Behandeling

Therapeutisch peuterprogramma: als uw kind gaat starten

Uw kind gaat binnenkort deelnemen aan het therapeutisch peuterprogramma, kortweg TPP.

U leest hier meer over hoe het programma eruit ziet en hoe we werken. Ook informeren we u over praktische zaken die voor u en uw kind belangrijk zijn.

Hoe ziet het programma eruit?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het revalidatieprogramma
Code REV-231
Laatste revisie: 11 mei 2023 - 13:42
Hoe ziet het programma eruit?

Therapeutisch peuterprogramma: als uw kind gaat starten

Wat is het doel van het TPP?

Het therapeutisch peuterprogramma levert een bijdrage aan het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen van ongeveer 1,5 tot 4 jaar. Dit doen we met groepstherapie die we aanbieden in een pedagogische omgeving.

Spelenderwijs stimuleren we de motorische vaardigheden, de communicatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Dit stemmen we af op de individuele hulpvragen van u en uw kind.

Waar vindt het TPP plaats?

Het therapeutisch peuterprogramma vindt plaats bij Atlent. Hier zijn ook ondergebracht: mytylschool Gabriël; een groep van Cello; de buitenschoolse opvang (BSO) van SWZ.

De groep

Uw kind kan op 2 dagdelen deelnemen aan het TPP. We kijken zo goed mogelijk naar de samenstelling van de groep en beschikbaarheid. In de groep zitten maximaal 8 kinderen.

  • Kinderen tot ongeveer 3 jaar bezoeken het TPP op maandagochtend en woensdagochtend, of op dinsdagochtend en donderdagochtend.
  • Kinderen vanaf ongeveer 3 jaar bezoeken het TPP op dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Dit programma bevat onderdelen die kinderen tussen de 3 en 4 jaar voorbereiden op school.

Bij de therapeutische peutergroep van uw kind is een vast behandelteam betrokken dat intensief samenwerkt.

Revalidatiearts

De revalidatiearts is de coördinator van het behandelteam en eindverantwoordelijk. De arts controleert uw kind regelmatig en bespreekt de voortgang van uw kind met u en het behandelteam.

Pedagogisch medewerker en assistent

De pedagogisch medewerker en de pedagogisch assistent begeleiden uw kind in het TPP. In het dagelijkse programma van uw kind nemen ze de therapeutische adviezen en doelen mee.

Zij leiden alle activiteiten in de groep en zorgen voor structuur en een veilige omgeving. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van uw kind.

De pedagogisch medewerker is de contactpersoon voor u als ouders. U kunt bij haar of hem terecht met praktische vragen en met vragen over de behandeling. Als dat nodig is, speelt de pedagogisch medewerker uw vragen door aan de betreffende therapeuten, de maatschappelijk werker of de orthopedagoog/psycholoog.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut richt zich op de grof-motorische ontwikkeling van uw kind, zoals het veranderen van houding of het verplaatsen van uw kind. Er zijn verschillende therapeutische technieken om de motorische mogelijkheden van uw kind uit te breiden of te verbeteren.

De fysiotherapeut kan u, eventueel in samenwerking met de ergotherapeut, adviseren bij het aanvragen van hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen (zoals loophulpmiddelen, statafel of fiets).

Ergotherapeut

De ergotherapeut richt zich in de behandeling op de fijne motoriek, de coördinatie tussen handen, zintuigen en spieren. Zij kan u ook informatie geven over de verzorging van uw kind. Activiteiten zoals bouwen, knutselen, aan- en uitkleden en het hanteren van bestek, behoren tot het aandachtsgebied van de ergotherapeut.

Verder kan de ergotherapeut u, eventueel samen met de fysiotherapeut, adviseren over voorzieningen en aanpassingen. Bijvoorbeeld op het gebied van verplaatsen, zitten, verzorging en wonen.

Logopedist

De logopedist onderzoekt en stimuleert de ontwikkeling van uw kind op het gebied van mondmotoriek en communicatie. Door adviezen te geven kan het drinken, eten en tandenpoetsen bij uw kind gemakkelijker gaan. Als het nodig is, zoekt de logopedist samen met u naar een geschikte methode en/of hulpmiddel om de communicatie te verbeteren.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker heeft gedurende de gehele revalidatieperiode van uw kind regelmatig overleg en contact met u als ouder. De maatschappelijk werker bespreekt met u de werkwijze van het team en kan u helpen bij vragen over praktische zaken zoals vervoer en het aanvragen van indicaties. Zij of hij kan u ook ondersteunen bij vragen op het gebied van verwerking.

De maatschappelijk werker bespreekt met u wat u verwacht van de revalidatiebehandeling en het behandelteam. Het is belangrijk dat het behandelteam weet wat u nodig heeft aan ondersteuning en adviezen. Omdat de behoeften van u en uw kind kunnen veranderen, is regelmatig contact met de maatschappelijk werker van belang.

