algemene indrukken en observaties, de resultaten van de taken, een conclusie en eventuele adviezen.

Dit verslag wordt in uw digitale patiëntendossier opgeslagen. De psycholoog en de psychologisch assistenten hebben een beroepsgeheim. Het verslag wordt gedeeld met de zorgverlener die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Dit doen we na het uitslaggesprek. Dit gebeurt niet als u heeft verteld dat u daar bezwaar tegen heeft.

Informatieverstrekking aan instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, zoals uw huisarts, vindt alleen plaats na uw toestemming. Uw gegevens vallen onder het inzage- en correctierecht. Meer informatie over de omgang met uw vertrouwelijke gegevens vindt u op de webpagina "Uw vertrouwelijke gegevens in het psychologiedossier". Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de psycholoog bij wie u onder behandeling bent.

Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling Medische Psychologie, telefoonnummer (073) 553 67 07.