Hulp bij praktische vragen of problemen bij een dialysebehandeling

Heeft u een praktische vraag of probleem? Hier vindt u een overzicht van instanties waar u terecht kunt met praktische vragen of problemen.

Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)

Het AMW biedt professionele hulp aan mensen met psychosociale problemen. Bij het AMW kunt u terecht voor allerlei vragen en problemen op gebied van financiën, opvoeding, relatie, verwerking, gezondheid, werk, wonen, zingeving, vrije tijdsbesteding, eenzaamheid en dergelijke. Kijk voor het telefoonnummer van het maatschappelijk werk in uw gemeente in de telefoongids.

Belastingdienst

U kunt een deel van de extra kosten/uitgaven vanwege uw nierziekte terugvragen via de aangifte inkomstenbelasting. Denk aan medicijnen, dieetkosten, extra vervoerskosten en extra kosten voor kleding.

De Nierstichting verspreidt elk jaar in februari belastinginformatiepakketjes. Deze zijn te verkrijgen op de Dialyse-afdeling.

Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis)

Internetadres: www.belastingdienst.nl

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Het CAK voert onder andere taken uit voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Zij zijn telefonisch te bereiken op de onderstaande telefoonnummers:

 • WMO: 0800 1925
 • WLZ: 0800 2108
 • Medicijnen mee op reis: 0800 2108
 • Internetadres: www.hetcak.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg vanuit de WLZ.

1) Wat valt onder de zorg vanuit de Wet landurige Zorg (WLZ)?

Meerdere soorten zorg vallen onder de WLZ:

 • Het verblijf in een instelling: het kan hier gaan om een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg.
 • Een specifieke behandeling: Deze behandeling is gericht op herstel of verbetering van uw aandoening of het verbeteren van uw vaardigheden of gedrag. Dit kan zijn het leren omgaan met woedeaanvallen of het voorkomen van complicaties bij complexe problematiek. Op de website van Zorginstituut Nederland kunt u lezen wanneer een behandeling wel of niet onder de WLZ valt. En om welke vormen van behandeling het gaat.
 • Assistentie bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL): in en om de ADLwoning.

2) Wanneer kom ik in aanmerking voor zorg vanuit de WLZ?

U komt mogelijk in aanmerking als u een blijvend intensieve zorgbehoefte heeft. En als u 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig heeft. Bij de beoordeling van de situatie van een kind wordt rekening gehouden met de gebruikelijke zorg die ouders aan hun kinderen verlenen.

3) Hoe doe ik een aanvraag voor zorg vanuit de WLZ?

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de WLZ, kunt u online een aanvraag doen bij het CIZ via www.ciz.nl ‘Mijn WLZ-aanvraag’. U kunt dit zelf doen of een gemachtigde kan dit voor u doen. Een gemachtigde is bijvoorbeeld iemand uit uw directe omgeving of een zorgaanbieder. De aanvraag voor ADL-assistentie loopt via de zorgaanbieders van ADL-assistentie.

Wilt u informatie over uw lopende aanvraag of heeft u een algemene vraag over de WLZ? Neem dan contact op met het CIZ via telefoonnummer (088) 789 10 00.

 

Dialysevereniging regio ‘s-Hertogenbosch

De Dialysevereniging regio ’s-Hertogenbosch is een patiëntenvereniging van (pre)dialyse en transplantatiepatiënten. Zij organiseren jaarlijks allerlei activiteiten, waar u aan deel kan nemen. Jaarlijks organiseert de vereniging een belastingspreekuur en kunt u hulp krijgen bij de belastingaangifte. Verder geeft de vereniging elk kwartaal een blad uit, genaamd ‘Nieuwsbulletin’.

Meer informatie is op te vragen op de Dialyse-afdeling of via het secretariaat van de vereniging telefoonnummer (073) 641 05 54 of kijk op www.nierpatientenvereniging-s-hertogenbosch-eo.nl.

Dianet

Dianet is een innovatief kennis- en expertisecentrum op het gebied van klinische en niet-klinische dialyse. Zij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij thuishemodialyse en nachtelijke thuishemodialyse. Als u gebruik wil maken van hun diensten, is een verwijzing van uw nefroloog nodig.