Orthopedagoog/psycholoog

Het is belangrijk dat het kinderrevalidatieteam inzicht heeft in de manier waarop uw kind nieuwe dingen leert. De orthopedagoog/psycholoog brengt de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van uw kind in kaart. Dit doet zij/hij door observatie (dus goed naar uw kind te kijken) en onderzoek. Ook kan de orthopedagoog/psycholoog vragen van u en het behandelteam beantwoorden en helpen met vragen op het gebied van opvoeding en gedrag.

Bij de start van het TPP bekijkt de orthopedagoog/psycholoog samen met u of en aan welke begeleiding behoefte is.

Vast programma

De groep heeft zoveel mogelijk een vast programma met vaste activiteiten en vaste personen. We stellen het programma samen aan de hand van thema’s gedurende het jaar. Bijvoorbeeld zomer, winter, vakantie, Sinterklaas, Kerst, enzovoort

Het programma wordt in onderling overleg tussen de pedagogisch medewerker, de orthopedagoog/psycholoog en de therapeuten* samengesteld. We zorgen ervoor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen en het programma zo goed mogelijk aansluit op het niveau en de belevingswereld van de kinderen.

Het programma heeft een aantal terugkerende activiteiten en therapieën.

*Als we het in het programma over 'therapeuten' hebben, dan bedoelen we de fysiotherapeut, ergotherapeut en de logopedist.

Kringactiviteit

Het programma start elke ochtend met een kringactiviteit. De groep heeft hiervoor een vast ritueel. Kinderen, pedagogisch medewerker en therapeuten zingen een standaard openingslied en nemen het dagprogramma door. In de kring besteden we al aandacht aan het thema.

Groepsactiviteit

De pedagogisch medewerker en de therapeuten bieden gezamenlijk een therapeutische activiteit aan. Het accent ligt de ene keer op grof-motorische activiteiten, de andere keer op fijn-motorische activiteiten. De communicatie blijft bij alle activiteiten een belangrijk onderdeel. De logopedist neemt een deel van de kringactiviteit voor haar rekening.

Eten en drinken

De pedagogisch medewerker en de kinderen eten en drinken gezamenlijk. Therapeuten blijven zo nodig in de groep. Er is aandacht voor een goede zithouding, communicatie, hanteren van bestek, eten en drinken enzovoort.

Therapieblok

Uw kind kan worden ingedeeld voor ergotherapie, logopedie of fysiotherapie. Alle behandelingen kunnen individueel, in een klein groepje of met de gehele groep plaatsvinden. Soms kiezen de therapeuten ervoor om in de groepsruimte te oefenen, soms juist in een speciale oefenruimte.

Combinatiebehandeling

Regelmatig krijgen kinderen ook combinatiebehandelingen. Uw kind wordt dan gelijktijdig door 2 verschillende therapeuten behandeld. De fysiotherapeut helpt uw kind bijvoorbeeld in de juiste uitgangshouding, terwijl de logopedist het spreken oefent.

Geen opvang

Buiten de uren van het TPP bieden wij geen opvangmogelijkheden.

Informatieoverdracht

Alles wat het behandelteam doet, is erop gericht om u te ondersteunen bij de ontwikkeling van uw kind. Het is belangrijk dat u weet hoe u in alle dagelijkse (thuis)situaties uw kind kunt uitdagen tot het zetten van het volgende stapje in de ontwikkeling.

U kent uw kind het beste en wij hebben als behandelteam uw informatie hard nodig om duidelijk te krijgen wat de volgende ontwikkelingsstapjes zijn die uw kind kan maken. Regelmatig contact met het behandelteam is dan ook noodzakelijk om uw kind optimaal van het programma te laten profiteren.

Teambespreking

We streven er naar om eenmaal per 4 maanden een teambespreking te plannen. U ontvangt van tevoren een uitnodiging en een verslag zodat u zich kunt inlezen. Tijdens de teambespreking bespreken we met u hoe het de afgelopen periode met uw kind is gegaan, en aan welke doelen we de komende periode gaan werken.

Soms blijkt tijdens deze bespreking dat het TPP niet (meer) de benodigde ondersteuning kan geven die uw kind nodig heeft. Uw kind heeft bijvoorbeeld een motorische ontwikkeling doorgemaakt en andere (ondersteunings)behoeften zijn op de voorgrond komen te staan. Ook kan het voorkomen dat uw kind niet genoeg mogelijkheden heeft of bepaalde gedragsproblemen heeft (bijvoorbeeld prikkelverwerking) waardoor het niet voldoende kan profiteren van het programma. We bekijken dan samen met u hoe de benodigde ondersteuning voor ontwikkelingsstimulatie kan worden ingevuld (bijvoorbeeld behandeling in de eerste lijn).

Het is bij de teambespreking niet wenselijk dat uw kind meekomt. Wij vinden het namelijk niet verstandig dat over uw kind wordt gesproken, in aanwezigheid van uw kind. Daarnaast is het van belang dat u zich volledig kunt richten op en deelnemen aan het gesprek.

Voorbereiding teambespreking

Elke therapeut bespreekt voor de teambespreking met u de voortgang van uw kind binnen zijn/haar vakgebied. U krijgt adviezen en bespreekt samen tegen welke problemen u en uw kind aanlopen in het dagelijks leven. Ook neemt de therapeut met u door wat de verwachtingen zijn voor uw kind naar aanleiding van de klinimetrie (meten van spierkracht en spiergroei) die vooraf gedaan is.

