Afspraken en huisregels van het dialysecentrum

In deze informatie leest u wat wat u van het Dialysecentrum kunt verwachten, en wat wij van u en uw naasten/mantelzorgers verwachten.

We vragen u om deze afspraken goed door te lezen en te ondertekenen voor akkoord.

Wat kunt u verwachten van het Dialysecentrum?

 • Onze medewerkers behandelen u met respect en geven duidelijk aan wat u van hen mag verwachten. We luisteren naar u, beantwoorden uw vragen en we geven u de informatie die voor u belangrijk is. We luisteren ook naar uw suggesties en denken met u mee.
 • We letten op uw en onze veiligheid. We komen afspraken na en stellen ons positief op. We zijn open en eerlijk, en spreken anderen aan over ongewenst gedrag.
 • Onze medewerkers zijn integer, gaan verantwoord om met de middelen van het Dialysecentrum, met uw eigendommen, met informatie en uw privacy. We accepteren geen geld, geschenken of gunsten van u en/of uw familie.
 • Op de Hemodialyse komt de arts wekelijks bij u langs (artsenvisite). Op de Peritoneaal dialyse komt u op controle bij de arts op de polikliniek. Is uw eigen arts afwezig, dan vindt zo nodig overleg plaats met zijn vervanger. Aan het dialysecentrum zijn verder maatschappelijk werkers en diëtisten verbonden. Zij worden direct bij uw behandeling betrokken.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten van u dat u meewerkt aan uw dialysebehandeling. Stelt u ons gerust vragen als u iets niet duidelijk is.

 • Geef het ons altijd door als er iets verandert met uw gezondheid, uw medicijnen of in uw persoonsgegevens.
 • Als er iets verandert in uw behandeling, geeft u dit dan zelf door aan uw zorgverzekeraar.

Verder verwachten we van u dat u de medewerkers en andere patiënten met respect behandelt:

 • Discriminatie staan wij niet toe. Iedereen heeft recht op een eigen mening, eigen geloof en eigen waarden en normen. Wij verstaan onder discriminatie elke vorm van verschil maken of respectloos behandelen van mensen op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke stand of seksuele voorkeur. Discriminatie is strafbaar. Bij duidelijke vormen van discriminatie doen wij aangifte bij de politie.
 • Intimidatie accepteren wij niet. Intimidatie is bewust schade toe brengen aan iets of iemand, met woede iets proberen te bereiken of te verbergen, over andermans grenzen heen gaan of iemand geestelijk of lichamelijk lastig vallen.
 • Ook seksuele intimidatie of agressie worden niet geaccepteerd. Seksuele intimidatie is iedere vorm van seksueel getinte opmerkingen, non-verbale of lichamelijke aandacht of gedrag dat een ander ongewenst of ongepast vindt. Ook opmerkingen zoals ‘schatje’, ‘knap ding’ en dergelijke accepteren we niet. We gaan uit van wat de medewerker als vervelend ervaart, en niet wat de persoon die dit doet, normaal vindt.

Huisregels

Bezoektijden

U kunt tijdens uw dialysebehandeling bezoek ontvangen volgens de afdelingsregels van het dialysecentrum.

Roken

Het hele ziekenhuisgebouw, het ziekenhuisterrein en de parkeervoorzieningen zijn rookvrij. Roken is hier verboden; dit geldt ook voor de elektrische sigaret.

Alcohol, drugs en wapens

U mag in het ziekenhuis geen alcohol of drugs gebruiken, of onder invloed zijn daarvan. Wapenbezit is verboden. Als we verdovende middelen of wapens aantreffen in het ziekenhuis, dragen wij deze over aan de politie.

Diefstal en vandalisme

Bij diefstal en vandalisme doen we aangifte bij de politie. Wij dragen de pleger van het misdrijf over aan de politie. Wij brengen de gemaakte kosten in rekening bij de pleger van het misdrijf.

Agressie, geweld en intimidatie

Wij accepteren geen agressie, geweld en intimidatie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. We doen hiervan aangifte bij de politie. We brengen gemaakte kosten in rekening bij de overtreder.

Fotograferen en filmen

U mag medewerkers van het ziekenhuis en andere aanwezigen niet ongevraagd filmen of fotograferen. U moet van tevoren (schriftelijk) toestemming vragen om te mogen filmen/fotograferen in en om het ziekenhuis. Iedereen die op de foto of film komt, moet hiervoor zijn/haar schriftelijke toestemming geven.

