Medische opleidingen

Leren is groeien. Hoe meer je weet, hoe meer inzicht je krijgt in je eigen handelen en hoe leuker het werken wordt. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een teaching hospital. Leren is een kenmerk van het ziekenhuis. 

Van bachelor naar fellowship

Opleiden in het JBZ begint bij bachelorstudenten geneeskunde en eindigt bij specialisten, die hun fellowship hier lopen. Het JBZ is een groot opleidingsziekenhuis met opleidingen voor de meeste geneeskundige specialismen, waaronder ziekenhuisartsen en ondersteunende disciplines zoals klinische fysica, klinische psychologie, ziekenhuisfarmacie en klinische chemie. Er werken meer dan 90 aiossen, 50 aniossen, gemiddeld 3 fellows en er zijn meer dan 50 jaarplaatsen voor coassistenten.

Voor geneeskundige vervolgopleidingen en de bachelor/masterfase geneeskunde werken we samen met het Radboudumc en de Universiteit van Utrecht.

Toekomstige collega’s

De a(n)iossen vormen in ons ziekenhuis een belangrijke groep en beschouwen we als toekomstige collega's. Er is een actieve assistentenvereniging, de Unie, waarmee regelmatig overleg is over onder andere het opleidingsklimaat, discipline-overstijgend onderwijs, onderwijsfaciliteiten, de jaarlijkse assistentendag en organisatorische zaken als arbeidstijdenregistratie. 

Organisatie medische opleidingen

De Centrale OpleidingsCommissie (COC) is samen met de Jeroen Bosch Academie Opleiden(JBA Opleiden) en de assistentenvereniging (de UNIE) verantwoordelijk voor de geneeskundige vervolgopleidingen in huis.  

Centrale OpleidingsCommissie

De opleider geeft leiding aan de opleidingsgroep, de supervisoren. Samen met de Raad van Bestuur en de decaan Medische Opleidingen vormen zij de Centrale OpleidingsCommissie (COC). De COC bewaakt en bevordert het opleidingsklimaat en speelt in op nieuwe (landelijke) ontwikkelingen.

Regelmatig heeft het dagelijks bestuur van de COC overleg met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, het bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie en de Unie. Hierin komen zaken aan de orde als evaluatie en verbetering van het leerklimaat, opleidingsvisitaties en nieuwe ontwikkelingen in relatie met opleiden. 

JBA Opleiden

De JBA Opleiden geeft ondersteuning aan de opleidingen van alle zorgprofessionals in het JBZ, onder andere door het faciliteren van het werkplekleren en het creëren van goede arbeidsomstandigheden hiervoor. Samen met het dagelijks bestuur van de COC biedt de JBA Opleiden ondersteuning aan de opleidende vakgroepen, onder meer door het verstrekken van onderwijskundige expertise. De JBA Opleiden vervult bovendien de formele rol van werkgever van aiossen. De werkgever van de aniossen is de Bossche Specialisten Coöperatie.

De Unie

De Unie is de arts-assistentenvereniging van het JBZ. Het bestuur bestaat uit a(n)iossen van verschillende disciplines en vertegenwoordigt meer dan 140 a(n)iossen. De Unie vormt een essentiële schakel tussen arts-assistenten en de COC, evenals de JBA Opleiden. In verschillende deelcommissies binnen het ziekenhuis nemen bestuursleden van de Unie zitting, waaronder de arbeidstijdenwerkgroep, de werkgroep Kwaliteit & Veiligheid en de COC.

Een ander belangrijk doel van Unie is het creëren van een goede interdisciplinaire sfeer. Dit doet de Unie door het organiseren van  laagdrempelige activiteiten, zoals de maandelijkse krokettenlunch en Unie-borrel en onder andere een jaarlijkse assistentendag, barbecue met de opleiders en pubquiz.

Voor meer informatie over de Unie of bij interesse in een actieve rol binnen de Unie kun je contact opnemen via u.unie@jbz.nl.

Voorzitter COC en decaan JBA Opleiden

In het JBZ is de voorzitter van de COC tevens decaan JBA Opleiden. Zijn taak is het bevorderen en bewaken van het medisch onderwijs- en opleidingsklimaat van het ziekenhuis. Hij onderhoudt het contact met Radboudumc en Universiteit Utrecht, zodat een continuüm ontstaat van bachelorstudent tot specialist in opleiding. Verder is hij intern aanspreekpunt voor de aiossen en vertegenwoordigt hij het JBZ in regionale en landelijke overlegorganen.

