Uw vertrouwelijke gegevens in het psychologiedossier

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis vindt de privacy van patiënten erg belangrijk. Dus doen we er alles aan om uw privacy en gegevens te beschermen

Uw gegevens over onderzoek en behandeling bij de psycholoog en de psychologisch medewerkers zijn zo vertrouwelijk, dat we hier extra zorgvuldig mee om gaan. Hieronder kunt u daar meer over lezen.

Uw medische gegevens en het EPD

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis houdt al uw medische gegevens bij in één digitaal dossier; het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het voordeel van het EPD is dat al uw medische informatie altijd kan worden ingezien door zorgprofessionals in het Jeroen Bosch Ziekenhuis met wie u een behandelrelatie heeft. Uw behandelaar heeft hierdoor een beter totaaloverzicht van uw zorg in het ziekenhuis. Zorgverleners kunnen ook van elkaar zien wie er in uw EPD heeft gekeken of gewerkt.

Het EPD van het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat alleen over uw zorg in ons ziekenhuis; het is dus geen landelijk patiëntendossier.

Uw psychologiedossier in het EPD

Ook de zorgverleners van de afdeling Psychologie leggen gegevens over u vast in uw EPD. Voor deze gegevens gelden andere regels dan bij andere specialismen. Het psychologie dossier is namelijk afgeschermd en alleen te bekijken door de psycholoog en psychologisch medewerkers.

Uw psychologie dossier bestaat uit:

1. Kerninformatie. Als u daarmee instemt, maakt uw psycholoog deze gegevens zichtbaar  voor uw verwijzend specialisme en indien gewenst ook voor andere betrokken behandelaren. Het betreft:

 • de reden van verwijzing
 • de conclusie en het advies/behandelplan na intake
 • de conclusie en het advies na (neuro)psychologisch onderzoek
 • voortgang van behandeling (indien van invloed op multidisciplinaire behandeling; geldt met name voor Tolbrug)
 • behandelresultaten bij de afsluiting van de behandeling

2. Afgeschermde gegevens. Dit gedeelte van uw psychologie dossier is alleen toegankelijk voor de psycholoog en psychologisch medewerkers en bevat:

 • de volledige versie van het intakeverslag
 • het onderzoeksverslag
 • ingekomen brieven
 • uitgebreid behandelplan
 • sessieverslagen
 • vragenlijsten/onderzoeksgegevens
   

Het inzien van kerninformatie

Als u daarmee instemt, maakt de psycholoog kerninformatie inzichtelijk voor de zorgverleners in het Jeroen Bosch Ziekenhuis die betrokken zijn bij uw zorg. Meestal gebeurt dit bij de start en de afsluiting van de psychologische zorg.

De psycholoog deelt de kerninformatie zodat andere zorgverleners u beter kunnen helpen. De informatie wordt niet gedeeld als u hier uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Soms wil de psycholoog uw behandeling bespreken en afstemmen met andere zorgverleners waar u onder behandeling bent. De psycholoog overlegt steeds met u welke informatie met andere zorgverleners besproken mag worden.

Wie heeft precies toegang tot de kerninformatie?

Een andere zorgverlener van het JBZ is betrokken bij uw behandeling als het dossier van dat specialisme (bijvoorbeeld cardiologie of neurologie) geopend is in uw EPD. De mogelijkheid om de kerninformatie in te zien geldt dan niet voor één medisch specialist, maar voor alle specialisten en de betrokken verpleegkundigen en secretaresses van dat medisch specialisme.

Een zorgverlener zonder behandelrelatie die uw kerninformatie wil inzien, krijgt de melding dat inzage niet is toegestaan, tenzij daar een goede reden voor is. Deze goede reden moet worden ingetypt en dit wordt opgeslagen. Zo’n goede reden kan zijn dat er een spoedsituatie is of u een nieuwe patiënt bent maar uw informatie nog niet inzichtelijk is gemaakt.

Gegevens delen met zorgverleners buiten het JBZ

Informatieverstrekking aan instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld de huisarts, gebeurt alleen na uw toestemming. De psycholoog bespreekt met u of u dit wilt. Dit delen van informatie gebeurt vaak aan het begin en het einde van de zorg.

Als een zorgverlener van buiten het ziekenhuis uw gegevens opvraagt, zal de psycholoog de informatie verstrekken, enkel en alleen met uw toestemming. Als u nog in behandeling bij de psycholoog bent, wordt dit met u besproken. Als u niet meer in behandeling bent, geeft u schriftelijk toestemming aan de externe zorgverlener om de informatie op te vragen.

