Algemene Voorwaarden MijnJBZ

Hieronder staan de algemene voorwaarden voor het gebruik van het patiëntenportaal MijnJBZ, van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. U kunt hierin lezen wat uw rechten en plichten zijn als gebruiker van MijnJBZ.

Het is belangrijk dat u de algemene voorwaarden leest, zodat u weet wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Door gebruik te maken van MijnJBZ, accepteert u deze algemene voorwaarden.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft het recht om deze voorwaarden en regels op elk moment te wijzigen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de laatste versie door deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Door het inloggen in MijnJBZ, accepteert u telkens de laatste versie.

Diensten zoals MijnJBZ zijn steeds in ontwikkeling. De vorm en inhoud hiervan kunnen veranderen zonder dat alle gebruikers hierover nadrukkelijk worden geïnformeerd. Daarnaast kan het JBZ besluiten om deze diensten tijdelijk of blijvend te stoppen, zonder dat wij alle gebruikers hiervan op de hoogte (kunnen) stellen.

Toegang tot het patiëntenportaal, identificatie en beëindiging toegang

Toegang is persoonlijk en patiëntgebonden. Alleen als u ouder bent dan 16 jaar en wilsbekwaam (ter zake) bent, kunt u toegang krijgen tot MijnJBZ. In alle andere gevallen is een machtiging nodig. Het JBZ biedt in de toekomst mogelijkheden voor het machtigen van derden voor het gebruik van MijnJBZ.

U kunt MijnJBZ pas gebruiken als u als patiënt bent ingeschreven bij het JBZ. Bij inschrijving controleert een medewerker van de afdeling Patiëntenregistratie en Identificatie uw geldige legitimatiebewijs en uw BSN nummer. Daarnaast kunt u MijnJBZ alleen gebruiken als u beschikt over DigiD+ (DigiD met extra controle via de DigiD-app of een sms-code). Heeft u geen DigiD+ dan is toegang tot MijnJBZ niet mogelijk.

Het JBZ behoudt zich het recht voor om aangifte te doen, als het JBZ ontdekt dat een patiënt of een derde (zoals ouders/voogd, mentor, curator) geprobeerd hebben om toegang te krijgen of hebben gekregen tot MijnJBZ zonder dat zij daar recht op hebben. Dit geldt ook als er gebruik is gemaakt van valse documenten zoals legitimatiebewijs, DigiD of BSN.

Het JBZ heeft altijd het recht en de mogelijkheid om u geen toegang te geven tot zijn MijnJBZ. Hiervoor hoeft geen reden te worden gegeven.

Als binnen het JBZ bekend wordt dat een patiënt is overleden, zal het JBZ de toegang tot het patiëntenportaal beëindigen.

Verplichtingen patiënten bij toegang tot MijnJBZ

 • U mag andere personen geen toegang geven tot uw MijnJBZ met uw inloggegevens. U bent zelf aansprakelijk voor eventueel misbruik van uw gegevens en van de systemen van het JBZ, als anderen uw inloggegevens gebruiken. Ook al gebeurt dit zonder uw toestemming of zonder dat u het weet.
 • Voor het gebruik van de DigiD(+) gelden de gebruiksregels van de DigiD.
 • Het JBZ is niet aansprakelijk voor het beheer van uw computer. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen apparaten. Daarom adviseren we u zeer dringend om te werken met de laatste beveiligingsupdates en legale software. Verder bent u verantwoordelijk voor een veilig gebruik van uw toegangscodes. Ook moet u zorgen dat u op de juiste manier uitlogt als u MijnJBZ heeft gebruikt.
 • Gegevens over het gebruik van MijnJBZ kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek.
 • U gebruikt in uw communicatie in MijnJBZ (bijvoorbeeld bij het invullen van vragenlijsten) geen grove of schunnige taal, onwaarheden of misleidende informatie.
 • U gebruikt MijnJBZ alleen voor het doel waarvoor het wordt aangeboden en volgens de instructies voor het gebruik van deze voorziening. U voert geen acties uit die:
  • problemen met het systeem kunnen veroorzaken;
  • gegevens kunnen beschadigen;
  • het systeem onbruikbaar of ontoegankelijk maken of de technische beschermingsmaatregelen van het systeem omzeilen. U voert geen acties uit die onrechtmatig zijn tegenover het JBZ of andere patiënten.
 • U bent zich bewust van het feit dat het JBZ controleert dat het systeem op de juiste manier wordt gebruikt. Het JBZ heeft het recht maatregelen te nemen tegen overtredingen van verplichtingen uit deze algemene voorwaarden. Hieronder valt ook het recht om de toegang tot MijnJBZ te beëindigen.

Verplichtingen van het JBZ

 • Het JBZ zet zich ervoor in om MijnJBZ beschikbaar te houden voor patiënten. Toch kunnen we niet garanderen dat dit altijd lukt. Het JBZ is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of storingen, waardoor u geen toegang heeft tot MijnJBZ. Als MijnJBZ niet beschikbaar is, dan geven we hierover informatie.
 • Het JBZ spant zich in om MijnJBZ veilig te houden en is verplicht zich aan de geldende wet- en regelgeving te houden. Het JBZ neemt passende (technische en organisatorische) maatregelen tegen verlies van gegevens of onrechtmatig gebruik van gegevens door derden.
 • Het JBZ zet zich ervoor in dat de informatie op MijnJBZ zo goed en accuraat mogelijk is.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

U bent zelf volledig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik van MijnJBZ. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en het gebruik daarvan. Het JBZ is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, die kan ontstaan door het gebruik van MijnJBZ. Dit geldt ook voor -maar niet beperkt tot - schade die het gevolg is van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid, het tijdelijk niet beschikbaar zijn of achterstand in de actualiteit van de informatie op MijnJBZ.

Waar het JBZ linkt naar andere (medische) websites die niet onder het beheer vallen van het JBZ, kan het JBZ niet worden aangesproken op de juistheid van de informatie op deze websites.

Slotbepaling

Juni, 2016. Deze tekst is in januari 2023 herschreven, zodat deze duidelijker is.

Code MIJ-033
Laatste revisie: 16 januari 2023 - 16:50