Decaan in het JBZ is internist Paetrick Netten: (073) 553 85 17. Of via Patricia Boshom: p.boshom@jbz.nl.

Leren voor a(n)iossen, coassistenten en geneeskundestudenten

Nieuwe medewerkers gaan met meer plezier aan de slag als ze een goede introductie hebben gekregen. Voor een fijne en veilige start in het ziekenhuis verzorgt de JBA Opleiden voor a(n)iossen maandelijks introductiedagen met een veelheid aan onderwerpen, zoals instructie en toetsing van reanimatiebekwaamheid, voorschrijven van geneesmiddelen en een ABCDE-training. Ook voor coassistenten en studenten zijn er introductiebijeenkomsten in het JBZ. 

Daarnaast bieden we a(n)iossen, coassistenten en geneeskundestudenten elk apart op verschillende manieren de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen.  

A(n)iossen

Alle geneeskundige vervolgopleidingen hebben lokale en soms ook regionale opleidingsplannen opgesteld. Daarin staan de 7 algemene competenties van de geneeskundig specialist centraal. Raadpleeg het overzicht van de medische (vervolg)opleidingen

De JBA Opleiden organiseert trainingen en cursussen. Alle a(n)iossen krijgen reflectie door middel van intervisie aangeboden, en indien nodig individuele steun door externe coaching. De JBA Opleiden verzorgt samen met het dagelijks bestuur van de COC de jaarlijkse kwaliteitscyclus van elke opleidingsgroep. Informatie over het leerklimaat wordt op vele manieren verkregen, onder andere door tweejaarlijkse metingen (D-RECT), evaluatie van en terugkoppeling aan individuele leden van een opleidingsgroep (EFFECT), uitkomsten van RGS-visitaties, de vragenlijst kwaliteitscyclus en exitgesprekken met aiossen. Tijdens het jaargesprek met iedere opleidingsgroep worden verbeterpunten met opleiders en aiossen besproken en afspraken gemaakt over de aanpak en monitoring daarvan.

Samen met de JBA Opleiden verzorgt de COC ziekenhuisbreed 12 keer per jaar discipline-overstijgend onderwijs voor alle a(n)iossen. In dit programma komen onderwerpen aan bod die uitnodigen tot verdieping en reflectie op de eigen ontwikkeling als professional. Aiossen krijgen hiervoor structureel tijd, mits zij geen dienst hebben. Onderwerpen zijn onder andere: bestuur en management, patiëntveiligheid, ethiek en recht, wetenschap, teaching skills voor aios, zorg voor kwetsbare ouderen en antibioticabeleid. Verder zijn er regelmatig lezingen van bekende sprekers en symposia over actuele onderwerpen. De Unie organiseert een van deze symposia.

Coassistenten

Naast de reguliere coschappen zijn er in het laatste studiejaar langer durende senior coschappen, keuzestages en wetenschappelijke stages. Per discipline is een coassistentopleider benoemd voor de organisatie en kwaliteitsbewaking. De organisatie van de coassistentschappen gebeurt vanuit de JBA Opleiden: coassistenten@jbz.nl. Elke eerste maandag van de maand is er een algemene introductiebijeenkomst met uitleg over onder andere het gebruik van het elektronisch patiëntendossier (HiX).

Voor een keuze-coschap of wetenschappelijke stage moet de coassistent zelf een aanvraag indienen bij de betreffende coassistentopleider. Na elk coschap worden de ervaringen met de vertrekkende co’s besproken, met als doel de stages en het onderwijs continu te verbeteren.

Bachelorstudenten geneeskunde

Studenten vanuit Nijmegen volgen in het JBZ het Student Meets Patient onderwijs. De professionele praktijk in het ziekenhuis is een grote inspiratiebron voor een effectief leerproces. Vroege contacten in de praktijk leiden tot studenten die veel sneller zelf leerdoelen zullen bepalen en daaraan gaan werken. De vroege ontmoeting tussen student, patiënt en specialist, al of niet in opleiding, geeft betekenis en richting aan het zelfsturend leren van de student. Daarvoor spreken ze met patiënten, observeren het contact met de zorgverlener en reflecteren hierop, samen met een begeleider. Voorafgaande aan dit onderwijs zijn er introductiebijeenkomsten om de student wegwijs te maken in het JBZ. Bij de begeleiding van deze jonge toekomstige collega’s hebben ook de a(n)iosssen een belangrijke rol.

Code JBA-016
Laatste revisie: 4 april 2023 - 13:29