Algemene Voorwaarden MijnJBZ

Hieronder staan de algemene voorwaarden voor het gebruik van het patiëntenportaal van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, genaamd MijnJBZ. Dit stuk beschrijft uw rechten en plichten als gebruiker van deze voorziening die wij u aanbieden. 

Het is belangrijk dat u de algemene voorwaarden leest, zodat u weet wat u van ons kan verwachten en wat wij van u verwachten. Door gebruik te maken van het patiëntenportaal, accepteert u deze algemene voorwaarden.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft het recht om deze voorwaarden en regels op elk moment te wijzigen zonder u daarvan in kennis te stellen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de actuele versie door deze regelmatig na te slaan. Door het inloggen op het patiëntenportaal, accepteert u telkens de laatste versie.

Diensten zoals het patiëntenportaal zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en inhoud hiervan kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder dat alle gebruikers hierover expliciet worden geïnformeerd. Daarnaast kan het JBZ besluiten om dergelijke diensten tijdelijk of blijvend te staken, zonder dat wij iedereen hiervan op de hoogte (kunnen) stellen.

Toegang tot het patiëntenportaal, identificatie en beëindiging toegang

Toegang is strikt persoonlijk en patiëntgebonden. Alleen patiënten ouder dan 16 jaar, die bovendien wilsbekwaam zijn, kunnen toegang krijgen tot het patiëntenportaal. In alle andere gevallen is een machtiging nodig. Het JBZ biedt in de nabije toekomst mogelijkheden voor het machtigen van derden.

Toegang kan pas dan worden verleend, als de patiënt is ingeschreven bij het JBZ; nadat identificatie heeft plaatsgevonden op basis van een geldig legitimatiebewijs en verificatie heeft plaatsgevonden op basis van het BSN. Indien een patiënt niet beschikt over een DigiD+, is toegang niet mogelijk. Onder DigiD+ wordt verstaan: DigiD met extra controle via een sms-code.

Patiënten kunnen bij het JBZ het verzoek indienen om de toegang tot het patiëntenportaal dicht te zetten. Het elektronisch patiëntendossier blijft bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn. Zodra binnen het JBZ bekend is dat een patiënt is overleden, zal het JBZ de toegang tot het patiëntenportaal beëindigen. Het is daarom ook verplicht het JBZ te melden dat een patiënt is overleden. De toegang voor ouders, mentoren en curatoren zal bij het overlijden van een patiënt ook worden beëindigd.

Het JBZ behoudt zich het recht voor om aangifte te doen, indien wordt ontdekt dat patiënten, ouders van kinderen jonger dan 16, mentoren, curatoren, familieleden van overleden patiënten of anderen, hebben getracht zich op oneigenlijke wijze toegang te verschaffen tot het patiëntenportaal, dan wel wanneer gebruik is gemaakt van valse documenten zoals legitimatiebewijs, DigiD of BSN.

Het JBZ heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een patiënt uit te sluiten van toegang tot zijn patiëntenportaal (MijnJBZ), zonder opgaaf van reden.

Verplichtingen patiënten bij toegang tot het patiëntenportaal

Het is patiënten niet toegestaan anderen toegang te verlenen met behulp van zijn inloggegevens. De patiënt zelf is aansprakelijk voor eventueel misbruik van zijn gegevens en van de systemen van het JBZ, indien hij anderen toegang verschaft door gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dit zonder zijn toestemming of wetenschap.

Op het gebruik van de DigiD(+) zijn de gebruiksregels van de DigiD van toepassing.

Het JBZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beheer van de computer van de patiënt. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de eigen apparatuur dus wordt de patiënt ten strengste geadviseerd te werken met actuele beveiligingsupdates en legale software. Verder is de patiënt verantwoordelijk voor een veilig gebruik van zijn toegangscodes en voor het toepassen van een correcte uitlogprocedure na ieder gebruik.

De patiënt is zelf volledig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van het patiëntenportaal. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en het gebruik daarvan. Het JBZ kan niet worden aangesproken voor schade in verband met het gebruik van het patiëntenportaal.

De patiënt is bewust van het feit dat de gegevens over het gebruik van het patiëntenportaal worden gebruikt voor statistische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek.

Het is de patiënt niet toegestaan onwelvoeglijke taal, onwaarheden of misleidende informatie in de communicatie te gebruiken (bijvoorbeeld bij het invullen van vragenlijsten).

De patiënt zal het patiëntenportaal alleen gebruiken voor het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld en geheel in de lijn van de instructies voor het gebruik van deze voorziening.

De patiënt voert geen acties uit die problemen met het systeem kunnen veroorzaken, gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of de technische beschermingsmaatregelen van het systeem omzeilen. De patiënt zal geen acties uitvoeren die onrechtmatig zijn tegenover het JBZ of andere patiënten.

De patiënt is zich bewust van het feit dat het JBZ toeziet op de juiste toepassing van het systeem en dat misbruik niet wordt getolereerd. Het JBZ is gerechtigd maatregelen te nemen tegen overtredingen van verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, waaronder het beëindigen van de toegang tot het patiëntenportaal.

Verplichtingen van het JBZ

Het JBZ zal zich naar vermogen inspannen om het patiëntenportaal te allen tijde beschikbaar te houden voor patiënten. Desondanks kan het JBZ niet garanderen dat het portaal altijd beschikbaar is en is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of storingen die de toegang belemmeren. Indien het portaal niet beschikbaar is zal dit duidelijk kenbaar worden gemaakt.

Het JBZ zal zich inspannen om het patiëntenportaal veilig te houden voor de patiënt en verplicht zich aan de ter zake geldende wet- en regelgeving te houden. Het JBZ zal passende maatregelen nemen tegen verlies van gegevens of onrechtmatig gebruik van gegevens door derden.

Het JBZ spant zich in om de beschikbare informatie op het patiëntenportaal zo juist en accuraat mogelijk te doen zijn.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het JBZ is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, die kan voorvloeien uit het gebruik van het patiëntenportaal, inclusief - maar niet beperkt tot - schade die het gevolg is van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in de actualiteit van de informatie op het portaal.

Waar het JBZ links biedt naar andere (medische) websites die niet onder het beheer vallen van het JBZ, kan het JBZ niet worden aangesproken op de juistheid van de informatie op deze websites. De links zijn uitsluitend bedoeld als informatie.

Slotbepaling

(Overal waar hij staat in deze voorwaarden, wordt hij of zij bedoeld.)

Juni, 2016

Laatste revisie: 10 december 2018 - 11:39