Geluidsopnames

U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. We vragen u dit vooraf wel te melden aan de zorgverlener. Het is wettelijk verboden om de opname te verspreiden. Dit mag alleen als de zorgverlener daar toestemming voor geeft. U kunt de geluidsopname wel aan uw naasten laten horen.

Cameratoezicht

Het ziekenhuis houdt toezicht in en om het ziekenhuis met camera’s.

Vervoersmiddelen

U mag in het ziekenhuis alleen gebruik maken vervoersmiddelen die u medisch gezien nodig heeft. Het gebruik van hoverboards, skateboards, skeelers en stepjes is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

Let zelf goed op uw eigendommen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers.

Aanwijzingen medewerkers en overtredingen

U moet aanwijzingen van medewerkers van de afdeling Beveiliging en van andere medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis altijd opvolgen.

Waarschuwing of ontzegging toegang

Als u de huisregels overtreedt of aanwijzingen niet opvolgt, kunt u een waarschuwing krijgen of kunnen we u de toegang tot het ziekenhuis ontzeggen

Informatie voor patiënten die komen voor Hemodialyse (HD)

Belangrijk: onderstaande informatie geldt alleen voor patiënten die voor Hemodialyse (HD) komen. Dus niet voor Peritoneaal Dialyse (PD).

Toegang tot de afdeling

 • Als u komt dialyseren, neemt u eerst plaats in de wachtruimte (groene banken) voor de afdeling tot wij u binnenroepen voor de behandeling.
 • Het is prettig als u zich alvast weegt, als dit voor u mogelijk is. De weegschaal staat bij de ingang. Door een druk op de zwarte knop krijgt u een bon met uw gewicht. Deze geeft u aan de verpleegkundige.
 • Als u de dialysemachine zelf opbouwt, hoeft u niet in de wachtruimte te gaan zitten maar kunt u zelf de afdeling oplopen. Bij de ochtenddialyse is dit vanaf 07.45 uur en bij de middagdialyse vanaf 13.45 uur. Bij nachtdialyse heeft u vanaf 22.45 uur toegang tot de afdeling.

Dialyseschema

Het dialyseschema bepalen we zoveel mogelijk in overleg met u. Maar wensen en mogelijkheden moeten uiteraard wel passen in de planning van de afdeling. U krijgt een aansluitperiode van een half uur. In deze periode komt de verpleegkundige u ophalen uit de wachtruimte en sluit u aan op de dialyseapparatuur. Soms dialyseert u op een andere dialyse-unit dan u gewend bent, bijvoorbeeld in vakantieperiodes of als er weinig personeel is.

Bezoek

U kunt tijdens uw dialysebehandeling bezoek ontvangen volgens de afdelingsregels van het dialysecentrum.

Mobiele telefoon

U mag op de afdeling uw mobiele telefoon gebruiken. Zorg ervoor dat u het geluid op stil heeft staan.

Het gebruik van uw mobiele telefoon is niet toegestaan tijdens:

 • het aan- en afsluiten van uw dialysebehandeling;
 • de artsenvisite;
 • gesprekken met het maatschappelijk werk en de diëtist.

Eten en drinken

Tijdens de behandeling krijgt u eten en drinken van de zorgverleners van het Dialysecentrum. Dit gebeurt tijdens vaste rondes. U mag maximaal 2 glazen koffie, thee, water, ijsblokjes en verder 2 beschuiten en een snack of tosti. Bij nachtdialyse heeft u dezelfde keuze behalve de tosti.

Het is niet mogelijk om buiten deze vaste rondes eten of drinken te bestellen. Als u na de behandeling nog iets wilt eten, vragen wij u vriendelijk om dit thuis te doen of zelf iets mee te brengen.

Ondertekening

Ik heb de informatie ‘Afspraken en huisregels van het Dialysecentrum (DIA-040)’ van het Dialysecentrum Jeroen Bosch Ziekenhuis gelezen. Ik ga akkoord met de regels en afspraken die er gelden in het Dialysecentrum. Ik weet wat ik kan verwachten van de medewerkers en ik weet wat er van mij en mijn naasten wordt verwacht.*

 

Patiënt of wettelijk vertegenwoordiger:

 

Naam:.....................................................................................................................

 

Handtekening: ................................................... Datum: .......................................

 

Namens het Dialysecentrum Jeroen Bosch Ziekenhuis:

 

Naam:.....................................................................................................................

 

Functie: ...................................................................................................................

 

Handtekening: ................................................... Datum: .......................................

 

*Dit document wordt gescand en bewaard in uw Elektronisch Patiënten Dossier.

Code DIA-040
Laatste revisie: 19 januari 2024 - 10:12