Expertisegroep Klinische Farmacologie: opleiding en onderwijs

De leden van de expertgroep Klinische Farmacologie geven les binnen en buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Onderwijs in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Door diverse leden van de expertgroep klinische farmacologie wordt structureel en incidenteel onderwijs verzorgd aan artsen. In het thema overstijgend onderwijs voor AIOS zijn de onderwerpen bijwerkingen en polyfarmacie opgenomen vast onderdeel van het onderwijsaanbod. Het thema veilig voorschrijven is vast onderdeel van het introductieprogramma voor alle nieuwe specialisten en arts-assistenten.

Onderwijs buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Door leden van de expertgroep wordt landelijk nascholing gegeven aan relevante beroepsgroepen. Daarnaast wordt geparticipeerd in de online course van de KNMG, voor alle AIOS in Nederland, waarin polyfarmacie een expliciet onderdeel is. Tevens wordt er landelijk onderwijs verzorgd voor de ziekenhuisartsen in opleiding, geriaters in opleiding en chirurgen in opleiding. Jaarlijks wordt er voor de specialisten ouderengeneeskunde van de CARE-partners van de RVE apotheek een inspiratieavond georganiseerd door de expertgroep.

Meer informatie

Self-assessment en e-learning

De expertgroep klinische farmacologie heeft de ambitie om voorschrijffouten in het JBZ terug te dringen. Dat vraagt adequate kennis en vaardigheden van voorschrijvers. Dat houdt in dat voorschrijvers inzicht moeten krijgen in de eigen kennis m.b.t. tot veilig en rationeel voorschrijven.

Een self-assessment m.b.t. veilig voorschrijven wordt aan nieuwe arts-assistenten en specialisten in het JBZ aangeboden met studieadvies nadien. De toets is gebaseerd op het HARM-Wrestling rapport en sluit naadloos aan op de farmacotherapie-eindtoets die op diverse geneeskunde faculteiten wordt ingevoerd.

Degenen die niet aan de gewenste norm voldoen krijgen een zelfstudie-advies. Op basis van dit advies kan onderwijs worden gevolgd in de vorm van een presentatie in het introductieprogramma, een literatuurlijst en een reader farmacotherapie. Hierin wordt nauw samengewerkt met de Jeroen Bosch Academie, het Radboud UMC en de NVKF&B.

Sinds 2019 wordt het self-assessment veilig voorschrijven en bijpassende onderwijs modulair worden aangeboden aan alle voorschrijvers in het JBZ. Er wordt verder onderzoek verricht naar de validiteit van de toets en de resultaten van de toets op voorschrijffouten. Het self-assessment gebeurt op de website van de Voorschrijftoets.

Bijwerkingenbesprekingen

In samenwerking met het bijwerkingencentrum Lareb wordt er twee keer per jaar een regionale bijwerkingenbijeenkomst gehouden samen met collegae uit het Maxima Medisch Centrum en het Catherinaziekenhuis. Tijdens deze bijeenkomst worden bijzondere bijwerkingen besproken die wij in de dagelijkse praktijk tegenkomen. De bijwerkingenbijeenkomsten hebben een onderwijskundig doel en zijn daarnaast exploratief doordat met de groep wordt nagedacht over mogelijke mechanismen. De bespreking van één speciefieke bijwerking heeft inmiddels geleid tot een promotie-onderzoek.

Opleiding klinisch farmacoloog

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis profileert zich als opleidingsziekenhuis en biedt de opleiding tot klinisch farmacoloog aan. Deze opleiding wordt vormgegeven door het expertisegroep klinische farmacologie en kan gevolgd worden door medisch specialisten, AIOS en externe kandidaten.

Opleiders

Dr. Walter Hermens is ziekenhuisapotheker-opleider en primair verantwoordelijk voor:

  • Het opleiden van de ziekenhuisapothekers-klinisch farmacologen in opleiding.
  • Het verzorgen van de stageonderdelen binnen de apotheek en gerelateerd aan de apotheek.

Dr. Karen Keijsers is arts-opleider en primair verantwoordelijk voor:

  • Het opleiden van artsen klinisch farmacologen.
  • Het opleiden binnen het hoofdgebied geriatrie.
  • Het onderdeel onderwijs en opleidingsvernieuwing.

 

Uitgangspunten opleiding

  • De opleiding tot klinisch farmacoloog heeft bij full-time aanstelling een duur van 1 jaar.
  • Begeleiding per opleidingsplaats betreft 1,5 uur per week gedurende de gehele opleiding.
  • Voor externe kandidaten wordt een kostendekkende vergoeding gevraagd.
Code EKF-002
Laatste revisie: 31 juli 2023 - 14:53