Zorg na een ziekenhuisopname

Als u in het ziekenhuis bent opgenomen en medisch uitbehandeld bent, dan is het ziekenhuis voor u niet meer de juiste plaats om te verblijven. Maar misschien heeft u nog zorg nodig. 

Daarbij is het noodzakelijk dat u weet wanneer de verwachte ontslagdatum is. U kunt zich dan tijdig voorbereiden op het ontslag, zodat u naar huis gaat met de juiste thuiszorg of wordt doorverwezen naar de juiste instelling. 

Hier vindt u informatie over de verschillende soorten zorg die mogelijk zijn na een ziekenhuisopname. Ook kunt u lezen welke soorten zorginstellingen er zijn, hoe deze zorg wordt aangevraagd en wat de kosten ervan zijn. Daarnaast wordt ook uitgelegd welke wet- en regelgeving ten grondslag ligt aan deze zorg en de financiering ervan.   

Heeft u zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis?

Uw opname in het ziekenhuis is gericht op een medische behandeling. Wanneer deze behandeling is afgerond dan is het ziekenhuis niet meer de juiste plaats om te verblijven.

U kunt zelf, of een van uw naasten, voorafgaande aan de ziekenhuisopname al een aantal zaken regelen. U kunt vooraf contact opnemen met uw ziektekostenverzekering om na te vragen welke kosten zij vergoeden als u naar een zorghotel wilt. Daarnaast kunt u denken aan het regelen van vervoer terug naar huis. Andere zaken die u alvast kunt regelen zijn; hulpmiddelen voor thuis of een bed beneden. Haal vast boodschappen in huis of zorg voor een logeeradres. Als u weet dat u na uw ziekenhuisopname huishoudelijke hulp nodig heeft, kunt u dit al aanvragen bij de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van uw gemeente.

Als u na uw ziekenhuisopname zorg nodig heeft, bespreekt uw arts of de afdelingsverpleegkundige dit met u tijdens uw ziekenhuisopname. Vaak kan pas na uw ingreep of behandeling vastgesteld worden welke zorg u nodig heeft. Misschien zijn er mensen in uw omgeving die u tijdelijk kunnen ondersteunen. Is dat niet het geval, dan onderzoekt het Jeroen Bosch Ziekenhuis samen met u of u in aanmerking komt voor (extra) zorg.

Wie regelt deze zorg?

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een speciale afdeling die de zorg na uw ontslag regelt: het Transferbureau. Bij het Transferbureau zijn medisch maatschappelijk werkers en transferverpleegkundigen werkzaam. De verpleegkundige van uw afdeling schakelt zo snel mogelijk het Transferbureau in zodra er twijfel is of ontslag naar huis niet mogelijk is zonder extra zorg, en als familie of mensen in uw omgeving deze extra zorg niet kunnen geven. 

De medewerker van het Transferbureau onderzoekt of u, volgens wet- en regelgeving, recht heeft op deze zorg. Mocht u recht hebben op professionele zorg buiten het ziekenhuis, dan kan de medewerker van het Transferbureau de organisatie van deze zorg in gang zetten. Daarnaast geeft zij u informatie en advies over zorginstellingen en voorzieningen die u kunnen helpen in de eerste periode na uw opname in het ziekenhuis. Zij kent de wet- en regelgeving en de toelatingscriteria die van toepassing zijn om voor deze zorg en voorzieningen in aanmerking te komen. 

Heeft u zelf vragen of wilt u advies, dan kunt u altijd zelf contact opnemen met het Transferbureau.  

Komt u in aanmerking voor (extra) zorg na uw ziekenhuisopname?

Om in aanmerking te komen voor (extra) zorg, moet de zorg die u nodig heeft te maken hebben met uw behandeling in het ziekenhuis.

De wet- en regelgeving in :

  • de Zorgverzekeringswet (ZvW)
  • de Wet langdurige zorg (Wlz; deze vervangt per 1 januari 2015 de AWBZ)
  • en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bepalen of u na ontslag uit het ziekenhuis recht heeft op (extra) zorg.

De medewerker van het Transferbureau adviseert u hierbij en verzorgt samen met u een eventuele aanvraag voor indicatiestelling voor de ZvW en/of de Wlz. Wilt u aanspraak maken op de WMO, dan moet u zelf contact opnemen met de gemeente waar u woont.