Delen van informatie over kinderen en jongeren

Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat beide (gezaghebbende) ouders/verzorgers toestemming moeten geven voor het delen van informatie met betrokken hulpverleners. Daarnaast bepaalt de jongere hier zelf ook over indien deze 12 jaar of ouder is. Vanaf 16 jaar kan de jongere zelf toestemming geven om informatie te delen met zorgverleners.

Bezwaar maken

De psychologen vinden dat het in uw belang is dat andere betrokken zorgverleners inzage hebben in uw kerninformatie. Daarom zal uw psycholoog eventuele bezwaren die u hebt tegen het delen van deze gegevens graag met u bespreken. Waar nodig kan hij of zij een toelichting geven. Als u toch uitdrukkelijk bezwaar heeft tegen het delen van de kerninformatie, worden er geen gegevens verstrekt aan andere betrokken zorgverleners. De psycholoog bespreekt dan met u de risico’s of nadelen die hieraan verbonden zijn.

Het recht op inzage, correctie of vernietiging van medische gegevens

MijnJBZ is een beveiligde website die is gekoppeld aan het EPD. Door in te loggen op MijnJBZ kunt u uw eigen EPD inzien. (Zie www.mijnjbz.nl). Echter, de informatie uit uw psychologie dossier kunt u hiermee niet bekijken. De reden hiervoor is dat deze gegevens in uw dossier enkel voor de afdeling medische psychologie en (in geval van bovengenoemde informatie) het verwijzend specialisme zijn gedeeld.Via MijnJBZ kunt u ook de kerninformatie in uw psychologie dossier bekijken. Wilt u uw andere gegevens uit uw psychologie dossier inzien, dan kunt u dit bespreken met uw psycholoog of hierom vragen met behulp van het formulier aanvraag kopie medische gegevens.

Correctie

U kunt de gegevens in uw medisch dossier laten aanpassen. Dit kan als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn. Als een zorgverlener uw gegevens niet wil aanpassen, vraag dan om uitleg. Blijft u het oneens met de beslissing? Dan kunt u hierover een klacht indienen (zie www.jbz.nl/klachten).

Vernietiging

Het JBZ heeft nog geen definitieve bewaartermijn afgesproken voor de gegevens in het EPD. Uiteraard nemen we minimaal de wettelijk verplichte bewaartermijn van 20 jaar in acht.

Wilt u gegevens in uw dossier laten vernietigen vóór het verstrijken van de bewaartermijn, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij het JBZ. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens’.

Uw verzoek wordt beoordeeld door een arts. De arts kan uw verzoek weigeren als:

 • uw gegevens nodig zijn voor verdere behandeling;
 • de informatie in uw dossier van belang is voor andere patiënten;
 • u gedwongen was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Wilt u meer weten over uw recht op inzage, correctie of vernietiging, neemt u dan contact op met uw behandelend psycholoog.

Psychologie in Revalidatiecentrum Tolbrug

Tolbrug Specialistische Revalidatie is onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Bent u onder behandeling bij Tolbrug, dan worden uw medische gegevens op dezelfde wijze in het digitaal dossier genoteerd. De psychologen van Tolbrug leggen uw gegevens op dezelfde wijze vast als de andere psychologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Uw psychologiedossier bij Tolbrug is afgeschermd en kerngegevens worden met uw toestemming gedeeld met andere zorgverleners, zoals hierboven beschreven staat.

De psycholoog van Tolbrug maakt deel uit van een multidisciplinair behandelteam onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Het is daarom noodzakelijk dat psychologische gegevens die van invloed zijn op uw revalidatietraject, met de revalidatiearts en de andere behandelaren gedeeld kunnen worden. Dit gebeurt via een verslag dat deel uit gaat maken van uw digitaal dossier. Welke informatie dit is, wordt voorafgaand aan de bespreking van uw revalidatietraject, met u doorgenomen.

Hebt u bezwaren, dan bespreekt de psycholoog die graag met u en waar nodig kan hij of zij een toelichting geven.

Als u toch uitdrukkelijk bezwaar houdt tegen het delen van psychologische gegevens die belangrijk zijn voor uw revalidatietraject, dan wordt deze informatie niet verstrekt. Dit kan tot gevolg hebben dat uw revalidatiebehandeling niet kan starten of voortijdig stopt.

Code PSY-306
Laatste revisie: 13 februari 2024 - 16:40