Onderzoek

Meten van de actieve taal met de Schlichting test voor taalproductie

De Schlichting test voor taalproductie is een test voor het meten van de actieve taal. Met actieve taal bedoelen we de taal die het kind zelf gebruikt (woorden, zinnen).

De test helpt ons om vast te stellen of uw kind wel of geen taalproductiestoornis of taalachterstand heeft. Ook kunnen we met deze test het effect meten van een behandeling of van spontane ontwikkeling.

De naam van de test verwijst naar dr. Liesbeth Schlichting die de test mede ontwikkeld heeft.

Hoe verloopt de test?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de test.
Code REV-211
Laatste revisie: 11 mei 2023 - 13:47
Hoe verloopt de test?

Meten van de actieve taal met de Schlichting test voor taalproductie

Voor wie is de test bedoeld?

De test is bedoeld voor kinderen van 2 tot 7 jaar met Nederlands als moedertaal.

Wat gebeurt er tijdens de test?

De test bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Zinsontwikkeling

We vragen uw kind zinnen na te zeggen bij het handelen met spelmateriaal. Er worden steeds moeilijkere zinnen uitgelokt bij het kind tijdens spel.

2. Woordontwikkeling

We meten de woordenschat, door het benoemen van voorwerpen en plaatjes.

3. Verhaaltest

We meten de spontane taal van kinderen, waarbij het kind aan de hand van plaatjes een verhaaltje navertelt.

Als uit het onderzoek blijkt dat uw kind een achterstand heeft op bovenstaande testonderdelen, kunnen we de volgende testonderdelen afnemen:

• Test voor Auditief geheugen (=onthouden wat je hoort)

We meten het werkgeheugen voor taal door uw kind te vragen om eenlettergrepige woorden na te zeggen.

• Pseudowoorden

We meten de klankontwikkeling (klankkennis) van kinderen door te vragen om nonsenswoorden (niet bestaande woorden) na te zeggen.

Hoe lang het afnemen van een test duurt, is per kind verschillend. Meestal hebben we in totaal 2 à 3 afname-momenten met uw kind. De test is niet belastend voor uw kind.

Wie gebruikt de test?

De test wordt gebruikt door logopedisten, als er vragen zijn over de taalontwikkeling van uw kind.

We kunnen de test na een half jaar herhalen om de ontwikkeling van de taalproductie te volgen.

Wat zijn de testresultaten?

Uit de verschillende testonderdelen komen ruwe scores. Die kunnen we omzetten naar taalquotiënten.

Bij quotiënten geldt 100 als een gemiddeld, met een spreiding tussen de 85 en 115. Een score van 85 is laag of zwak gemiddeld.

De logopedist laat u binnen 2 weken schriftelijk of telefonisch weten wat het resultaat is bij uw kind.

Meer informatie?

Een volledige beschrijving van dit testinstrument is aanwezig bij de Logopedie. Vraag hier gerust naar bij de logopedist van uw zoon of dochter.