Ouderportaal

Communicatie over uw kind vindt onder andere plaats via het ouderportaal.

  • In de middag ontvangt u een bericht met het dagverslag waarin u kunt lezen over de belevenissen van die dag, en soms sturen we ook een foto en/of video.
  • Therapeuten infomeren u regelmatig (niet dagelijks) over de behandeldoelen, de oefeningen en eventuele adviezen voor thuis.
  • Zelf kunt u ook berichten schrijven en foto’s delen. Gedurende de dag lezen we uw berichten en beantwoorden we die zo nodig. Tijdens de ochtend heeft de zorg voor de kinderen altijd voorrang boven het beantwoorden van de berichten.
  • Ook nieuwsberichten en informatie over bijzondere activiteiten ontvangt u via het ouderportaal.

Naast het gebruik van het ouderportaal is er uiteraard ruimte voor persoonlijk contact. De contactpersoon voor de ouders is de pedagogisch medewerker.

Openingstijden

In de ochtend start de therapeutische peutergroep om 9.00 uur en eindigt om 12.00 uur. Vanaf 8.45 uur kan uw kind gebracht worden.

De middaggroep van het TPP start om 13.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Vanaf 13.15 uur kan uw kind gebracht worden.

Voor we beginnen, kunnen we een kwartier de tijd nemen om uw kind goed te ontvangen en om u in de gelegenheid te stellen eventuele bijzonderheden met de pedagogisch medewerkers te bespreken.

Aan het einde van de ochtend en de middag zijn de therapeuten de laatste 10 minuten beschikbaar om te bespreken hoe de ochtend of middag is verlopen, en eventuele tips en adviezen te geven voor thuis.

Intakegesprek

Ongeveer 2 weken voordat uw kind start met het TPP, nodigen we u als ouders uit voor een intakegesprek met de pedagogisch medewerker. Als voorbereiding op deze afspraak krijgt u van de maatschappelijk werker een vragenlijst. In deze lijst vragen we onder andere naar medicijngebruik, allergieën, speciaal eten of drinken, zindelijkheid en bepaald gedrag waar rekening mee gehouden moet worden. Wij verzoeken u om de ingevulde vragenlijst mee te nemen naar het intakegesprek.

Wat neemt uw kind mee?

  • Wij vragen u om uw kind een stuk fruit mee te geven voor het fruitmoment. Graag voorzien van naam. Voor drinken wordt gezorgd. Wij bieden de kinderen water aan.
  • Als uw kind niet zindelijk is, vragen wij u luiers mee te geven.
  • Als uw kind medicijnen gebruikt, verzoeken wij u die mee te geven in de verpakking.
  • Bovendien is het handig als er altijd een schoon setje kleding in de groep ligt, zowel onder- als bovenkleding.

Foto's en video

Wij maken af en toe foto's en video-opnamen van activiteiten in de groep. Video-opnamen hebben vaak een therapeutisch doel: ze helpen om bewegingen of activiteiten van uw kind met teamleden of met u als ouders te kunnen bespreken.

U wordt gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal. Het toestemmingsformulier krijgt u van de pedagogisch medewerker.

Sluitingsdagen

Tijdens de schoolvakanties gaat het TPP meestal door. Uw kind wordt dan in principe gewoon verwacht. In de zomervakantie sluit het TPP 4 weken, in de kerstvakantie 2 weken en in de meivakantie 1 week. Bij officiële feestdagen is er geen TPP.

Het is belangrijk om goed het ouderportaal in de gaten te houden.

Aanwezigheid van uw kind

Bij het samenstellen en bij de opbouw van het programma hebben we erop gerekend dat uw kind alle onderdelen volgt. Deelname is dan ook niet vrijblijvend. In het belang van uw kind en van de andere kinderen verwachten we dat uw kind in principe op alle afgesproken dagdelen aanwezig is. Alleen dan kan uw kind zo optimaal mogelijk profiteren van de revalidatie. Bij regelmatige afwezigheid mist uw kind de structuur en de herhaling van het programma en de nodige individuele behandelingen.

Kan uw kind niet deelnemen, bijvoorbeeld door ziekte? Dan verzoeken wij u dit telefonisch aan de balie van Atlent door te geven. Zo mogelijk 24 uur van te voren. U wordt doorverbonden met de pedagogisch medewerker van het TPP. De baliemedewerker geeft de afwezigheid van uw kind door aan de planning.

Parkeren

U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaatsen naast Atlent. Parkeren vóór het gebouw is alleen toegestaan voor taxibusjes ten behoeve van leerlingenvervoer.

Heeft u vragen?

Met vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerker. Zij is voor 9.00 uur of tussen de middag telefonisch te bereiken op Atlent.

Klachten

Waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt of misverstanden ontstaan. Bespreek dit altijd met de betreffende medewerker of met de maatschappelijk werker. Vindt u dat moeilijk of levert het gesprek niet het gewenste resultaat op? Dan kunt u op grond van de ‘wet klachtrecht cliënten zorgsector’ gebruik maken van de klachtregeling.