Met een verstandelijke beperking in het ziekenhuis

Als uw kind, familielid of cliënt een verstandelijke beperking heeft, kan een bezoek aan het ziekenhuis extra spannend zijn. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben we extra aandacht voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Protocol 'Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking'

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft aparte afspraken gemaakt rondom de zorg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Deze afspraken zijn vastgelegd in een protocol. Alle zorgverleners in het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunnen dit protocol vinden in de computer.

Met het protocol willen we bereiken dat de zorg voor iemand met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk hetzelfde is als thuis. Het protocol beschrijft uitgangspunten, tips en adviezen voor zorgverleners. Bijvoorbeeld:

  • Maak gebruik van de ervaringsdeskundigheid van de familie/begeleiders.
  • Overleg over de communicatiemogelijkheden en –voorkeuren van de patiënt.
  • Houd rekening met eventuele heftige emoties die mogelijk samenhangen met de verstandelijke beperking.
  • Bij onderzoek, voorbereiding op een operatie, of een opname mag een vertrouwd persoon bij de patiënt met de verstandelijke beperking blijven.
  • Hulpmiddelen van thuis mogen ook mee naar het ziekenhuis.

Protocol voor mensen met een verstandelijke beperking

Ervaringsdeskundigheid

Iedere persoon met een (licht-)verstandelijke beperking is uniek en heeft zijn of haar eigen ‘verhaal’. We willen de zorg daar zoveel mogelijk op afstemmen. Hoe kunnen we uw naaste het beste benaderen? Hoe verloopt de communicatie? Wat is uw naaste gewend en wat heeft hij of zij nodig in de dagelijkse zorg? Vertelt u ons wat voor uw naaste belangrijk is. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Samen met u zoeken we naar oplossingen voor eventuele knelpunten.

Opname?

Als uw naaste of cliënt wordt opgenomen in het ziekenhuis, kan het voor de overdracht handig zijn om thuis alvast wat informatie op papier te zetten. U kunt hier de "Vragenlijst patiënt met verstandelijke beperking" voor gebruiken. Vul de vragenlijst(digitaal of handmatig) in en neem deze mee naar het ziekenhuis.

Ga naar de vragenlijst

Wegwijzer voor ziekenhuiszorg VG

Een belangrijk hulpmiddel voor ouders/begeleiders van iemand met een verstandelijke beperking is de Wegwijzer voor ziekenhuiszorg VG. U vindt deze op de website van het Platform verstandelijk gehandicapten Zuidoost Brabant.

In de Wegwijzer zit een uitgebreid overdrachtsformulier waarop u vóór het ziekenhuisbezoek allerlei basisgegevens kunt invullen. Bijvoorbeeld persoonlijke gegevens waarvan het makkelijk is om ze bij de hand te hebben. Maar ook bijzonderheden die te maken hebben met eten, drinken, slapen, gedrag, innemen van medicijnen, pijnbeleving enzovoorts.

Verder staan er in de Wegwijzer praktische tips en adviezen voor:

  • de voorbereiding op een ziekenhuisopname
  • de ziekenhuisopname
  • de periode na het ontslag

Als u uw naaste wilt voorbereiden op een bezoek aan het ziekenhuis, dan kan de kinderwebsite misschien een handig hulpmiddel zijn.

Elektronisch Patiënten Dossier

Van iedere patiënt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) aangelegd. In dit EPD staan alle medische, verpleegkundige en andere zorggerelateerde gegevens in één dossier dat digitaal toegankelijk is binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het is géén landelijk patiëntendossier. In dit EPD kan de arts registreren of iemand een verstandelijke beperking heeft. Dit gebeurt na toestemming van deze patiënt of van zijn/haar ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

Inzage in het dossier

Bent u ouder van een minderjarig of meerderjarig kind met een verstandelijke beperking? Of bent u mentor of curator? Dan heeft u recht op inzage in zijn of haar medische gegevens. In geval van mentorschap of curatele moet u dit wel door middel van een beschikking van de kantonrechter kunnen aantonen.

Online inzage in het dossier van een volwassene is nog niet mogelijk. Als u gemachtigd bent voor inzage in de medische gegevens van een patiënt, bespreekt u dit dan met zijn of haar zorgverlener. Of maak gebruik van het formulier ‘Inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens’. Wij werken er hard aan om deze vorm van inzage in de toekomst online aan te kunnen bieden, via het patiëntenportaal MijnJBZ. Meer informatie vindt u op www.mijnjbz.nl

Code ALG-600
Laatste revisie: 3 april 2023 - 16:07