Missie en visie Tolbrug

Tolbrug is hét expertisecentrum voor revalidatiezorg in de regio. We diagnosticeren, behandelen en adviseren revalidanten in Noordoost Brabant.

Samen zetten we ons in om de gevolgen van ziekte, aandoening of ongeval te voorkomen of te minimaliseren en uw dagelijks functioneren te verbeteren!

Uw revalidatie op maat

In ons revalidatiecentrum zijn we voorzien van alle moderne faciliteiten om u te ondersteunen in uw herstel. Samen met u stellen we we vast wat uw persoonlijke doelstellingen zijn en welke begeleiding u hierbij nodig heeft. Wat u kunt verwachten van revalideren bij Tolbrug is uitgewerkt in een film.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Organisatie

Tolbrug is een resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en is georganiseerd in zes units met gespecialiseerde behandelteams. Tolbrug biedt paramedische ziekenhuiszorg en revalidatiezorg. Iedere unit wordt duaal aangestuurd door een unithoofd en een (medisch) coördinator en zijn georganiseerd rondom verschillende aandachtsgebieden. De directie van Tolbrug rapporteert aan de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Er werken circa 200 FTE bij Tolbrug Specialistische Revalidatie en Paramedische Ziekenhuis Zorg van het JBZ.

Missie

Tolbrug biedt mensen met een lichamelijke en/of cognitieve beperking in alle levensfasen gespecialiseerde diagnostiek, behandeling, ondersteuning en advies. Onze patiënten revalideren vanuit hun eigen kracht met als doel optimale zelfredzaamheid, eigen regie, deelname aan de maatschappij en kwaliteit van leven voor zowel de revalidant als zijn omgeving. Wij dragen, als onderdeel van een zorgketen, daaraan bij vanuit onze eigen deskundigheid en professionele verantwoordelijkheid op het gebied van revalidatiegeneeskunde en paramedische ziekenhuiszorg.

Visie

Tolbrug, als onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), is het meest patiëntvriendelijke en patiëntveilige revalidatiecentrum in Nederland. Tolbrug biedt specialistische revalidatie, d.w.z. revalidatiegeneeskunde en paramedische ziekenhuiszorg. Binnen deze omgeving werken we volgens drie pijlers: in balans, in zijn kracht en in regie. Deze pijlers kunnen we zowel vertalen naar het perspectief van de patiënt/revalidant en zijn systeem, de professional en de organisatie. Samen maken ze het mogelijk om de bedoeling van Tolbrug waar te maken: het verbinden naar een nieuwe toekomst.

Een uitwerkingen van de pijlers van Tolbrug

De drie pijlers

In balans

Patiënt/revalidant en zijn systeem 

De hulpvraag en participatieambitie van de patiënt/ revalidant staan centraal in onze zorg. Als een mens, door ziekte of ongeval uit evenwicht raakt, is goede ondersteuning en behandeling nodig op opnieuw een balans te vinden en weer grip te krijgen op je eigen leven. Een leven waarin iemand weer, zo veel als mogelijk, zelfstandig kan functioneren, eigen regie heeft en actief deelneemt aan de maatschappij. Het vinden van een nieuwe balans en een nieuwe toekomst is waar het om draait in ons handelen. Het gaat niet alleen om het genezen, om geneeskundig of technisch revalideren. Revalidatie gaat om de mens zelf, hoe hij of zij kan leren omgaan met lichamelijke, fysieke, cognitieve en vaak daaruit voortvloeiende mentale en psychische problemen.

Professional 

Professionaliteit is de balans tussen verantwoordelijkheid nemen en dragen ten aanzien van je gedrag en handelen, je wilt immers vanuit je vakmanschap daarover verantwoording afleggen.   Als professional van Tolbrug draag en neem je verantwoordelijkheid voor je professioneel handelen. Als professional heb je de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je de specialistische revalidatie op een gastvrije en competente manier verleent. Je kent de grenzen van je eigen deskundigheid en weet wanneer je anderen (teamgenoten, leidinggevende) moet raadplegen. En voortdurend ga je na of de verleende zorg aan de behoefte van de revalidant tegemoet kwam.

Bij de verantwoordelijkheid om optimale specialistische revalidatie te bieden en daarover afwegingen te maken, hoort dat je als professional bereid bent je voor de gemaakte keuzen te verantwoorden. Je kunt aan de revalidant, collega’s, de instelling en de samenleving uitleggen waarom je tot een bepaalde keuze gekomen bent in het licht van alle wensen en eisen waarmee je in je professionele omgeving te maken hebt.

Organisatie 

Tolbrug als organisatie is ingericht op een manier om de patiënt/revalidant optimaal haalbare en betaalbare zorg te leveren. Voorwaarden zijn gecreëerd om (bij) te sturen en koers te houden vanuit de bedoeling en worden structureel gebruikt voor een gezonde financiële positie en kwalitatieve zorg.   

Tolbrug als werkgever heeft de taak levenslang leren te faciliteren en draagt vanuit Wet Kwaliteitszorg voor Zorg Instellingen de verantwoordelijkheid voor de correcte en up-to-date registratie van bekwaamheden van medewerkers.   

Tolbrug als organisatie is intern verbindend. Binnen de interne zorgketen van Tolbrug en het JBZ is de toegevoegde waarde van Tolbrug bekend en vormt Tolbrug een sterke schakel op het gebied van specialistische revalidatie.  

