Landelijke bijdrage van de proeftuin

De proeftuin aanpak overgewicht bij kinderen is een ‘best practice’ voor een integrale benadering van de aanpak van overgewicht. ’s-Hertogenbosch onderscheidde zich van andere gemeenten vanwege o.a. het succesvol betrekken van het onderwijs, de huisarts en het wijkteam als actieve partners in de benodigde ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht.

Ondersteuning en zorg die voordien vooral op solistische wijze geleverd werd door de jeugdgezondheidszorg, fysiotherapeuten, diëtisten en indien geïndiceerd kinderartsen. Door alle relevante wijk- en zorgprofessionals vanuit hun normale kerntaken een bijdrage te laten leveren en door eenvoudige maar krachtige samenwerkingen tot stand te brengen is ’s-Hertogenbosch erin geslaagd de vertaalslag van papier naar praktijk te maken. Juist deze aspecten heeft het ministerie van VWS ertoe gebracht om de proeftuinpartners te vragen een programma op te zetten waarmee een impuls wordt gegeven aan het realiseren van ketenaanpak overgewicht elders in het land. In de proeftuin wordt daarom ingezet op:

 • het verder ontwikkelen en implementeren van concrete, praktische werkwijzen voor de verschillende professionals in de keten,
 • het verspreiden van de inhoud van deze werkwijzen, tot in detail uitgewerkt en voorzien van praktische hulpmiddelen en 
 • het verspreiden van kennis over hoe een lokale ketenaanpak succesvol ontwikkeld en gerealiseerd kan worden.

Wij hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het landelijk model 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht'. Onze kennis wordt verder gedeeld via het beschikbaar stellen van onze proeftuinproducten, praktische tools voor de aanpak, het geven van workshops en bijeenkomsten over de aanpak en het actief deelnemen in landelijke projecten en programma’s zoals Care 4 Obesity en Jongeren Op Gezond Gewicht.

Verbinden van het sociale domein en het zorgdomein

Een belangrijke focus in de proeftuin is het op uitvoeringsniveau praktisch verbinden van professionals uit het sociale en zorgdomein. Deze verbinding wordt als lastig ervaren vanwege de diversiteit in inhoudelijk focus, type organisatie en financieringsvormen voor geleverde zorg. De proeftuin is erop gericht deze verschillen te overbruggen en waar mogelijk te benutten met als doel de inzet van dure zorg te beperken door vroegsignalering van overgewicht en (tijdige) behandeling.

Vergroten zelfmanagement gezin

Om ouders en kind in de regie rol te plaatsen in de ontwikkeling van een gezonde leefstijl is zelfmanagement van het gezin nodig. Belangrijke elementen hierin zijn een adequaat kennisniveau in het gezin, voldoende steun uit eigen sociaal netwerk en intrinsieke motivatie om de gedragsverandering aan te gaan. Het huidige zorgaanbod in Nederland is nog onvoldoende ingericht om het gezin hierin te helpen. De proeftuin aanpak overgewicht bij kinderen ‘s-Hertogenbosch is er op gericht om alle betrokken professionals te leren hun kennis en competenties in zetten op het ontwikkelen van zelfmanagement competenties in het gezin. Kernbegrippen hierbij zijn stigmata vrij, coachend, praktijkgericht en kwaliteit van leven verhogend.

Principes die ten grondslag liggen aan de Bossche visie

 • Versterken van eigen kracht/zelfredzaamheid gezin
 • Het streven: Eén kind, één gezin, één plan
 • Benutten van het sociale netwerk rondom het gezin
 • Aansluiten bij de behoefte, draagkracht en draaglast van het gezin (matched care)
 • Gegeven de ernst van de aandoening altijd beginnen met de minst ingrijpende behandeling (stepped care)
 • Realiseren van de juiste attitude van de professional in de keten
 • Realiseren van een wijkgerichte, duurzame aanpak
 • Vermijden onnodige stappen en verwijzingen in het proces
 • Gebruiken van bestaande structuren en middelen; alleen vernieuwen als het oude ontoereikend is
 • Vernieuwen conform de gewenste invulling van de decentralisatie jeugdzorg
 • Vernieuwen conform relevante landelijke richtlijnen, standaarden en ontwikkelingen
Code PRO-004
Laatste revisie: 5 september 2022 - 11:55