Internetadres: www.dianetonline.nl

Telefoonnummers:

Lunetta/Diakonessenhuis Utrecht: (030) 880 88 88

AMC Amsterdam: (020) 88 88 700

Gemeente

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld door ouderdom, een chronische ziekte, handicap of psychische problemen. Gemeenten zijn verplicht hun inwoners te ondersteunen voor deze beperkingen. Iedere gemeente doet dat op haar eigen manier en heeft een loket Zorg en Welzijn. Of, en hoeveel recht u heeft op ondersteuning is afhankelijk van uw inkomen. Aanvragen kunnen gedaan worden via het Wmo-loket in uw eigen gemeente voor onder andere de volgende voorzieningen. Let op! Dit is per gemeente verschillend.

 • huishoudelijke hulp
 • rolstoel
 • scootmobiel
 • vervoersvoorzieningen
 • gehandicaptenparkeerkaart
 • regiotaxi
 • woonvoorziening en woningaanpassing
 • vergoeding verhuis- en herinrichtingskosten
 • bijzondere (categoriale) bijstand.
 • langdurigheidstoeslag.
 • ondersteunende begeleiding of persoonlijke verzorging op psychische of sociale indicatie

MEE

MEE is er voor iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte. MEE adviseert, ondersteunt en wijst u de weg.

Internetadres: www.mee.nl

Telefoonnummer regio ‘s-Hertogenbosch: (073) 640 17 00

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)

De Nierpatiënten Vereniging Nederland is een vereniging voor en door mensen met een gestoorde nierfunctie of mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. De vereniging werkt voor patiënten, voor hun ouders en voor hun partners.

Verschillende onderdelen van de NVN die belangrijk kunnen zijn voor u:

 • NVN STAP (Steun en adviespunt) (035) 693 77 99
 • Luistertelefoon bereikbaar via een gratis nummer: 0800 022 66 67
 • Verenigingsblad ‘Wisselwerking’

Algemeen nummer: (035) 691 21 28

Internetadres: www.nvn.nl

Nierstichting Nederland

De Nierstichting bevordert wetenschappelijk onderzoek, biedt hulpverlening en geeft voorlichting. De Nierstichting heeft een afdeling Sociaal Beleid. Hier kunt u individuele vergoedingen/subsidies aanvragen voor kosten die u moet maken in verband met uw nierziekte, die niet gedekt worden door andere verzekeringen of voorliggende voorzieningen. Deze vergoedingen/subsidies zijn afhankelijk van uw inkomen.

De Nierstichting verzorgt ook vakanties in binnen- en buitenland met dialysevoorzieningen.

Ook zijn diverse folders op te vragen bij de Nierstichting over nierziekten, behandeling en patiënteninformatie. Een onderwerp als orgaandonatie komt ook op de site uitgebreid aan bod.

Algemeen telefoonnummer: (035) 697 80 00

Gratis informatielijn nierziekten: 0800 388 00 00

Internetadres: www.nierstichting.nl

Stichting Eurotransplant

Als uw behandelend arts u aanmeldt voor een orgaantransplantatie dan gebeurt dit bij Stichting Eurotransplant. Deze organisatie zorgt voor de verdeling van donororganen binnen Europa.

Internetadres: www.eurotransplant.nl

Telefoonnummer: (071) 579 57 00.

Taxibedrijf

Als u gaat dialyseren in het ziekenhuis, kunt u de kosten voor het vervoer naar het ziekenhuis vergoed krijgen. Ook hier zal een eigen bijdrage naar rato van inkomen vastgesteld worden. Komt u met de taxi, dan heeft u een machtiging/akkoordverklaring van uw zorgverzekeraar nodig. U kunt het formulier voor zittend ziekenvervoer/taxivervoer opvragen bij de zorgverzekeraar of downloaden van de website van uw zorgverzekeraar.

Let op dat u gebruik maakt van een taxibedrijf, dat is aangesloten bij uw zorgverzekeraar.

Als u bijvoorbeeld gebracht wil worden door een familielid, dan kunt u een vergoeding hiervoor aanvragen bij de zorgverzekeraar.

