Kinderen op de SEH

Wat kunt u verwachten van een bezoek aan de Spoedeisende Hulp met uw kind?

Wachttijden

Wij proberen iedereen zo snel mogelijk te helpen, maar helpen patiënten die urgent medische zorg nodig hebben eerst. Kinderen met dezelfde urgentie als een volwassenen gaan voor. Desondanks kan het dus zijn dat mensen die later binnen kwamen dan u, eerder worden geholpen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Na inschrijving aan de balie wordt uw kind al snel binnengeroepen door onze triageverpleegkundige. Deze verpleegkundige beoordeelt de ernst van de klachten van uw kind. Dit gebeurt volgens vaste richtlijnen. De triageverpleegkundige geeft met een cijfer de urgentie aan:

1 = acuut

2 = zeer urgent

3 = urgent

4 = niet urgent

5 = geen spoedzorg nodig

De triageverpleegkundige kan u informeren over de wachttijden en eventuele andere vragen beantwoorden.

Pijn

Als uw kind bij binnenkomst op de Spoedeisende Hulp pijn heeft, wordt een speciaal pijnprotocol gevolgd. Uw kind krijgt snel iets tegen de pijn. Wanneer bekend is dat er bloed geprikt moet worden of een infuus aangebracht moet worden, krijgt uw kind Emla-zalf op de prikplek. Deze zalf verdoofd de prikplaats. Wanneer er met spoed geprikt moet worden heeft Emla-zalf opbrengen geen zin; het duurt ongeveer een uur voordat de zalf de huid heeft verdoofd.

Als uw kind aan de beurt is

Uw kind wordt onderzocht door een spoedeisende hulp-arts of assistent. Het is prettig als hierbij één ouder/verzorger aanwezig is. De arts doet de onderzoeken die nodig zijn om te bepalen wat de beste behandeling voor uw kind is. Zo nodig wordt er overlegd met de dienstdoende specialist.

Heeft u vragen tijdens de onderzoeken en/of behandeling van uw kind op de Spoedeisende Hulp, dan kunt u deze altijd stellen aan de verpleegkundige die voor uw kind zorgt.

Signaleringsformulier Veilig Thuis

Alle kinderen tot 18 jaar die op de Spoedeisende Hulp komen met een zorgvraag, worden gescreend volgens een landelijk protocol. Door gebruik te maken van dit signaleringsprotocol hoopt het Jeroen Bosch Ziekenhuis vroegtijdig probleemsituaties te herkennen. Hierdoor kan zo nodig samen met ouders sneller gezocht worden naar de juiste hulp.

Het signaleringsformulier

Bij bezoek van een kind tot 18 jaar aan de afdeling Spoedeisende Hulp wordt altijd een zogenaamd ‘signaleringsformulier’ ingevuld. Hiermee krijgen we een indruk van hoe het kind zich voelt en hoe veilig de woon- en leefomgeving van het kind is. Het signaleringsformulier wordt ingevuld door de verpleegkundige of de arts. Dit naar aanleiding van observaties en vragen die aan de ouders en zo mogelijk ook aan het kind gesteld worden. Hierbij wordt gelet op signalen die kunnen wijzen op onveiligheid of bedreiging van de ontwikkeling van het kind, bijvoorbeeld in het gezin, in de leefomgeving of op school.

De verpleegkundige of arts noteert op het formulier of er wel/geen vermoeden bestaat dat er problemen zijn. Alle signaleringsformulieren worden bekeken en beoordeeld door speciaal getrainde deskundigen binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zo nodig wordt opnieuw contact gezocht met ouders, huisarts of met de Jeugdgezondheidszorgvoor meer informatie.

Bij een vermoeden van onveiligheid of bedreiging van de ontwikkeling

Als het vermoeden bestaat dat er problemen zijn, bespreekt de betrokken arts of verpleegkundige dit zo mogelijk direct met ouders. Samen met ouders wordt gezocht naar een oplossing voor de problemen. Soms vindt overleg plaats met de huisarts en/of de jeugdarts van de GGD.  Bij ernstige zorgen kan de betrokken arts of verpleegkundige een advies vragen - of een melding doen - bij ‘Veilig Thuis’.

Na een melding doet ‘Veilig Thuis’ verder onderzoek met als doel de veiligheid en ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. ‘Veilig Thuis’ kijkt samen met ouders hoe ouders en kind het beste geholpen kunnen worden.

Informatie

Alle informatie die voortkomt uit het signaleringsformulier en eventueel verder onderzoek wordt vertrouwelijk behandeld. Heeft u nog vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met de Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, via het centrale telefoonnummer van het ziekenhuis: (073) 533 20 00.
 

Pijnmedicatie en sedatie

Als het nodig is dat uw kind een ingreep/behandeling krijgt die pijnlijk kan zijn, krijgt uw kind medicijnen tegen de pijn en/of medicijnen die uw kind slaperig maken. De arts bespreekt dit dan met u en uw kind. Het toedienen van medicijnen om het kind bewustzijn te verlagen (slaperig te maken) wordt ‘sedatie’ genoemd. Door de sedatie zal uw kind zich ontspannen waardoor de ingreep beter uitgevoerd kan worden.

Toediening van de medicijnen

Pijnstillende medicijnen kunnen toegediend worden:

  • via een infuus
  • als tabletten
  • met een injectie op de plek van de pijn.

Uw kind krijgt medicatie om slaperig te worden meestal via een infuus, omdat demedicijnen dan snel werken. Na het toedienen kan uw kind in een diepe slaap raken. Daarom worden hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte in de gaten gehouden via een aantal plakkers op de borst, een band om de arm en een klipje op de vinger of het oor. Uw kind krijgt een kapje op de mond/neus met extra zuurstof.

De informatie op de kinderwebsite van het Jeroen Bosch Ziekenhuis helpt kinderen voor te bereiden op een behandeling: www.halloziekenhuis.nl.

Weer naar huis

U krijgt bij ontslag informatie mee over eventuele leefregels voor thuis en vervolgafspraken. Als het nodig is, krijgt u een recept voor pijnstillende medicijnen mee naar huis.

Na een behandeling met slaapmedicatie mag uw kind weer naar huis als:

  • uw kind weer goed wakker is.
  • de hartslag en bloeddruk goed zijn.
  • uw kind kan drinken en niet erg misselijk is.
  • uw kind rechtop kan zitten en niet erg duizelig is.

Het is belangrijk dat er de eerste 24 uur steeds een volwassen persoon in de buurt van uw kind is.

Wanneer neemt u contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp?

Als uw kind de eerste 24 uur na het bezoek aan het ziekenhuis last krijgt van misselijkheid, braken en/of andere klachten die u niet vertrouwt, belt u dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer (073) 553 27 00. . Krijgt uw kind klachten na de eerste 24 uur, neemt u dan contact op met de huisarts(enpost).
 

Code AHU-027
Laatste revisie: 4 augustus 2021 - 10:37