Welke zorgaanbieder mag de zorg leveren?

Als u recht heeft op professionele zorg buiten het ziekenhuis, dan gaat de medewerker van het Transferbureau samen met u op zoek naar de meest passende zorg. U kunt een voorkeur voor een zorgaanbieder aangeven. Als de zorgaanbieder van uw voorkeur de zorg niet kan leveren dan krijgt u de zorg vanuit de instelling of de zorgaanbieder die op dat moment wel beschikbaar is. U kunt dus niet in het ziekenhuis wachten tot de aanbieder van uw voorkeur de zorg kan leveren. Maakt u al gebruik van een thuiszorgorganisatie of een andere zorginstelling? Geeft u dit dan door aan de afdelingsverpleegkundige. De zorg na uw ontslag wordt dan aangevraagd bij deze organisatie. Kan deze zorgaanbieder de (uitbreiding van) zorg niet bieden? Dan gaat de medewerker van het Transferbureau op zoek naar een andere zorgaanbieder, zodat u zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg krijgt.

Wanneer begint de zorg na de ziekenhuisopname?

In overleg met de zorginstelling die de zorg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis overneemt, wordt de datum bepaald waarop u het ziekenhuis gaat verlaten. De thuiszorg is meestal snel te regelen. De zorg kan direct beginnen; als het nodig is zelfs nog op de dag van ontslag. De verpleegkundige van de afdeling zorgt voor een verpleegkundige overdracht van informatie en het meegeven van eventuele recepten.

Soorten van zorg als u na de ziekenhuisopname naar huis gaat

De zorg na ontslag wordt gegeven door allerlei verschillende instellingen, in verschillende vormen. Bij welke instelling u terecht kunt, hangt af van het soort zorg dat u nodig heeft.

Thuiszorg

Hierbij krijgt u thuis hulp bij de persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld wassen, aankleden, enz.) en verpleging (bijvoorbeeld wondverzorging). Wanneer u al thuiszorg heeft en deze blijft gelijk aan de zorg voor uw opname, dan neemt de verpleegkundige van de afdeling contact op met de thuiszorg. Heeft u geen thuiszorg of verandert deze dan regelt de transferverpleegkundige deze zorg in overleg met u.

Gespecialiseerde Verpleging (GVp)

Dit zijn verpleegkundige handelingen die worden uitgevoerd door een thuiszorgorganisatie. Dit gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van de medisch specialist van het ziekenhuis. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld infuus therapie of intensieve wondzorg. De transferverpleegkundige regelt deze zorg.

Hulpmiddelen

Voor hulpmiddelen en verpleeg-, gezondheids- en zelfzorgartikelen kunt u terecht bij de thuiszorgwinkels en/of diverse particuliere bedrijven. Er zijn hulpmiddelen als krukken, rolstoelen, bedverhogers, tilmiddelen en rollators verkrijgbaar. De meeste artikelen kunt u voor een bepaalde termijn lenen of huren. Sommige artikelen kunt u alleen kopen. Als dit nodig is kunt u het zelf regelen of kunnen deze artikelen vanuit het ziekenhuis voor u worden aangevraagd.

Terminale thuiszorg

Dit is zorg die thuis geboden wordt aan patiënten in de laatste levensfase. De behandeld arts bepaalt of u in aanmerking komt voor terminale zorg. Hierbij wordt een levensverwachting van korter dan drie maanden uitgesproken. Terminale zorg is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor degene die gaat sterven als voor zijn naasten. De transferverpleegkundige regelt deze zorg.

Psychosociale zorg in de thuissituatie

Het kan zijn dat u in de thuissituatie psychosociale begeleiding of hulp nodig heeft. Hiervoor werkt de afdeling o.a. samen met instellingen als MEE, verslavingszorg, Algemeen Maatschappelijk Werk, het sociale wijkteam van de gemeente enzovoort. De medisch maatschappelijk werker van het Transferbureau verwijst u door naar de juiste psychosociale zorg.

