Jaarplan Cardiologie

Korte terugblik jaarplan 2023

Verbetering onderlinge samenwerking / bedrijfsvoering

 • Aanpassing in de organisatiestructuur van de RVE Cardiologie, waarbij per 1 februari 2023 een herverdeling van de units heeft plaatsgevonden met één unithoofd verantwoordelijk voor A2 Noord/A2 Zuid en één unithoofd verantwoordelijk voor de polikliniek/functieafdeling. De opdracht voor de unithoofden was de om de binding en onderlinge saamhorigheid tussen personeel van de verschillende onderdelen nog verder te verstevigen waarbij een goede en veilige werkomgeving van de individuele medewerker een uitgangspunt blijft. 
 • Aanpassing in de supervisiestructuur wat heeft geleidt tot:
  -        Kwalitatieve verbetering vanwege een hogere continuïteit;
  -        Reductie van het aantal bedden (van 45 klinische bedden naar 36);
  -        Verhoging van de poli-capaciteit.
 • Aanpassingen van de bereikbaarheidsdiensten op de ACU volgens de Cao-afspraken. 

Patiëntveiligheid

 • Verbetering van medicatieveiligheid i.s.m. apotheek: 
  - Verificatie bij opname / ontslag 
  - Digitaal doordoseren antistolling
  - Scholing artsen over voorschrijven 
  - VMS gesprekken
  - Dubbelcheck infuus pompen 
 • Project 'Beter bewegen’ is opgepakt op de kliniek met een beweegkamer en aandacht voor mobiliseren en activiteiten van patiënten.

Werven en behouden van personeel

 • Inrichting leerlandschap binnen de gehele RVE, scenario training op ACU/kliniek en een leerunit op de kliniek.
 • Uitvoering van de cardioversies (ECV) door de Verpleegkundig Specialist in plaats van de cardioloog en uitbreiding van het aantal ECV’s op de Poliklinische operatiekamers (POK).
 • Stageplaats op de functieafdeling voor BMH en Biometrie studenten met als doel aanzuigende kracht voor nieuwe medewerkers om tekorten in de toekomst te voorkomen. 

Poli van de toekomst

 • Uitbreiding van inzet van Telemonitoring, inmiddels zes programma’s binnen de cardiologie actief.
 • Vergroten van de productie van de polikliniek.
 • Polimedewerkers hebben de boost-training gevolgd met als doel patiënten te stimuleren om meer gebruik te maken van MijnJBZ. 
 • Greenteam (Het Groene Hart) is opgericht om milieubewuster te gaan werken en kijken naar mogelijkheden om de hoeveelheid afval terug te dringen en afval te scheiden.
 • Gestart met nieuwe werkwijze voor patiënten met boezemfibrilleren ter verbetering van de eigen regie en vermindering van het aantal EHH presentaties.

Ontregelen van zorg

Een ‘stuurgroep ontregelen’ op de cardiologie is opgericht. Deze heeft aansluiting gezocht met de ontregelcommissie van het JBZ. Er is input van ontregelpunten uit alle teams opgehaald welke zijn gecategoriseerd, beoordeeld, geprioriteerd en wordt opgepakt. 

Ombuigingen

Taakstelling van de RVE Cardiologie om een besparing t.o.v. de originele begroting te realiseren. Een groot deel van deze ombuiging is gerealiseerd door de aanpassing in de organisatiestructuur. Het resterende bedrag komt uit kleine wijzigingen. De reductie in het aantal bedden op de verpleegafdeling en de tijdelijke sluiting van 3 CCU-bedden geeft ruimte in de personele bezetting, waardoor minder extern personeel ingezet hoeft te worden. Hiermee voorkomen we dat meer kosten gemaakt worden dan begroot.

Jaarplan 2024

Zorg die bij je past

Welke ontwikkelingen zie je, welke kansen en problemen verwacht je en welke maatregelen ga je nemen. Hoe kan je de zorg (samen) slimmer vormgeven? Hoe stimuleer je zelfredzaamheid?

 • Verkorten van de wachttijd van poliklinisch controleafspraken. D.m.v. een data-app is inzicht in de wachttijd en kan beter gestuurd gaan worden op de wachtlijst. 
 • In 2024 zorgen we ervoor dat een groter deel van onze patiënten digitaal vaardig is en gebruik maakt van MijnJBZ. Monitoring of dit doel behaald is zal plaats gaan vinden middels een app in Qlik welke in 2024 gereed zal zijn.
 • Ligduurverkorting bij patiënten met ACS tot minimaal het landelijk gemiddelde d.m.v. het invoeren van een nieuw zorgpad.
 • 1 januari zal gestart worden met Medicatie In Eigen Beheer (MIEB).

Per 1 oktober wordt gestart met een pilot homemonitoring bij pacemakercontroles. Patiënten hoeven niet meer voor alle controles naar het JBZ te komen. Deze werkwijze zal verder ontwikkeld worden in 2024.

Werk dat bij je past

Denk aan behoud, verdieping van werk en vitaliteit van medewerkers. Hoe zorg je dat de inzet van medewerkers aansluit bij de zorgvraag? Hoe creëer/ behoud je het werkplezier van de medewerkers? Hoe kan je het werk slimmer vormgeven?

