Behandelteam Tolbrug

Een behandelteam bij Tolbrug bestaat uit meerdere disciplines. We noemen dit daarom een multidisciplinair team.

De samenstelling van uw behandelteam is afgestemd op uw behandeldoelstelling. In het team kunnen de volgende disciplines vertegenwoordigd zijn:

Revalidatiearts

De revalidatiearts is als medisch specialist verbonden aan revalidatiecentrum Tolbrug. Hij of zij maakt een analyse door middel van een gesprek met u, een lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek. Daarna bekijkt hij of zij samen met u welke behandeling voor u het meest geschikt is.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • het starten van een revalidatiebehandeling
  • een orthopedische voorziening zoals aangepaste schoenen, een beugel of prothese
  • medicatie

De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Hij of zij coördineert uw behandelteam en bespreekt regelmatig uw voortgang met u. De revalidatiearts onderhoudt ook contact met uw huisarts of andere specialisten. Onze revalidatieartsen werken ook in andere zorginstellingen in de regio, waaronder de ziekenhuizen. Ook zijn binnen Tolbrug artsen in opleiding tot medisch specialist werkzaam. Zij vallen onder supervisie van een revalidatiearts. 

Physician Assistant

De physician assistent, ook wel PA genoemd, is een nieuwe beroepsbeoefenaar in de Nederlandse gezondheidszorg. Hij of zij is speciaal opgeleid om taken van de medisch specialist over te nemen. Bijvoorbeeld het voeren van gesprekken, het verrichten van lichamelijk onderzoek en het bespreken van (de voortgang van) uw behandeling.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut onderzoekt en traint uw bewegingsmogelijkheden. Hij of zij kijkt onder andere naar uw kracht, lenigheid, evenwicht en conditie. Ook uw bewegingsgevoel, belastbaarheid en ontspanning kunnen aandachtsgebieden zijn. Oefentherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Daarnaast is er veel aandacht voor oefenprogramma’s die u zelf kunt doen. Wanneer dat van toepassing is, kan de fysiotherapeut u leren omgaan met kunst- en hulpmiddelen, zoals een beugel of prothese. De fysiotherapeut kan ook beschikken over een uitgebreide fitnessruimte en een aangepast oefenbad (op de locatie in ‘s-Hertogenbosch).

Ergotherapeut

De ergotherapeut bekijkt waar lichamelijke beperkingen moeilijkheden veroorzaken bij dagelijkse activiteiten, zoals bij het wassen, aankleden of huishoudelijk werk. Door middel van training leert u belangrijke activiteiten opnieuw of op een andere wijze verrichten, bijvoorbeeld op het gebied van zelfredzaamheid, hobby of werk. Als dit nodig is, kijkt de ergotherapeut samen met u of (tijdelijke) hulpmiddelen of aanpassingen een oplossing kunnen bieden, zoals een rolstoel of aanpassingen in uw woning. Zo nodig leert hij of zij u ook met deze middelen om te gaan.

Logopedist

De logopedist onderzoekt en behandelt problemen met de communicatie, zoals spreken, taal begrijpen en lezen. Ook stelt hij of zij een behandeling in als u problemen heeft met eten of slikken. Door oefeningen, adviezen en eventueel hulpmiddelen probeert hij of zij de diverse functies weer te herstellen. Als dit niet meer (helemaal) mogelijk is, wordt gekeken of een hulpmiddel de communicatie of het eten en drinken kan vergemakkelijken.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker kan u en uw naasten begeleiden bij het verwerken van de gevolgen van de aandoening. Dit gebeurt in individuele gesprekken en soms in groepsgesprekken. Hierbij is er niet alleen aandacht voor de beperkingen maar ook voor de mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van werk, scholing of dagbesteding. Ook kunt u bij hem of haar terecht met vragen over bijvoorbeeld sociale voorzieningen of de CBR-procedure. Wanneer u na ontslag niet naar huis kunt terugkeren, helpt de maatschappelijk werker bij het vinden van een alternatief.

Psycholoog

De psycholoog is de gedragsdeskundige binnen het behandelteam. Deze verricht psychologisch onderzoek door middel van een gesprek en het afnemen van tests. Het onderzoek kan zich richten op cognitieve stoornissen (zoals oriëntatie- of geheugenproblemen) na bijvoorbeeld een herseninfarct of hersenkneuzing of op psychische klachten zoals angst, depressie en verwerkingsproblemen. Daarnaast kan hij of zij een revalidant (en eventueel familieleden of naasten) begeleiden bij psychische problemen. Soms leidt een ziekte of handicap tot ander gedrag of een veranderde persoonlijkheid. De psycholoog kan hierin inzicht en advies geven. Ook kan de psycholoog hulp bieden wanneer u uw vroegere werkzaamheden door een handicap niet meer kunt uitoefenen. Bij een psychologisch onderzoek kan gebruik gemaakt worden van psychologische tests die de psychologisch assistente afneemt.

Psychologisch assistent

De psychologisch assistent voert testen bij u uit in opdracht van de psycholoog. De testresultaten bespreekt zij met de psycholoog. Cognitieve training behoort tot haar aandachtsgebied. Ook geeft zij voor voorlichting voor revalidanten die een beroerte hebben doorgemaakt.

Bewegingsagoog

De bewegingsagoog richt zich samen met u op het oefenen en/of aanleren van bewegingen d.m.v. sport en bewegingsactiviteiten. U ervaart wat uw bewegingsmogelijkheden zijn en hoe deze uitgebreid kunnen worden. Denk hierbij aan opbouw van kracht, uithoudingsvermogen, vragen omtrent fietsen, bewegen in het water, uitvoeren van gecombineerde taken en het vrij en ontspannen bewegen. Tevens begeleiden wij u bij het vinden van een geschikte sport- of beweegactiviteit die u na de revalidatie blijft uitvoeren.

Daarnaast richt de bewegingsagoog zich op PMT (PsychoMotorische Therapie). Binnen de psychomotorisch therapie worden het bewegen en uw lichamelijke ervaringen daarbij als uitgangspunt gebruikt voor het benaderen van problemen in het psychisch, sociaal en lichamelijk functioneren. Door bewust stil te staan bij uw lichamelijke ervaringen zal u uw lichaamssignalen, gevoelens en omgang met de situatie steeds beter gaan herkennen en begrijpen. In deze therapie oefent u nieuwe vaardigheden die u thuis of op het werk kunt gebruiken. Enkele voorbeelden zijn: grenzen ontdekken en aangeven, communiceren over keuzes, het voelen van emoties en hoe met deze emoties om te gaan.

Verpleegkundige

De verpleegkundige kan u begeleiden en adviseren bij uw lichaamsverzorging, aankleden en het leren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Hiermee bereidt u zich voor op uw toekomstige situatie. Hij of zij leert u omgaan met mogelijke beperkingen. In de kliniek heeft iedere revalidant één verpleegkundige als vaste contactpersoon. Bij hem of haar kunt u terecht met vragen of opmerkingen of voor het maken van afspraken.

Revalidantenbespreking

Eénmaal per vier of zes weken bespreekt het behandelteam de voortgang van uw behandeling. Uw behandelaars bereiden deze bespreking samen met u voor en maken een rapport over het verloop van uw behandeling. Dit rapport dient als leidraad voor het overleg. Vanzelfsprekend kunt u dit rapport als u dat wilt ook zelf inzien. De revalidatiearts bespreekt de uitkomst van het overleg met u, tenzij u was uitgenodigd voor de bespreking.

Laatste revisie: 12 december 2018 - 16:11