Dagactiviteiten

Op verschillende plaatsen in ‘s-Hertogenbosch en de regio kunt u terecht voor dagactiviteiten voor ouderen. Deze bieden een dagprogramma voor ouderen met een behoefte aan dagstructuur of dagactiviteiten in groepsverband. Deze vraag kan zich voordoen bij een (dreigend) sociaal isolement, geheugenproblematiek of psychiatrische problemen. Voor verschillende doelgroepen zijn verschillende vormen van dagactiviteiten beschikbaar. Deze zorg wordt vergoed door de WMO. Neemt u hiervoor contact op met de WMO afdeling van uw gemeente.

Huishoudelijke hulp

Heeft u een ziekte of beperking waardoor u na uw ziekenhuisopname uw huishouden niet zelf kan doen? Dan kunt u hulp of ondersteuning aanvragen bij de WMO afdeling van uw gemeente. De WMO afdeling kijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Mantelzorg

Als partner of huisgenoot ben je niet altijd voorbereid op de hulpvragen die op je afkomen, als iemand thuiskomt na een verblijf in het ziekenhuis. Hoe help je bijvoorbeeld iemand die net thuis is na een operatie bij het naar het toilet gaan of het douchen? De Stichting Samen Beter Thuis heeft samen met de gemeenten Oss, Uden, Bernheze en ’s-Hertogenbosch een website gemaakt voor patiënten en mantelzorgers. Op deze website vindt u onder andere meer dan 100 instructievideo’s. Daarnaast biedt de stichting de mogelijkheid om te oefenen in workshops. De website heet: www. samenbeterthuis.nl.

Soorten van zorg als u na de ziekenhuisopname niet (meteen) naar huis terug gaat

Logeerkamer/Eerstelijns Verblijf (ELV)

Dit is een tijdelijke kamer in een verzorgingshuis waar mensen na een ziekenhuisopname (maximaal 3 maanden) kunnen verblijven. U komt in aanmerking voor opname in een logeerkamer als u tijdelijk meer verpleging, verzorging en begeleiding nodig heeft dan in de thuissituatie gegeven kan worden. Na het verblijf in de logeerkamer gaat u weer terug naar uw eigen huis. De medewerker van het Transferbureau bespreekt en regelt deze zorg in overleg met u en/of uw naasten.

Verzorgingshuis

Voor mensen die vanwege ziekte, handicap of ouderdom niet meer zelfstandig kunnen wonen, zijn er mogelijkheden om in een verzorgingshuis te wonen. U komt hiervoor in aanmerking als u veel verzorging en begeleiding nodig heeft. Daarnaast ontvangt u daar ook alle verpleegkundige hulp als u die nodig heeft. De medewerker van het Transferbureau bespreekt en regelt deze zorg in overleg met u en/of uw naasten.

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Geriatrische revalidatiezorg valt onder eindverantwoording van een specialist Ouderengeneeskunde. Geriatrische revalidatiezorg wordt geboden op een revalidatieafdeling in een verpleeghuis. Alle activiteiten op de revalidatie afdeling staan in het teken van revalidatie en herstel. U heeft – en neemt – zoveel mogelijk de regie over uw eigen revalidatie. Uw naasten worden actief betrokken bij uw revalidatie. Alles is er op gericht om ervoor te zorgen dat u na een korte periode op een verantwoorde manier weer zelfstandig thuis kunt functioneren. Er geldt geen minimum leeftijd om in aanmerking te komen voor Geriatrische Revalidatiezorg. De medewerker van het Transferbureau bespreekt en regelt deze zorg in overleg met u en/of uw naasten.

Verpleeghuisrevalidatie

Dit is revalidatie voor mensen die voor hun ziekenhuisopname op verpleeghuisniveau functioneerden en die na een ziekenhuisopname moeten herstellen. In verband met de verminderde train- en leerbaarheid wordt hier een langzamer traject doorlopen dan op een revalidatie afdeling in het verpleeghuis. Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat u weer kunt functioneren zoals vóór uw ziekenhuisopname. Zodat u weer terug kunt naar uw eigen woonomgeving.

Medisch specialistische revalidatiezorg in een revalidatiecentrum

Uw revalidatie hier vindt plaats door een gespecialiseerd team onder leiding van de revalidatiearts. U volgt een intensief revalidatieprogramma. Deze zorg richt zich over het algemeen op de (jongere) patiënten die voor de opname actief en zelfstandig waren. Uw behandelend arts in het ziekenhuis overlegt met de revalidatiearts of u hiervoor in aanmerking komt.