 • CZO-norm / FZO raming

De CCU opleiding hoeft in 2024 (nog) niet te voldoen aan een specifiek opgelegde CZO norm. Echter heeft de FZO een raming gemaakt op basis van de huidige medewerker aantallen. Deze raming geeft aan dat er de komende jaren, jaarlijks 7,9 medewerkers in de opleiding tot CCU verpleegkundige moeten instromen om in 2030 te kunnen voldoen aan de vervangingsvraag. Als ACU willen wij aan deze raming voldoen. Dit is mogelijk binnen de huidige personeelsbegroting.

 • Verbetering van de onderlinge samenwerking door flexibele inzet A2 Zuid en A2 Noord. De werkgroep ‘flexibele inzet A2 Zuid en Noord’ heeft een plan gemaakt waardoor meer samenwerking ontstaat tussen A2 Zuid en Noord. Ook zal de verbinding tussen poli en functieafdeling geoptimaliseerd worden door betere onderlinge afstemming over de planning en rasters etc.
 • Werven en behouden van personeel. Een marketingcampagne waarin we ons als RVE cardiologie intern en extern beter positioneren. De RVE Cardiologie krijgt een ‘eigen’ pagina op de site van het JBZ. Op de 'Werken en leren bij het JBZ' pagina komt er een eigen omgeving voor de cardiologie. Op deze pagina komt basisinformatie van de units en bijv. (promotie)filmpjes. Van iedere beroepsgroep zal een stukje tekst, foto en/of filmpje worden geplaatst om te laten zien hoe veelzijdig het werken op de cardiologie is.
 • Aandacht schenken aan digitalisering. Er wordt deelgenomen aan het project ‘Gewoon Digitaal’. Medewerkers blijven trainingen volgen om patiënten te stimuleren gebruik te maken van MijnJBZ Digitalisering zal uitgebreid worden met digitale labformulieren, folders welke gekoppeld zijn aan afspraakcode en triage van ZorgDomein verwijzingen.
 • Starten van flexibiliteit van de acute as. Om de personele capaciteit voor de toekomst te borgen gaan we binnen de acute as op verpleegkundig gebied samenwerken. Het samenwerkingsverband bestaat uit de Spoedeisende hulp (SEH), Operatie Centrum (OK), Intensive Care (IC) en de Acute Cardiologie Unit (ACU). Uitgangsprincipe is dat verpleegkundigen binnen de acute/intensive afdelingen inzetbaar zijn bij meerdere patiëntgroepen, waarbij kwalitatieve en veilige patiëntenzorg én een veilig en goed werkklimaat gegarandeerd is. Hoe dit te bereiken is aan de afdelingen zelf om uit te werken binnen de mogelijkheden die opleidingen, werkplekken en medewerkers bieden. Het teamgevoel, cultuur, veiligheid en leiderschap zijn hierbij zeer belangrijk. Uiteraard moeten ook praktische aspecten als roostering en beloning worden mee genomen in de uitwerking. Uitwerking zal plaatsvinden voor de zomer van 2024.
 • Doorgaan met Ontregelen van zorg. Denk hierbij aan kritisch kijken naar de taakverdeling tussen verpleging/secretariaat en arts, aanpassingen in HiX, aanpassing van lokale werkafspraken en minder registratiedruk. Dit alles binnen de mogelijkheden die we hebben m.b.t. certificeringen. 

Bedrijfsvoering op orde

Hoe ga je om met schaarste (personeel en financiën)? Hoe kan je duurzamer werken?

 • Er zijn geen vervangingen of uitbreidingen voor het investeringsplan voor 2024.
 • De gemiddeld wat langere ligduur dan gemiddeld en de roep om continuïteit en uniformiteit wat betreft supervisie op de afdeling heeft geleid tot een reductie van het aantal bedden met één afdelingssupervisor. Deze werkwijze wordt continu gemonitord en zal in 2024 worden geëvalueerd.
 • Poliklinische zorg. Voor de inrichting van de poli op langere termijn wordt gewerkt aan een plan om de poli toekomstbestendig in te richten. Dit omvat de instroom/triage en een efficiënte inrichting en doorstroom van de poli zelf. 
 • Optimaliseren planning van de HCK op meerdere gebieden, zoals patiënten planning, inzet personeel en ruimte en administratie in HiX.
 • In 2023 heeft Het Groene Hart grote stappen gezet m.b.t. verduurzaming van de Acute Cardiologie. Dit zal in 2024 doorgezet gaat worden met allerlei initiatieven. Denk hierbij aan uitbreiden van het scheiden van plastic afval naar de gehele RVE Cardiologie, zoveel mogelijk digitaal i.p.v. papier, overstappen naar wasbare celstofmatjes, plastic waszakken vervangen door een grote wasbare stoffen waszakken, onze patiënten betrekken bij het verduurzamen van het ziekenhuis en een alternatief gaan bedenken voor het gebruik van wegwerpbekers.

De afdelingen binnen Cardiologie

ACU / Verpleegafdeling

Polikliniek / Functieafdeling

Laatste revisie: 23 april 2024 - 14:02