Headerafbeelding
Afdeling KNO
Afdeling

Audiologisch Centrum Kentalis

Het Audiologisch Centrum Kentalis is bedoeld voor mensen met een beperking in horen of communiceren, of het vermoeden daarvan.

Kentalis is specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen in horen of communiceren. Zij zijn doof, (ernstig) slechthorend of doofblind, of zij hebben moeite met taal en spraak, mogelijk in combinatie met autisme. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Kentalis werken samen op het gebied van diagnostisch onderzoek, (preventieve) zorg en voorlichting om zo breed mogelijke zorg en begeleiding aan te bieden.

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Laatste revisie: 15 januari 2019 - 14:05
Over dit spreekuur

Audiologisch Centrum Kentalis

Voor wie is dit spreekuur?

U kunt bij het Audiologisch Centrum Kentalis terecht als…

 • u het idee heeft dat u niet goed hoort (alle leeftijden). Dit kan ook in combinatie zijn met andere beperkingen, zoals een verstandelijke beperking of niet (goed) kunnen zien.
 • u een nieuw hoortoestel nodig heeft of uw eigen toestel wilt laten controleren.
 • u wilt weten of u in aanmerking komt voor de aanschaf van hulpapparatuur, zoals ringleiding of wek- en waarschuwingssystemen.
 • u vragen heeft over hoe u het beste uw leven kunt inrichten als u niet meer goed hoort.
 • u zich afvraagt of uw kind voldoende hoort.
 • u advies en begeleiding nodig heeft voor schoolgaande kinderen met betrekking tot hulpmiddelen.
 • u zich afvraagt of de spraaktaalontwikkeling van uw kind goed verloopt.
 • u last van oorsuizen (tinnitus) heeft of overgevoelig voor (hard) geluid (hyperacusis) bent.
 • u geïnteresseerd bent in informatiebijeenkomsten over oorsuizen.

Het eerste bezoek

Om een goed advies te kunnen geven moeten we uw gehoor eerst altijd goed onderzoeken. Er zijn verschillende onderzoeken om dit te doen. Niet altijd zijn alle onderzoeken nodig. Dit is afhankelijk van uw specifieke problemen. Hoe lang een onderzoek duurt hangt eveneens hiervan af. Een audiologieassistent, logopedist/akoepedist of audioloog verricht het onderzoek.

Gehooronderzoeken

 • Toonaudiometrie: Via de hoofdtelefoon of beengeleider laten we u geluiden horen. We gaan op zoek naar het zachtste geluid dat u of uw kind per toonhoogte nog kan waarnemen. U hoort een geluid en geeft aan dat u het gehoord heeft. Bij kinderen, die een koptelefoon op kunnen, doen we dit in spelvorm.
 • Observatie audiometrie: Bij patiënten die niet zelf kunnen aangeven of zij een geluid gehoord hebben (bijvoorbeeld baby’s, kleine kinderen of verstandelijk beperkten) kijken we hoe ze reageren op de aangeboden geluiden.
 • Spraakaudiometrie: Met dit onderzoek wordt gekeken hoe goed het vermogen om spraak te kunnen verstaan is. Via de koptelefoon worden een reeks losse woorden aangeboden. Hierbij vragen we aan de patiënt om deze zo goed mogelijk na te zeggen. Deze woorden worden steeds zachter gemaakt, net zo lang tot er nauwelijks meer iets van wordt verstaan.
 • Tympanometrie: Bij dit onderzoek meten we de beweeglijkheid van het trommelvlies. We plaatsen een dopje in de gehoorgang, waarmee de gehoorgang luchtdicht wordt afgesloten. De luchtdruk in de gehoorgang wordt vervolgens gevarieerd om zo de beweeglijkheid van het trommelvlies te bekijken.
 • OAE (Oto Akoestische Emissies): Met dit onderzoek kan zonder de directe medewerking van de patiënt bepaald worden of het gehoororgaan op dit moment wel of niet goed functioneert.

Verder gehooronderzoek

Soms moeten we meer onderzoek doen om exact te bepalen wat er met uw gehoor mis is. Dit bespreekt de audiologieassistent, de audioloog en/of logopedist/akoepedist na het onderzoek met u.

Persoonlijk advies

Afhankelijk van de uitslag van de gehoortest, krijgt u een persoonlijk advies. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Een proef met (nieuwe) hoortoestellen. Samen met u kijken we welke hoortoestellen het meest geschikt zijn voor uw gehoor. Budget, instelmogelijkheden en persoonlijke wensen worden hierin meegenomen.
 • Een proef met andere hoorhulpmiddelen. Het kan zijn dat alleen het aanpassen van hoortoestellen niet voldoende is. Het kan ook zijn dat een hoortoestel niet geschikt is voor uw klachten of die van uw kind. Andere hoorhulpmiddelen kunnen dan mogelijk geschikter zijn.
 • Begeleiding van de oorsuisklachten (tinnitus). Als het nodig is kunnen wij u tinnitusbegeleiding geven. Denk aan een informatiemiddag, tinnitusmaskeerder of hoortoestel. Ook kunt u deelnemen aan de cursus ‘leren omgaan met oorsuizen’.
 • Begeleiding bij overgevoeligheid voor (hard) geluid (hyperacusis). Als het nodig is kan onze psycholoog u begeleiden om beter om te kunnen gaan met dergelijke klachten.
 • Begeleiding door onze maatschappelijk werker. Wanneer uw gehoor uw dagelijkse bezigheden dusdanig belemmert kan onze maatschappelijk werker samen met u kijken naar de mogelijkheden om dit te verbeteren.
 • Verwijzing KNO-arts of andere arts, Soms roepen we de kennis van een andere arts in om de exacte oorzaak van het gehoorverlies te achterhalen.