Aanmelden of wijziging doorgeven zorgverleners

Wilt u zich aanmelden als nieuwe zorgverlener (verwijzer)? Of is er sprake van een overname of verhuizing? Op deze pagina leest u wat u moet doen.

Nadat we de gegevens ontvangen hebben, passen we deze aan in onze artsentabel. U ontvangt dan alle correspondentie (zoals uitslagen laboratoria en radiologie,  specialistbrieven) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis op de juiste manier.

De zorgverzekeraars hebben gezamenlijk bepaald dat de volgende beroepsgroepen als verwijzer naar medisch specialistische zorg in aanmerking komen:

 • Huisarts/HIDHA
 • Medisch specialist
 • Arts Verstandelijk Gehandicapten
 • Specialist Ouderengeneeskunde
 • Jeugdarts
 • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
 • Psychiater (als de patiënt in een GGZ-instelling verblijft)
 • Verloskundige
 • Verpleegkundig specialist
 • Orthodontist
 • Tandarts (voor kaakchirurgische behandeling)

Nieuwe verwijzer 

U kunt zich aanmelden als nieuwe verwijzer van het Jeroen Bosch Ziekenhuis door het formulier ‘Nieuwe zorgverlener of wijziging gegevens zorgverlener’ in te vullen. 

Nadat u zich heeft aangemeld als nieuwe verwijzer ontvangt u alle correspondentie (zoals uitslagen laboratoria en radiologie, specialistbrieven, ontslagberichten) op uw opgegeven (digitale) postadres. Daarnaast krijgt u toegang tot ons zorgverlenerportaal.

Overname of verhuizing verwijzer of praktijk

Gaat u verhuizen? Of wordt uw praktijk overgenomen? We ontvangen graag de nieuwe én huidige gegevens van de praktijk, zoals de naam van de praktijk, adresgegevens, contactgegevens en de AGB-code. Ook is het voor ons belangrijk om te weten per wanneer de praktijk overgenomen wordt of gaat verhuizen. Gebruik hiervoor het formulier ‘Nieuwe zorgverlener of wijziging gegevens zorgverlener’ 

Waarnemend huisarts

Waarnemend huisartsen verzoeken wij vriendelijk om zoveel mogelijk te verwijzen via ZorgDomein namens de praktijkhouder van de praktijk (met de AGB code) waarvoor u waarneemt. Dan zorgen we ervoor dat de verwijzing op de juiste manier in ons systeem binnenkomt.

Indien de waarnemer een vaste waarnemer is van de praktijk en ook op deze manier (dus gekoppeld aan de praktijk) geregistreerd staat in Vektis* kan de waarnemer opgenomen worden in de artsentabel van het JBZ en met de eigen AGB-code verwijzen. De (medische) terugkoppeling komt dan ook in de eigen (digitale) postbus van de waarnemer terecht.

*Vektis is een landelijke AGB-database en de gegevens in Vektis zijn leidend voor de registratie in het JBZ

Eerstelijns verloskundige

Bent u eerstelijns verloskundige en wilt u zich aanmelden als verwijzer naar het JBZ, dan werkt het aanmelden op een andere manier. Als JBZ hanteren we in het kader van de WkkgZ een aantal regels voor alle zorgverleners die werken in het JBZ, ook voor zorgverleners niet in loondienst van het ziekenhuis. Daarom werken we met een toelatingsovereenkomst voor eerstelijnsverloskundigen. Op de pagina ‘Aanmelden als eerstelijnsverloskundige’ leest u wat u moet doen om een toelatingsovereenkomst te ontvangen.

Kraamzorgorganisatie

Wilt u zich aanmelden als kraamzorgorganisatie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)? Dan heeft u een toelatingsovereenkomst met het JBZ nodig. Een vereiste hierbij is dat u als kraamzorgorganisatie lid bent van het Kraamzorg Samenwerkingsverband (KSV)*.

Als JBZ hanteren we een aantal regels voor alle zorgverleners die werken in het JBZ, ook voor zorgverleners niet in loondienst zijn van het ziekenhuis. Daarom werken we met een toelatingsovereenkomst voor kraamzorgorganisaties.

Het JBZ gebruikt de nieuwe landelijke modelovereenkomst. Wij hebben er vertrouwen in dat de nieuwe modelovereenkomst zoals deze is opgesteld door de koepelorganisaties en de landelijke vertegenwoordigers voor alle betrokkenen acceptabel is. In deze modelovereenkomst is in onze ogen voldoende rekening gehouden met uw onafhankelijke positie en zal de fiscale wetgeving geen bedreiging voor deze onafhankelijkheid vormen.

De toelatingsovereenkomst treft u hierbij aan. U stuurt de getekende overeenkomst onder vermelding van 'Toelatingsovereenkomst kraamzorgorganisatie' (bij voorkeur in PDF) retour naar:

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Afdeling Verloskunde,  t.a.v. Angelique Mollink, secretariaat Verloskunde, Postbus 90153  5200 ME  ‘s-Hertogenbosch. U kunt de overeenkomst ook per e-mail sturen aan Angelique Mollink via a.mollink@jbz.nl

*KSV Regio Den Bosch - Per 21 juni 2016 hebben 5 kraamzorgorganisaties in de regio ’s-Hertogenbosch een samenwerkingsverband getekend. In het rapport ‘Eén Goed Begin’ van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte is beschreven dat in de gehele keten van geboortezorg gestreefd wordt naar het verbeteren van Kwaliteit en Veiligheid.

Apotheek

Vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) worden bij voorkeur recepten elektronisch verstuurd (via PORX koppeling/LSP). Met verschillende zorggroepen van apotheken in de regio is regionaal een convenant afgesloten waarin de afspraken rondom het elektronisch versturen zijn vastgelegd.

Nadat u uw akkoord heeft gegeven op het convenant (dit geldt ook voor nevenvestigingen) wordt dit vastgelegd in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) HIX, zodat de voorschrijver uw apotheek kan selecteren bij het elektronisch voorschrijven. De voorschrijver stemt altijd af met de patiënt of de patiënt er mee akkoord gaat dat de recepten elektronisch verstuurd worden naar de thuisapotheek. Om elektronisch gegevens uit te kunnen wisselen hebben we naast uw instemming ook uw volledige bedrijfsgegevens nodig. Vult u hiervoor het formulier 'Nieuwe apotheek of wijziging gegevens apotheek' in? Hartelijk dank alvast!

AGB-register Vektis

Om te voorkomen dat er toch nog ergens oude gegevens bewaard blijven en gebruikt worden, maken we u erop attent dat het belangrijk is om uw gegevens ook aan te laten passen in het landelijke AGB-register van Vektis.

Code ZRG-003
Laatste revisie: 4 juni 2021 - 15:40