Tijdelijk Verblijf na een opname in het ziekenhuis

Uw medisch specialist/hoofdbehandelaar bepaalt wanneer u naar huis gaat na uw opname in het ziekenhuis. Dit kan eerder zijn dan u zelf verwacht.

Het is belangrijk om al in een vroeg stadium na te denken over uw herstel en nazorg en zelf stappen te ondernemen om zaken hiervoor te regelen. Bij voorkeur gaat u terug naar huis. Als dit niet mogelijk is dan bespreken we (uw arts, verpleegkundige en/of transferverpleegkundige) samen met u (en uw naaste) de mogelijkheden. De arts of (transfer-)verpleegkundige kruist aan welke mogelijkheid er voor u is om te herstellen.

Tijdelijk verblijf

0 Eerstelijns Verblijf (zorgverzekeringswet)

Eerstelijns Verblijf (ELV) is bedoeld voor mensen die om medische reden voor een korte periode zorg in de nabijheid nodig hebben. Dat kan zijn na een ziekenhuisopname, of omdat het thuis tijdelijk niet gaat. Verschillende woonzorgorganisaties in de regio hebben een afdeling voor Eerstelijns Verblijf.

 • Uw transferverpleegkundige meldt u aan voor deze zorg.
 • U wordt in principe opgenomen voor de geschatte duur van uw herstel.
 • Samen met u en uw contactpersonen wordt geregeld dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt.
 • Het zorgteam stimuleert u om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, zoals dat ook in de thuissituatie nodig is.
 • De Specialist Ouderengeneeskunde van de zorgorganisatie neemt de behandeling over van de huisarts als er sprake is van indicatie Hoog Complex. Indien nodig krijgt u in beperkte mate (niet dagelijks) andere therapie, zoals fysio- of ergotherapie.
 • De opname wordt vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. Het telt wel mee voor uw eigen risico.

0 Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Alle activiteiten op de revalidatie afdeling staan in het teken van revalidatie en herstel. U heeft – en neemt – zoveel mogelijk de regie over uw eigen revalidatie. Uw naasten worden hier ook actief bij betrokken. Alles is er op gericht om ervoor te zorgen dat u na een korte periode op een verantwoorde manier weer zelfstandig thuis kunt functioneren.

 • Er geldt geen minimum leeftijd om in aanmerking te komen voor GRZ.
 • Deze revalidatie in een woonzorgorganisatie valt onder de eindverantwoording van een Specialist Ouderengeneeskunde.
 • De opname wordt vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. Het telt wel mee voor uw eigen risico.
 • Verschillende woonzorgorganisaties in de regio hebben een afdeling voor GRZ. U mag altijd een voorkeur aangeven, maar de eerste beschikbare plaats is leidend.

0 Wet langdurige zorg (WLZ )

Als u, door ziekte gerelateerde veranderingen tijdens uw ziekenhuisopname, niet meer thuis kunt wonen wordt u opgenomen in een woonzorgorganisatie waar op dat moment een vrije overbruggingsplaats beschikbaar is. U verblijft daar tot er ruimte is bij uw voorkeursaanbieder. Dan zal de transferverpleegkundige met u in gesprek gaan om deze indicatie aan te vragen.

 • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor WLZ-zorg. Dit doet het CIZ aan de hand van de informatie die de transferverpleegkundige namens u bij hen aanlevert. Voor meer informatie kunt ook terecht op de website van het CIZ: www.ciz.nl.
 • De opname in de zorginstelling wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Voor deze zorg geldt een eigen bijdrage. De hoogte kan wijzigen bij een opname. Deze wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website (www.hetcak.nl). U kunt ook bellen naar 0800-0087 bij vragen over zorg na ontslag in een andere instelling.

Staat u op de wachtlijst voor opname in een zorginstelling dan heeft u een WLZ-indicatie. Vertel het ons!!

Kan een WLZ indicatie vanuit het ziekenhuis niet aangevraagd worden en maakt u zich zorgen over de toekomst? Bespreek dit met uw huisarts en/of wijkverpleegkundige.

0 Zorghotel/logeerkamer

In een zorghotel of logeerkamer kunt u herstellen van een medische ingreep of ziekte. Een tijdelijk verblijf in een zorghotel of logeerkamer kan een oplossing zijn, als u zich nog te onzeker voelt om naar huis te gaan of als dit een te zware belasting is voor uw mantelzorger(s).

 • U regelt en betaalt het verblijf en de zorg in een zorghotel/logeerkamer in principe zelf.
 • Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar (een deel van) de kosten vergoed.
 • Informeer hier naar bij uw eigen zorgverzekeraar en bij het zorghotel.
 • Het doel is dat u na een kort verblijf in het zorghotel / logeerkamer weer naar huis gaat.
 • Uw eigen huisarts blijft verantwoordelijk voor uw medische zorg

Soms kan een deel van de kosten voor een logeerkamer/zorghotel vergoed worden vanuit de basisverzekering. De Transferverpleegkundige bekijkt of u hiervoor in aanmerking komt.

Een volledig overzicht van erkende zorghotels in Nederland vindt u op: www.erkendezorghotels.nl

Sommige woonzorgorganisaties hebben een logeerkamer, u kunt altijd vooraf bellen of er in uw omgeving een logeerkamer beschikbaar is.

0 Hospice of Bijna-Thuis-Huis

Een hospice is een huis voor patiënten met een levensverwachting korter dan drie maanden. Deze levensverwachting moet wel door uw behandelend arts uitgesproken zijn. Een hospice heeft een huiselijke sfeer, terwijl er toch verpleegkundig personeel aanwezig is. Daarnaast zijn er vrijwilligers aanwezig die de tijd nemen om de zieke en diens familie waar nodig te ondersteunen. De medische zorg valt onder de eindverantwoording van een Specialist Ouderengeneeskunde.

Daarnaast kunt u voor hospicezorg ook naar een bijna-thuis-huis. Het verschil met een hospice is dat in een bijna-thuis-huis alleen vrijwilligers werken. De verpleegkundige zorg wordt verleend door de thuiszorg die bij het betreffende bijna-thuis-huis is aangesloten. Uw eigen huisarts verleent dan de medische zorg. U betaalt hier soms een eigen bijdrage, hiervan is een gedeelte vaak terug te vragen bij uw ziektekostenverzekering.

Heeft u vragen?

Het Transferbureau is tijdens kantooruren te bereiken op (073)  553 24 81.

Code TRF-003
Laatste revisie: 18 augustus 2020 - 11:42