In zijn kracht

Patiënt/revalidant en zijn systeem

Ons uitgangspunt is de ‘kracht’ in plaats van de ‘klacht’. Ieder mens heeft talenten en mogelijkheden. Wij begeleiden patiënten/revalidanten actief en creatief bij het ontdekken hiervan met als doel ‘zelfstandig functioneren’ naar vermogen. Wij helpen mensen daarbij andere oplossingen te vinden dan degene die zij zelf geneigd zijn te gebruiken. Met wederzijds respect brengen wij patiënten/ revalidanten letterlijk en figuurlijk in beweging door hen uit te dagen het optimale uit zichzelf te halen op weg naar een nieuwe toekomst. Dat begint bij de mens zelf, door met aandacht te luisteren, te willen weten wat de uitdagingen zijn, waar valkuilen en mogelijkheden liggen van de individuele patiënt/ revalidant.   

Professional 

Leren is een verantwoordelijkheid van zowel de organisatie als de medewerker. Opleiding en ontwikkeling zijn duurzaam als zij leiden tot blijvende verandering. De organisatie draagt zorg voor een omgeving waarin geleerd kan worden (leerklimaat). Als medewerker draag je zorg voor je persoonlijke ontwikkeling in de gewenste richting. Als team blijf je leren door het kritisch reflectief vermogen op het eigen teamfunctioneren ten dienste van de patiënt/revalidant.

Deskundig zijn en blijven in je vak is een verantwoordelijkheid die berust bij de professional en zijn werkgever. Als professional en als team ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en aantoonbaar maken van je bekwaamheid, door het bijblijven in je vak en het onderhouden van je deskundigheid door o.a. het volgen van scholingen en trainingen.

Het multidisciplinaire aanbod vanuit de teams moet aansluiten bij de hulpvraag van de revalidant. Als professionals werkend in teamverband zorg je gezamenlijk voor het beste aanbod zowel in zorginhoudelijke als organisatorisch perspectief. Deze interne verbinding en samenwerking zorgt voor een bundeling van kennis en kunde en levert een gestroomlijnd zorgproces op voor de revalidant en de organisatie.

Organisatie 

Het vertrouwen in de professionals en hun talenten leidt tot het beste aanbod. Tolbrug als organisatie heeft als doel te zorgen dat de medewerkers goed, gemotiveerd, effectief en gezond binnen de organisatie blijven werken. Onder andere door medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid te geven om hun vakmanschap uit te oefenen en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren, werkt de organisatie aan duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Wanneer zij zin hebben in hun werk, leveren zij betere prestaties en zijn ze minder vaak ziek.

Dit inzicht vormt de kern van dienend leiderschap – onze managers bereiken organisatiedoelen beter en effectiever door medewerkers en teams te helpen groeien. Dienend leiderschap neemt daarvoor afstand van oude hiërarchische patronen, en plaatst het vertrouwen in de medewerker centraal. Succesvol dienend leiderschap biedt altijd een goed evenwicht tussen dienen en leidinggeven.Dit lukt alleen als onze managers hun eigen kracht als vertrekpunt gebruiken.

In regie

Patiënt/revalidant en zijn systeem

De revalidant zoekt uiteindelijk een balans tussen hoe hij zijn leven wil inrichten en wat de aandoening van hem eist. Het is belangrijk dat de revalidant hierbij zoveel regie heeft als hij zelf nodig vindt. Zo krijgt de revalidant de zorg die bij hem past op een manier die bij hem past. Bij Tolbrug zien wij onze intrinsieke bijdrage als een proces waarbij we mensen begeleiden naar ‘eigen regie' en hun eigen optimale maatschappelijke participatie. Deze zelfmanagementondersteuning is maatwerk. De professional is behandelaar én coach, de patiënt is medebehandelaar én regisseur.

Professional

De effectiviteit van een organisatie neemt toe wanneer haar medewerkers effectiever kunnen werken. Dit geldt zowel voor de teamopbouw, expertise en draagkracht en draaglast van de professionals. Als professional ben je verantwoordelijk en neem je regie voor jouw zorginhoudelijke, organisatorische en financiële bijdrage aan het resultaat van de zorg. De zorg die uiteindelijk door heel Tolbrug wordt geleverd en die in verbinding staat met de buitenwereld en onze maatschappelijke taak. Dit moet in balans zijn op organisatieniveau (financieel en kwalitatief) en op werknemerniveau (privé-werkbalans).

Organisatie

Tolbrug als lerende organisatie is zich bewust van zijn rol en positie in de wereld. Tolbrug weet hoe belangrijk leren is om verder te komen. Tolbrug als organisatie neemt regie in het bekwaam zijn én blijft zich ontwikkelen door het kritisch reflectief vermogen zichzelf steeds uit te vinden. Tolbrug heeft de blik naar buiten, naar de maatschappij, maar met regie op wat belangrijk is in het licht van onze kern en maatschappelijke verantwoordelijkheid en wat niet.

Het streven naar continue verbetering van kwaliteit, efficiëntie en gezonde bedrijfsvoering, kan leiden tot veranderingen met sociale gevolgen voor medewerkers. In deze gevallen houdt Tolbrug intern regie en is de aandacht gericht op het belang van de zorg en de positie van de medewerkers. Op een adequate en zorgvuldige wijze wordt gezocht naar een oplossing om medewerkers in staat te stellen in te kunnen spelen op de verandering.

Ketensamenwerking is een voorwaarde om focus te houden op het kerndoel van Tolbrug en de optimale uitvoering van dit kerndoel te behalen. Tolbrug draagt als expertisecentrum bij aan de professionalisering van de revalidatiezorg, zowel ten aanzien van zorg, opleiding, als innovatie.  

Zie ook:

Organisatie

Jaardocumenten

Werken bij

Vacatures

Code REV-302
Laatste revisie: 26 juni 2023 - 08:40