Dinsdag 1 december 2020

De patiënt centraal in modulaire zorgverlening

Op 9 december 2020 verdedigt Vincent Peters zijn proefschrift getiteld “Turning modularity upside down: Patient-centered Down syndrome care from a service modularity perspective” aan Tilburg University. In het proefschrift wordt zowel gekeken naar hoe en waarom de zorg op dit moment georganiseerd is en waar er mogelijkheden zijn om tot verbeteringen te komen met als uiteindelijke doel om samenwerking en verbinding over disciplines en organisatiegrenzen heen te realiseren, waarbij de patiënt centraal staat. Zijn proefschrift is mede mogelijk gemaakt door het JBZ vanuit de bijzondere leerstoel ‘Organisatie van Ketenzorg’.

Modulaire zorgverlening_01122020

Voor elke patiënt is gecoördineerde en persoonsgerichte zorg een 'must'. Als meerdere professionals en/of organisaties nodig zijn om aan de vraag van een patiënt te voldoen, dan is het van groot belang dat deze professionals en organisaties onderlinge afstemming en samenwerking realiseren. Dit feit wordt goed geïllustreerd in de gezondheidszorg voor kinderen met het Downsyndroom. Downsyndroom is een complexe aangeboren aandoening die leidt tot ontwikkelingsachterstand en een reeks van comorbiditeiten die het leven van een individu met Downsyndroom beïnvloeden. Dit vraagt bewust om adequate samenwerking en coördinatie tussen een verzameling van zorgprofessionals (bijv. kinderarts, logopedist, huisarts) en organisaties (bijv. ziekenhuis, paramedische praktijken). In Nederland wordt de zorg voor deze kinderen multidisciplinair georganiseerd (Downteams). Echter, gaven patiënten en hun ouders aan dat dit in de praktijk nog niet helemaal voldoet aan hun vragen en behoeften.

In het proefschrift van Vincent Peters is de zorg voor kinderen met Downsyndroom vanuit een modulair perspectief bekeken. Modulair organiseren houdt in dat de zorg wordt ontleed in componenten en modules. Deze componenten en modules kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd. Dit heeft als doel om afstemming op individuele patiënt vraag maximaal te faciliteren. Als de componenten en modules door verschillende professionals en organisaties worden geleverd, is coördinatie van groot belang. In het proefschrift wordt zowel gekeken naar hoe en waarom de zorg op dit moment georganiseerd is en waar er mogelijkheden zijn om tot verbeteringen te komen met als uiteindelijke doel om samenwerking en verbinding over disciplines en organisatiegrenzen heen te realiseren, waarbij de patiënt centraal staat. De bevindingen van dit proefschrift zijn niet alleen relevant voor kinderen met Downsyndroom, maar zijn ook vertaalbaar naar andere vormen van complexe zorgverlening zoals oncologie en multiple sclerose gezien het brede scala aan benodigde professionals en organisaties benodigd voor de patiënt.

Dit proefschrift is tot stand gekomen onder supervisie van prof. dr. ir. Bert Meijboom (Bijzonder hoogleraar ‘Organisatie van ketenzorg’ aan Tilburg University) en prof. dr. Esther de Vries (Bijzonder hoogleraar ‘Ketenzorg’ aan Tilburg University en voormalig kinderarts in het JBZ). De gecombineerde medische en organisatorische kennis van beide promotoren is als zeer waardevol ervaren omdat het inzichten oplevert vanuit verschillende invalshoeken.

Laatste revisie: 1 december 2020 - 17:41