Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek

Met dit onderzoek willen we een indruk krijgen van uw geheugen, concentratievermogen, taalvaardigheden en hoe goed u kunt plannen en organiseren. Het gaat hierbij vooral om eventuele veranderingen van de laatste tijd.

Een neuropsychologisch onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk: een intakegesprek, een testonderzoek, de testbespreking en een eventuele behandeling.

Lees meer

Wat is neuropsychologie?

De neuropsychologie is dat deelgebied van de psychologie dat de relatie bestudeert tussen de werking van de hersenen en iemands dagelijkse functioneren. Dit functioneren kan verstoord worden door een hersenbeschadiging of een stoornis in de werking van de hersenen.

Bij een hersenbeschadiging kan men onder meer denken aan een ongeluk, een ziekte (infectie, dementie, tumor, hersenbloeding, herseninfarct) of een aangeboren afwijking. Bij stoornissen in de werking van de hersenen moeten we onder andere denken aan: vergeetachtigheid, aandachts- en concentratiestoornissen, taal- en spraakmoeilijkheden en veranderingen in gedrag en persoonlijkheid. U kunt merken dat er iets aan de hand is aan bijvoorbeeld een achteruitgang van de intellectuele vermogens of slechte school- en werkprestaties. Maar u kunt ook bij uw gewone dagelijkse bezigheden hinder ondervinden als dingen niet meer zo vanzelfsprekend gaan als voorheen. Het kost nu meer energie en gaat wat langzamer. U ervaart dat het anders gaat, maar u kunt moeilijk omschrijven wat er nu precies aan de hand is. Door middel van een neuropsychologisch onderzoek kan dit duidelijk worden.

Wat is een neuropsycholoog?

Een neuropsycholoog is een psycholoog die zich gespecialiseerd heeft in de neuropsychologie. Hij of zij onderzoekt wat de aard en ernst van klachten als vergeetachtigheid of concentratieverlies zijn. Ook inventariseert hij of zij de gevolgen die een bepaalde aandoening kan hebben voor het dagelijks leven. De neuropsycholoog kan zich laten bijstaan door een psychologisch assistente, die bijvoorbeeld een deel van het onderzoek doet.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code PSY-002
Laatste revisie: 14 augustus 2019 - 14:23
Hoe verloopt het onderzoek?

Neuropsychologisch onderzoek

Het onderzoek begint altijd met een gesprek, ook wel intake genoemd. Hierbij is het wenselijk dat uw partner of een begeleider aanwezig is. Tijdens dit gesprek worden al uw klachten op een rijtje gezet en wordt bekeken wat precies de problemen zijn. Om uw testresultaten zo goed mogelijk te kunnen vergelijken is het van belang te weten hoe u functioneerde voordat u klachten kreeg. Denkt u hierbij aan uw opleiding, werkzaamheden in uw beroep of hobby. Het is ook belangrijk te weten in welke mate u in het verleden tegen stress kon en hoe u hiermee omging.

De uitslag van het neuropsychologisch onderzoek krijgen u en uw partner/begeleider van de neuropsycholoog zelf of van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Dit is afhankelijk van wat er met u wordt afgesproken. Tijdens de testbespreking wordt er informatie gegeven over de bevindingen uit het onderzoek met betrekking tot de aard en de ernst van de eventuele gestoorde functies. Ook wordt er advies gegeven over hoe daar het beste mee kan worden omgegaan.

Soms kan er een specifieke behandeling worden voorgesteld of kunt u en/of uw familie korte tijd worden begeleid in het proces van aanpassing aan een veranderde situatie. Dit kan bijvoorbeeld na een ongeluk met hersenletsel, een hersenbloeding of herseninfarct.

De neuropsycholoog zal zich meestal beperken tot kortdurende behandeling. Als langdurige behandeling nodig is, overlegt de neuropsycholoog met u over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener in de regio.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Iemand heeft, nadat hij een herseninfarct heeft gehad, verlammingsverschijnselen en kan tevens niet meer goed uit zijn woorden komen. Meestal is zo iemand al onderzocht door de logopediste en door de fysiotherapeut. De vraag aan de neuropsycholoog kan zijn, wat nog de leermogelijkheden van de patiënt zijn en wat daarin de sterke kanten zijn.
  • Iemand heeft een jaar geleden een auto-ongeluk gehad, met onder meer een zware hersenschudding als gevolg. Nu kan hij zijn werk niet goed meer aan. De vraag aan de neuropsycholoog is, of dit een gevolg is van het ongeval of dat andere factoren een rol spelen. En welk advies kan ten aanzien van werkaanpassing of -hervatting worden gegeven?
  • Een ouder iemand, die zich altijd goed en zelfstandig kon redden, begint langzamerhand van alles te vergeten. De vraag kan zijn: is hier sprake van (een beginnende) dementie, en zo ja, hoe moet de partner dan geadviseerd worden om daarmee om te gaan?
  • Iemand heeft jarenlang gewerkt met chemische stoffen bijvoorbeeld oplosmiddelen. De vraag aan de neuropsycholoog kan zijn of er schade is bij de hersenfuncties.

Alle relevante gegevens worden in een digitaal dossier verzameld. De psycholoog en de psychologisch medewerkers hebben een beroepsgeheim. Andere zorgverleners binnen dit ziekenhuis die u ook onderzoeken of behandelen kunnen de belangrijkste gegevens uit het psychologisch onderzoek en de behandeling  inzien, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om de conclusie en het advies. Dit doen wij zodat zorgverleners u daarmee beter kunnen helpen. Informatieverstrekking aan instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, vindt alleen plaats na uw toestemming. Uw gegevens vallen onder het inzage- en correctierecht. Als u daar meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met uw behandelend psycholoog.

Neemt u dan telefonisch contact op met de afdeling Neurologie, telefoonnummer (073) 553 23 25.