Onze hoogleraren

Maak kennis met de hoogleraren die werkzaam zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Dhr. prof. dr. G.C.M. (Ron) Kusters

Bijzonder hoogleraar economische effecten van laboratorium diagnostiek aan de faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente.

profielfoto zorgverlener Ron Kusters

Leerstoel

“Laboratoriumdiagnostiek speelt in 70% van alle medische beslissingen een rol”. Deze bewering kom je wel eens tegen in publicaties. Wat is precies die rol en wat zijn de werkelijke effecten van innovatieve laboratoriumdiagnostiek? Dit is de kernvraag die wij met ons onderzoeksteam vanuit de vakgroep Health Technology and Services Research aan de Universiteit Twente onderzoeken.

Innovaties op technologisch gebied, leiden nog maar mondjesmaat tot implementatie in de medische praktijk. Hierdoor zijn wij in de medische laboratoria aangewezen op innovaties van gisteren om vandaag het verschil te maken voor de patiënt van morgen. In mijn leerstoel “economische effecten van laboratoriumdiagnostiek” doen studenten en promovendi onderzoek op diverse niveaus naar deze kwestie. Point of care testing, met name in de eerste lijn, krijgt daarbij veel aandacht, want door accentverschuiving van tweede naar eerste lijn, zijn de verwachtingen van dit soort diagnostische technologie hooggespannen. De bijdrage van implementatie van nieuwe diagnostiek aan doelmatigheid en veiligheid in de patiëntenzorg is daarbij een belangrijk thema, dat wij ook vanuit het JBZ onderzoeken.

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht.

Dhr. prof. dr. R.J. (Rob) van Marum

Bijzonder hoogleraar Farmacotherapie bij ouderen bij de vakgroep Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het VUmc in Amsterdam

profielfoto zorgverlener Rob van Marum

Leerstoel

Het doel van medicijngebruik is een optimaal effect bereiken met een minimum aan bijwerkingen. Helaas blijkt dat in de klinische praktijk niet echt eenvoudig. Vooral bij ouderen met multimorbiditeit zien we polyfarmacie en veel problemen (o.a. drug-drug en drug-disease interacties).  

Studies laten zien dat ruim 20 procent van de bijwerkingen van geneesmiddelen bij en tijdens ziekenhuisopname niet worden herkend. Ook blijkt dat ruim 50 procent van de bijwerkingen potentieel vermijdbaar is. Tijdens ziekenhuisopname treden daarnaast ook frequent voorschrijffouten op. 

De kern van de leerstoel Farmacotherapie bij ouderen die in 2013 door het JBZ in samenwerking met het VUmc is ingesteld ligt op het gebied van verbetering van de farmacotherapeutische behandeling van kwetsbare ouderen, ongeacht waar ze verblijven. Hiervoor worden landelijke richtlijnen, ook voor het ziekenhuis, ontwikkeld. Vanuit de leerstoel wil ik mede interventies ontwikkelen en evalueren die leiden tot een sterke reductie van het aantal vemijdbare bijwerkingen bij patiënten die ons ziekenhuis bezoeken.

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht.

Mevr. prof. dr. E. (Esther) de Vries

Bijzonder hoogleraar Ketenzorg met bijzondere aandacht voor het downsyndroom en immuunsysteemaan de Tilburg University.

Leerstoel

Sinds medio 2014 ben ik bijzonder hoogleraar Ketenzorg, met bijzondere aandacht voor het downsyndroom en immuunsysteem. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn binnen de Faculteit Social and Behavioral Sciences van Tilburg University, en gekoppeld aan de academische werkplaats Kwaliteit van Huisarts- en Ziekenhuiszorg. De leerstoel is mede tot stand gekomen door de initiatieven van twee patiëntenverenigingen, de Stichting Downsyndroom en de Stichting voor Afweerstoornissen. 

De leerstoel verbindt wetenschap en praktijk en is gericht op de zorg die plaatsvindt in de keten, met bijzondere aandacht voor, maar niet beperkt tot, downsyndroom en het immuunsysteem. Binnen de leerstoel staan begrippen als ‘evidence based’ en ‘kwaliteit van leven’ centraal, waarbij zowel verschillende medisch specialistische gebieden als verschillende wetenschappelijke domeinen zullen samenwerken om onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De leerstoel sluit aan bij het thema Ketenzorg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, en bij de missie van Tranzo een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn door onderzoek binnen de academische werkplaatsen.

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht.

Dhr. prof. dr. ir. B.R. (Bert) Meijboom

Bijzonder hoogleraar ‘Organisatie van ketenzorg’ aan de Tilburg School of Economics and Management.

Leerstoel

Patiënten zijn gebaat bij samenhang in de zorg die ze krijgen. In de praktijk gaat dit nog lang niet altijd goed. Vaak ontbreekt die samenhang, vooral wanneer er diverse professionals en/of instellingen bij betrokken zijn. In veel gevallen heeft dat te maken met ontbrekende of slecht verbonden schakels in de keten. 

Op basis van inzichten uit operations & supply chain management onderzoek ik hoe de overdrachtsmomenten in de zorg verbeterd kunnen worden. Modulair organiseren is zo’n concept dat ook in de zorg toegepast kan worden. In het bedrijfsleven wordt dit toegepast om op efficiënte wijze voor de klant een specifiek aanbod te creëren en leveren. Het idee is dat je het zorgaanbod in stukjes hakt, en dat per patiënt de passende stukjes gegroepeerd worden. Vergelijk het met LEGO blokjes. Elke patiënt krijgt een eigen optimaal afgestemd bouwwerkje.

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht.

Dhr. prof. dr. E.G.A.H. (Edgar) van Mil

Hoogleraar ‘Jeugd, Voeding en Gezondheid’ aan de Faculty of Science and Engineering aan de Maastricht University in Venlo.

Edgar van Mil

Leerstoel

Binnen deze leerstoel staan de thema's gezonde voeding en het effect op het lichaam, psychologische kennis, voedselkeuze, marketing en de ontwikkeling van nieuwe producten centraal. Ik deel de leerstoel met Remco Haverkamp, psycholoog en professor aan dezelfde universiteit. 

We richten zich in eerste instantie op gezinnen met jonge kinderen (tot en met 3 jaar) en adolescenten (van 12 tot 18 jaar), ofwel de eerste en de laatste duizend dagen van de jeugd. ‘We staan in de wereld voor een grote uitdaging. Door ongezonde leefstijl waaronder onverantwoorde voedingskeuzes neemt de ziektelast in de bevolking toe. De aandacht is gericht op de jeugd om zo vroeg mogelijk gezond voedingsgedrag aan te kunnen leren. Inzicht in het effect van voeding op de gezondheid is hiervoor nodig.’ Aan de leerstoel is ook een onderwijs- en educatietaak gekoppeld.

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht.

Code WET-016
Laatste revisie: 8 mei 2023 - 17:47