Thuiszorgorganisatie

Als blijkt dat u in de thuissituatie hulp nodig heeft bij bijv. het douchen of aankleden dan kunt u denken aan het inschakelen van de thuiszorg. Er zijn verschillende thuiszorgorganisaties in de regio waar u uw vraag neer kunt leggen. Ook voor de thuiszorg zal een indicatie bij het CIZ aangevraagd moeten worden.

Thuiszorgwinkel

U kan verschillende gezondheidsartikelen, verpleegartikelen en hulpmiddelen lenen, huren of kopen bij een thuiszorgwinkel. Denk aan bijvoorbeeld een rollator. Ook kan u kijken op www.thuiszorgwinkel.nl, waar alles digitaal besteld kan worden.

Telefoonnummer: (088) 141 00 41.

UWV

Het UWV voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet.

UWV WERKbedrijf is de divisie van UWV voor arbeidsbemiddeling en re-integratie.

Een bijstandsuitkering vraagt u in principe aan bij het UWV WERKbedrijf in uw gemeente. Alleen als u 65 jaar of ouder bent, moet u de uitkering aanvragen bij de sociale verzekeringsbank (SVB).

Heeft u een uitkering aangevraagd via UWV WERKbedrijf dan stuurt deze uw aanvraag door naar de gemeente. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.

Voor meer informatie verwijzen we naar de volgende internetadressen:

www.uwv.nl en www.rechtopbijstand.nl.

Vrijwilligersorganisatie

In de regio zijn verschillende vrijwilligersorganisaties actief, die u kunnen ondersteunen in bijv. het naar buiten gaan of het aangaan van sociaal contact. De landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg kan u in contact brengen met een vrijwilliger bij u in de buurt.

Internetadres: www.mezzo.nl

Woningbouwvereniging

Als u zich in wil schrijven voor een aanleunwoning of senioren(plus)woning, dan kunt u zich tot de woningbouwvereniging bij u in de gemeente wenden. U zal zich dan moeten inschrijven als woningzoekende, waardoor u kan reageren op woningen. Raadpleeg voor meer informatie hierover uw gemeentegids of de site van uw gemeente.

Zorgverzekeraar

In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat elke Nederlands ingezetene recht heeft op een basispakket aan medisch noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuiszorg, medicijnen, hulpmiddelen en huisartsenzorg. Met een medische verklaring van uw arts kunt u bijvoorbeeld een rollator aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Op het moment dat u start met de dialysebehandeling (HD, CAPD, APD) kunt u in aanmerking komen voor een aantal vergoedingen o.a.:

 • vergoeding taxivervoer en/of eigen vervoer.
 • dagvergoeding voor extra verwarming -en elektriciteitskosten van thuisdialyse met CAPD/APD

Om deze vergoedingen aan te vragen, neemt u contact op met uw zorgverzekeraar

Zorgkantoor

De uitvoering van de WLZ is in handen van de zogenaamde ‘zorgkantoren’. Zorgkantoren zijn zelfstandig werkende kantoren - nauw verbonden aan de zorgverzekeraar - die zorgvraag en zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

De adressen van de regionale zorgkantoren zijn terug te vinden op internet.

Internetadres: www.zn.nl

Internetadressen

www.mijneigenkoers.nl

Deze website geeft inzicht in hoe je nieren werken en welke behandelmethoden er voor je zijn, als je nieren níet meer functioneren.

www.nvn.nl

www.minvws.nl

www.nvve.nl

www.nierstichting.nl

www.nierwijzer.nl

www.kiesbeter.nl

www.dialyse.startpagina.nl

Folders/brochures

 • Folder medisch maatschappelijk werk Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Zorgboek Nierfunctievervangende behandeling (verkrijgbaar via predialyse)
 • Boek ‘Eten met plezier’ (verkrijgbaar via de diëtist)
 • Uitgebreid aanbod van brochures te bestellen via www.nvn.nl
 • Relatietransplantatie; zie www.nierstichting.nl
Code DIA-113
Laatste revisie: 9 juni 2021 - 11:05