Verpleeghuis somatiek

Dit is een verpleeghuis voor mensen die een ernstige lichamelijke beperking hebben. Hierdoor heeft u intensieve verzorging, begeleiding en verpleging nodig, omdat u nog maar weinig dingen zelf kunt. Ook is het belangrijk dat u de hele dag begeleiding krijgt. De verwachting is dat u niet meer terug kan keren naar uw eigen woonomgeving. De medewerker van het Transferbureau bespreekt en regelt deze zorg in overleg met u en/of uw naasten.

Verpleeghuis psychogeriatrie

Dit is een verpleeghuis speciaal voor mensen die lijden aan een geestelijke ouderdomsziekte, zoals dementie, en om die reden niet meer thuis kunnen wonen. De medewerker van het Transferbureau bespreekt en regelt deze zorg in overleg met u en/of uw naasten.

Hospice

Een hospice is een huis voor patiënten met een levensverwachting korter dan drie maanden. Deze levensverwachting moet wel door uw behandelend arts uitgesproken zijn. Een hospice heeft een huiselijke sfeer, terwijl er toch verpleegkundig personeel aanwezig is. Daarnaast zijn er gemotiveerde vrijwilligers aanwezig die de tijd nemen om de zieke en diens familie waar nodig te ondersteunen. De transferverpleegkundige bespreekt en regelt deze zorg in overleg met u en/of uw naasten.

Zorghotel

Dit is een particuliere instelling die zorg op maat levert aan iedereen die zorg nodig heeft. Patiënten die kiezen voor een Zorghotel moeten zich vooraf goed laten informeren bij het betreffende Zorghotel èn hun zorgverzekeraar over de kosten die zij zelf moeten betalen. U of uw naasten regelen deze zorg zelf. De medewerker van het Transferbureau heeft hier geen rol in.

Wie betaalt de zorg na uw ziekenhuisopname?

De kosten van de zorg na een ziekenhuisopname worden betaald uit:

  1. de Zorgverzekeringswet (ZvW) (uw zorgverzekering)
  2. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (via de gemeente waar u woont).
  3. Wet langdurige zorg (Wlz). Deze vervangt per 1-1-2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
  4. uw eigen financiële middelen

Soms is een combinatie van bovenstaande financieringsvormen mogelijk.

1. De Zorgverzekeringswet (ZvW)

Persoonlijke verzorging, verpleging, Gespecialiseerde verpleging, geriatrische revalidatiezorg en ELV valt allemaal onder de basisverzekering volgens de ZvW. Om zeker te weten of u voor vergoeding in aanmerking komt, bekijkt u zelf uw polisvoorwaarden of informeert u bij uw zorgverzekeraar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de nazorg. Het ziekenhuis kan onmogelijk van alle patiënt bijhouden welke zorgpolissen met bijbehorende vergoedingsafspraken zijn afgesloten. In Nederland is iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Iedere verzekerde heeft een verplicht eigen risico (¤ 385 in 2018). U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. Als het maximum van uw eigen risico voor het lopende jaar nog niet bereikt is, dan wordt dit bedrag verrekend door uw zorgverzekeraar.

2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Als u begeleiding (individueel of in groepsverband) nodig heeft in het dagelijkse leven, of ondersteuning bij het huishouden, kunt u via uw gemeente aanspraak maken op de WMO. Voor deze zorg, hulpmiddelen en voorzieningen geldt een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt eens per vier weken een rekening. Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website: www.hetcak.nl.

