Bloedprikken bij volwassenen bij de Bloedafname

Gebruik van uw medische gegevens en resterend lichaamsmateriaal

Bij uw behandeling en/of onderzoek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) worden persoonlijke en medische gegevens over u vastgelegd in uw Elektronisch Patiënten Dossier. Dit zijn bijvoorbeeld de diagnose, de behandeling die u krijgt en de resultaten van de behandeling in het ziekenhuis.

Medische gegevens

Onder uw persoonlijke en medische gegevens vallen ook beelden van de afdeling Radiologie, echobeelden en laboratoriumuitslagen. Deze gegevens zijn nodig om u goed te kunnen onderzoeken en behandelen.

Soms is het nodig dat er bij u bloed, urine of weefsel wordt afgenomen. Het afgenomen lichaamsmateriaal wordt gebruikt om een diagnose te stellen of om te beslissen welke behandeling het beste voor u is. Vaak blijft een deel van het materiaal over en dit noemen we resterend lichaamsmateriaal. Dit resterend materiaal en/of medische gegevens zijn vaak bruikbaar voor wetenschappelijke
doeleinden, onderwijs en kwaliteitsdoeleinden. 

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Vrijwel alle kennis over gezondheid en ziekte is verkregen door medisch wetenschappelijk onderzoek. Daardoor kan de gezondheidszorg zich blijven ontwikkelen en belangrijke nieuwe inzichten opleveren.

Door gebruik te maken van resterend lichaamsmateriaal en/of medische gegevens kan kennis worden vergroot bij onder andere onderwijs, nieuwe laboratoriumtesten, röntgenuitslagen en behandelingen. Het is dan ook belangrijk dat medisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs blijft doorgaan.

Bescherming van uw privacy

Wetenschappelijk onderzoek wordt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis alleen uitgevoerd door medewerkers die bevoegd zijn om dit te mogen uitvoeren. Dit gebeurt volgens landelijke en internationale wetten en richtlijnen. Er wordt daarom gewerkt met medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal die gecodeerd of anoniem zijn. Hierdoor blijft uw privacy geborgd. Dit geldt ook voor onderwijs en kwaliteitsdoeleinden. 

Anoniem wil zeggen dat nooit meer (door niemand) achterhaald kan worden van wie de medische gegevens en/of het resterende lichaamsmateriaal afkomstig zijn/of is. 

Bij gecodeerde gegevens krijgen de medische gegevens en/of het resterende lichaamsmateriaal een nummer (code). De persoon die het onderzoek uitvoert werkt alleen met deze code. Een onafhankelijk persoon wijst de code toe. 

Samenwerking met andere ziekenhuizen en bedrijven

Een onderzoeker kan samenwerken met andere ziekenhuizen en bedrijven, soms ook met buitenlandse. Dit is nodig om van elkaars kennis gebruik te kunnen maken en om voldoende gegevens te hebben om onderzoek mogelijk te maken. Hierbij worden ook de regels voor de bescherming van de privacy gevolgd.

Het JBZ heeft geen winstoogmerk bij het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Recht van bezwaar

U kunt zelf bepalen of uw medische gegevens en/of het resterende lichaamsmateriaal gebruikt mag worden voor medisch wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en kwaliteitsdoeleinden. U bent geheel vrij in uw keuze.

Als u niets laat weten gaat uw behandelend arts ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw medische gegevens en/of het resterende lichaamsmateriaal voor de hierboven omschreven doeleinden. U hoeft dan verder niets te doen.

Als u wel bezwaar maakt heeft dit geen enkel gevolg voor de relatie met uw behandelend arts of uw behandeling. U kunt uw bezwaar kenbaar maken door het formulier aan het einde van deze folder in te vullen. Uw bezwaar wordt dan geregistreerd in uw Elektronisch Patiënten Dossier van het JBZ.

Wilsonbekwame patiënt en kinderen

Het kan zijn dat u deze folder leest als begeleider of vertegenwoordiger van een patiënt. Bijvoorbeeld als ouder van een kind jonger dan 16 jaar, of als mentor van een verstandelijk beperkte patiënt of van een patiënt die in coma ligt.

Als u ouder/voogd bent van een kind jonger dan 16 jaar, of wettelijk vertegenwoordiger van een wilsonbekwame patiënt, dan kunt u namens hem/haar bezwaar maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor in deze folder omschreven doeleinden.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen daarnaast ook zelf bezwaar maken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog een vraag, dan kunt u contact opnemen met het Voorlichtingscentrum, gebouw B, verdieping 0 (aan de Boulevard) of per telefoon (073) 553 34 00 of per e-mail: voorlichting@jbz.nl

Hoe levert u het ingevulde en ondertekende bezwaarformulier in?

U kunt het ingevulde en ondertekende bezwaarformulier in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (locatie ‘s-Hertogenbosch) afgeven bij: afdeling Patiëntenregistratie, gebouw B verdieping 0 (aan de Boulevard).

 

 

 

 

 

 

BEZWAARFORMULIER GEBRUIK VAN MEDISCHE GEGEVENS EN/OF RESTEREND LICHAAMSMATERIAAL

Indien u GEEN bezwaar heeft, hoeft u dit formulier NIET in te vullen.

Vul in en onderteken:
0  Ik wil niet dat mijn medische gegevens gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en kwaliteitsdoeleinden.
0 Ik wil niet dat mijn resterende lichaamsmateriaal gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en kwaliteitsdoeleinden.

Voorletters en achternaam patiënt  
Geboortedatum  
Geslacht man/vrouw
Patiëntnummer (zie MijnJBZ)  
Datum  
Plaats  
Behandelend arts  
Handtekening patiënt of diens vertegenwoordiger*  

Bij leeftijd tussen 12 en 16 jaar eventueel ook handtekening kind (Ouder of voogd van kind dient ook te tekenen, zie *hierboven

 

*Vult u dit formulier in namens de patiënt? Geef dan hieronder aan wat uw relatie is tot de patiënt:
0 Ouder
0 Voogd
0 Curator of mentor
0 De echtgenoot of levensgezel (echtgenoot/geregistreerd partner/partner)
0 Anders namelijk: .....................................

Code ALG-384
Laatste revisie: 21 december 2023 - 13:32