Hoe gaat het ontslag?

De arts en verpleegkunde bespreken met u wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Dit kan soms sneller zijn dan u verwacht. Het is belangrijk om al vroeg zelf zaken te regelen voor uw herstel en nazorg. Eventueel met hulp van mantelzorgers (vrienden of familieleden) of met bepaalde hulpmiddelen. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk weer zelfredzaam wordt als dat kan.

Vertel bij uw opname welke zaken u zelf al heeft geregeld.

Bekijk ook het filmpje over ontslag na een ziekenhuisopname:

Indiveo video

Belangrijk om te weten

Zelf regelen

De laatste jaren is er veel veranderd in de zorg. Niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het ziekenhuis. Steeds vaker wordt u gevraagd bepaalde zaken zelf te regelen, omdat er kosten aan verbonden zijn en er veel keuzevrijheid is.

Als u na uw verblijf in het ziekenhuis zorg nodig heeft, bespreekt uw arts of de verpleegkundige dit met u. Dit gebeurt tijdens uw ziekenhuisopname. Pas na uw ingreep of behandeling kan vastgesteld worden welke zorg u nodig heeft. Bekijk alvast of er mensen in uw omgeving zijn die u tijdelijk kunnen ondersteunen. Is dat niet het geval, dan onderzoekt de verpleegkundige en/of behandelend arts samen met u of u in aanmerking komt voor (extra) zorg.

Zorg door huisgenoten

De wet gaat ervan uit dat huisgenoten (jonger dan 75 jaar en zonder beperkingen) voor elkaar zorgen. Dit noemt men 'gebruikelijke zorg'. Van partners en volwassen thuiswonende kinderen wordt verwacht dat ze u ondersteunen bij huishoudelijke verzorging wanneer u korter dan 3 maanden zorg nodig heeft. Bij gebruikelijke zorg komt u niet in aanmerking voor gefinancierde zorg.

Problemen met uw woonsituatie

Als u vóór opname in het ziekenhuis problemen heeft met uw woonsituatie, bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen hiervan. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis bemiddelt hierin niet. U kunt bij uw gemeente eventuele ondersteuning aanvragen.

Wie betaalt de zorg na uw ziekenhuisopname?

In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of u nu een hoog of laag inkomen hebt, of u nu jong bent of oud. De kosten van de zorg na een ziekenhuisopname kunnen worden betaald uit: 

  • de Zorgverzekeringswet (uw zorgverzekering).
  • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (via de gemeente waar u woont).
  • de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze vervangt per 1-1-2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
  • uw eigen financiële middelen

Soms is een combinatie van bovenstaande financieringsvormen mogelijk.

De samenleving verandert en daarom moet ook de manier waarop we de zorg organiseren veranderen. Als de zorgvraag blijft toenemen, zullen we nog beter op de kosten moeten letten. Zo zorgen we er voor dat iedereen ook in de toekomst de zorg krijgt die nodig is.

Verplichte medewerking aan uw ontslag

Wanneer u bij ons bent opgenomen, moet u ook meewerken aan het ontslag. Als u niet langer in aanmerking komt voor ziekenhuiszorg, moet u óf naar huis óf naar een andere zorginstelling. Uw verblijf in het ziekenhuis is dan niet langer mogelijk en wordt ook niet meer door de zorgverzekeraar vergoed.

Helaas kunnen wij niet in gaan op verzoeken voor een langer verblijf in het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet langer de beste plek voor u om te verblijven. En het zou ook nadelig zijn voor andere patiënten die wachten op opname of behandeling.

Als uw behandelaar van mening is dat u niet langer in het ziekenhuis hoeft te verblijven, moet u kijken naar andere mogelijkheden. Eventueel met hulp van onze transferverpleegkundigen. Het is belangrijk dat uw familie en/of naasten ook weten dat medewerking aan ontslag een verplichting is voor de patiënt.

Code TRF-004
Laatste revisie: 26 september 2023 - 13:59