3. De Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Mensen willen langer thuis wonen. Als u niet meer thuis kunt wonen zonder intensieve zorg, komt u in aanmerking voor een plek in een instelling. Daar is de hele dag intensieve zorg en toezicht beschikbaar. Wie toch graag thuis wil blijven, kan er voor kiezen deze intensieve zorg thuis te krijgen, bijvoorbeeld met een Persoons Gebonden Budget (PGB). Intensieve zorg blijft in de toekomst gegarandeerd. De wet die dit regelt heet de Wet langdurige zorg (Wlz). Om voor deze zorg in aanmerking te komen moet er een indicatie gesteld worden door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Voor zorg via de Wlz geldt ook een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt eens per 4 weken een rekening.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website: www.hetcak.nl. U kunt ook bellen naar 0800-1925 (bij vragen over zorg thuis na een ziekenhuisopname), of naar 0800-0087 (bij vragen over zorg na ontslag in een andere instelling)

4. Eigen financiële middelen

Als zorg, hulpmiddelen en voorzieningen niet vergoed worden dan kunt u deze zelf inkopen. U betaalt dan zelf alle kosten hiervoor.

Uw plichten rondom ontslag

Medewerking aan ontslag

Wanneer er geen medische indicatie voor uw opname is, dan is het ziekenhuis niet langer de beste plek voor u om te verblijven. U moet dan meewerken aan het ontslag, naar huis of naar een andere zorginstelling. Wij kunnen niet ingaan op verzoeken langer in het ziekenhuis te blijven wanneer de behandelend arts heeft bepaald dat er geen medische indicatie voor uw opname is. De zorgverzekeraar vergoedt de ziekenhuis opname niet langer. Het ziekenhuis is niet meer de juiste plek voor u. Tevens moeten nieuwe patiënten langer wachten op hun opname of behandeling omdat er geen plaats voor hen beschikbaar is. Met hulp van de het Transferbureau wordt er met u gekeken naar andere mogelijkheden. Het is ook van belang dat uw familie en/of naasten op de hoogte zijn van het feit dat medewerking aan ontslag een verplichting is voor de patiënt.

Mogelijke extra kosten tijdens uw ziekenhuisopname

Er komt een moment dat uw arts aangeeft dat het medisch gezien niet langer nodig is dat u opgenomen blijft in het ziekenhuis. Als er dan nog geen plaats voor u is in een andere zorginstelling, kan het zijn dat u in het ziekenhuis moet wachten op een plaats. U ligt dan feitelijk in een zogenaamd ‘verkeerd bed’. Als dit het geval is gaat uw eigen bijdrage volgens de Wlz al wel in, terwijl u nog in het ziekenhuis verblijft. Meestal duurt het geruime tijd voor u de rekening(en) ontvangt.

Identificatieplicht in de zorg

Voor iedereen die gebruik maakt van de zorg, geldt een wettelijke identificatieplicht. Dit betekent dat u een geldig identiteitsbewijs moet laten zien, zodat de zorgverlener uw burgerservicenummer (BSN) kan controleren en registreren. De overheid wil zo fraude tegengaan. Denk aan onverzekerden die met een zorgpas van een ander hun behandeling in het ziekenhuis vergoed proberen te krijgen. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen (vanaf de geboorte).

Informeren van medebehandelaar en derden

Wanneer de medewerker van het Transferbureau de thuiszorg of zorg in een instelling voor u gaat regelen, dan maken we gebruik van een beveiligde internet site. Via deze site worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. Bijna alle zorgaanbieders in de regio nemen deel aan deze site zodat we snel de juiste zorgaanbieder voor u kunnen vinden. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij uw gegevens met hen delen, zodat zij kunnen beoordelen of zij de gevraagde zorg kunnen leveren. De transferverpleegkundige of medisch maatschappelijk werker vraagt tijdens het gesprek dat zij met u voeren, toestemming om uw gegevens op deze site te delen met de zorgaanbieders. Dit vanwege de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De medewerker van het Transferbureau van het Jeroen Bosch Ziekenhuis deelt uw medische gegevens met de organisaties/professionals die na uw ontslag uit het ziekenhuis voor u gaan zorgen. Denk hierbij aan de thuiszorgorganisatie, de GRZ instelling, het verpleeghuis, uw huisarts, de apotheek, enz.. Omdat zij de behandeling van het ziekenhuis overnemen, zijn deze organisaties/ professionals medebehandelaars volgens de wet op de geneeskundige behandel overeenkomst (WGBO). Dit betekent dat zij, zonder uw toestemming, recht hebben op informatie over uw behandeling in het ziekenhuis en de verwachtingen omtrent uw herstel om uw behandeling voort te zetten.

Code MAW-305
Laatste revisie: 2 mei 2019 - 16:34